RE:Source: Demonstrationsprojekt för effektiv och hållbar materialanvändning

Sök stöd för att bidra till en mer effektiv och miljömässigt hållbar materialanvändning i samhälle och industri. Inom innovationsprogrammet RE:Source utlyser Energimyndigheten, Vinnova och Formas cirka 20 miljoner kronor.

Sista dag för ansökan 2018-09-25 23:59
Utlysta medel Cirka 20 miljoner kronor

Projekt som bidrar till en miljömässigt mer hållbar konsumtion och produktanvändning i näringsliv och samhälle är välkommen att söka stöd. I detta sammanhang är lösningar som påverkar beteende hos individer och organisationer särskilt efterfrågade.

Lösningar kan vara baserade på exempelvis innovativ teknik, arbetssätt, produktdesign, beteendepåverkan eller affärsutformning, men ska alla ha det gemensamt att de ska vara nyskapande och ha potential att bidra med en tydlig nytta i förhållande till de lösningar som tillämpas idag.

Vidare riktar sig utlysningen till projekt som involverar hela eller betydande delar av värdekedjor, samverkan över branschgränser, och/eller har ett tvärvetenskapligt angreppssätt.

Förväntade resultat efter genomfört projekt är:

  • Lösningars förväntade funktioner, effekter och prestanda är demonstrerade och utvärderade i relevant miljö och skala samt under relevanta betingelser tillsammans med användare, kunder och/eller kravställare.
  • Analys av innovationens bidrag till miljömässig hållbarhet ur ett helhetsperspektiv.
  • Nyttiggörande-, kommersialiserings- eller uppskalningsplan

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig till aktörer med verksamhet i Sverige såsom:

  • företag,
  • offentliga aktörer,
  • ideella föreningar,
  • branschorganisationer,
  • forskningsinstitut,
  • universitet och högskolor.

Ansökningar som inte uppfyller de formella kraven enligt utlysningstexten (avsnitt 5) kan komma att avvisas.

Kontakt

Vi lämnar support fram till kl. 16:00 samma dag som utlysningen stänger.

Frågor om programmet RE:Source samt utlysningens innehåll och inriktning:

Johan Felix, innovationsledare för RE:Source, Chalmers Industriteknik.

Frågor om ansöknings- och bedömningsprocessen samt juridiska frågor:

Alice Kempe, utlysningsansvarig, Energimyndigheten

Coralie Chasset, stf utlysningsansvarig, Energimyndigheten


Utlysningsarkivet