Marknadskontroll

Här hittar du som tillverkare, importör eller återförsäljare information om Energimyndighetens marknadskontroll. Även du som konsument eller representant för en organisation kan ha intresse av hur kontrollerna går till.

Varför behöver produkter kontrolleras?

En fungerande marknadskontroll är viktig för att säkerställa att produkter som släpps ut på EU:s gemensamma marknad uppfyller den gällande lagstiftningen. Ekodesign- och energimärkningskraven förväntas spara mycket energi men det förutsätter att lagstiftningen följs.

Marknadskontrollen behövs också för att skydda konsumenter och användare mot felaktiga produkter, till exempel produkter med för hög energianvändning och för att säkerställa rättvisa konkurrensförhållanden mellan tillverkare.

Så kan en marknadskontroll gå till

Marknadskontrollen kan omfatta både produkterna i sig och den dokumentation som ska finnas för produkterna. Energimyndigheten utövar främst sin marknadskontroll genom:

Klagomål på bristfälliga produkter

Energimyndigheten tar emot anmälningar och tips om produkter eller butiker och återförsäljare som inte uppfyller gällande ekodesign- eller energimärkningskrav. Dessa anmälningar och tips utvärderas löpande så att Energimyndigheten kan avgöra om det är finns skäl att genomföra en marknadskontroll av det ansvariga företaget.

Anmäl en bristfällig produkt

Rättsliga följder vid marknadskontroll

Energimyndigheten har rätt att vidta rättsliga åtgärder om produkter, butiker eller återförsäljare på marknaden inte uppfyller gällande krav. Rättsliga åtgärder kan vara olika typer av förelägganden, till exempel att inga fler produkter får säljas utan att de först ändrats. En yttersta åtgärd kan bli ett försäljningsförbud för produkten.

Om företaget inte följer Energimyndighetens beslut har myndigheten rätt att förena dessa förelägganden med vite. Vite innebär att företaget döms att betala en viss summa pengar.

Skyldigheter och ansvar

Energimyndigheten kontrollerar produkter med stöd av lagen

Energimyndigheten är ansvarig marknadskontrollmyndighet för ekodesign och energimärkning. Vi kontrollerar att kraven i lagstiftningen följs så att konsumenter och användare skyddas mot felaktiga produkter.

Ekodesigndirektivet och energimärkningsförordningen är införda i svensk lagstiftning genom:

Med stöd av lagstiftningen och de beslutade produktförordningarna utövar Energimyndigheten marknadskontroll genom att kontrollera produkter som finns på den svenska marknaden.

Ekodesign- och energimärkningskraven är samma för alla EU-länder vilket säkerställer den fria rörligheten av varor inom EU och skapar lika villkor för alla tillverkare, butiker och återförsäljare.