Landskapsbild, kulturminnen, världsarv

Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har i flera domar som gällt vindkraftsetableringar konstaterat att vindkraft som en förnybar energiform syftar mot miljöbalkens mål i 1 kap. 1 § om hållbar utveckling.

MÖD har vidare uttalat ungefär följande avseende landskapsbild och allmänna naturvärden:

  • Påverkan på landskapsbild får ofta tålas på grund av intresset att bygga ut vindkraft. Dock gäller att kraftig påverkan på landskapsbilden kan leda till att verk inte är tillåtliga.
  • Hur naturvärden påverkas av vindkraftsutbyggnad får avgöras från fall till fall. Även i de fall som påverkan på naturvärdena kan accepteras, har MÖD poängterat att utredningen (MKB) i ärendet måste vara fullgod.
  • Rörligt friluftsliv och vildmarksturism går att förena med vindkraft.

En slutsats man i vart fall tidigare har kunnat dra är att om området inte är skyddat enligt 7 kap. miljöbalken eller utpekat enl. 3-4 kap. miljöbalken är det svårare att få gehör för synpunkter om påverkan på landskapsbild. Notera dock MÖD 2012-05-29 M 7639-11, Gullberg Söderhamn som visar att de allmänna kraven i miljöbalken kan leda till avslag för vindkraft om antingen ansökan är dålig eller platsen är olämplig även området inte är utpekat enligt 3-4 kap. miljöbalken eller skyddat enligt 7 kap. miljöbalken. Notera även MÖD 2014-01-24 M 9650-12 Svartnäs Falun om kraftig påverkan på landskapsbild. Det finns också rättsfall som ger exempel på avvägningar mellan riksintressena för energiförsörjning och kulturmiljövård, eller som har avgjorts enligt kulturmiljölagen (1988:950). Påverkan på ett världsarvsområde har i enstaka fall lett till att tillstånd för vindkraftverk avslagits (se MÖD 2017:20 om Fågelsjö gammelgård i Hälsingland och HFD 2020 ref. 19 om Sundborn Windpark som rörde världsarvet Falun och Kopparbergslagen).

+

MÖD 2022-11-02 Siggebohyttan Lindesberg

M 11168-21

MÖD godtog placeringen av en vindpark med tolv turbiner i omgivningen till ett riksintresseområde för kulturmiljövården då placeringen ansågs medföra en högst begränsad betydelse för upplevelsen av området. Riksintresset kommer därför inte att utsättas för påtaglig skada.

Bakgrund: Ett bolag ansökte om tillstånd till tolv vindkraftverk med 220 meters höjd i ett område i närheten av Siggebohyttans bergsmansgård med tillhörande gruvområde i Lindesberg. Miljöprövningsdelegationen beviljade tillstånd för endast fyra verk med hänvisning till påverkan dels på kulturmiljövårdsintresset i området, dels artskydd och buller (MPD/Örebro 2020-03-05; 551-992-2017). Mark- och miljödomstolen delade MPDs uppfattning när det gällde fem av verkens inverkan på kulturmiljövårdsintresset, men ansåg att påverkan på artskyddet och bullret från övriga tre verk var acceptabelt efter flyttning av positionerna (MMD/Nacka 2021-09-07; M 2005-20). Sökanden överklagade och yrkade att tillstånd skulle meddelas för samtliga tolv vindkraftverk, då energiproduktionen är viktig och då påverkan på kulturmiljövårdsintresset skulle bli godtagbar. I MÖD yttrade sig Länsstyrelsen i Örebro län, Örebro läns museum och Riksantikvarieämbetet och argumenterade för att de fem verken inte kunde tillåtas då de skulle orsaka påtaglig skada på riksintresset Siggebohyttan.

MÖD: Tillstånd meddelades för samtliga 12 vindkraftverk med fastställda koordinater.

Domskäl: Det utpekade området kring bergsmansgården och gruvområdet är av riksintresse för kulturmiljövården. Även om bergsmansgården inte är ensligt belägen bör därför förändringar som kan påverka på dess värden ske varsamt. De planerade vindkraftverken kommer emellertid vara belägna på så långt håll från riksintresseområdet och vara så glest placerade att de kommer att ha en högst begränsad betydelse för upplevelsen av kulturmiljövärdena. Den viktiga kopplingen mellan gården och det omgivande skogslandskapet kommer också kunna upprätthållas. Mot den bakgrunden bedömer MÖD att de ytterligare fem verken varken var för sig eller tillsammans med övriga verk kommer att påtagligt skada riksintresset.

Sök efter domen M 11168-21, Mark- och miljööverdomstolen

+

MÖD 2022-02-09 Lilla Edet

M 9079-20

Skogsstyrelsen beslutade att bilda ett biotopskyddsområde i Lilla Edet (SKS 2019-12-19; dnr SK38/2018).

Affärsverket Svenska kraftnät överklagade beslutet och yrkade att gränsen för området skulle justeras så att det inte berörde en ledningsgata med sidoområden i skogen.

Mark- och miljödomstolen avslog överklagandet med hänvisning till att biotopskyddsområdet inte i sig innebär att utnyttjandet av den aktuella kraftledningen som är av riksintresse påtagligt försvåras (MMD/Växjö 2020-07-22; M 267-20).

Svenska kraftnät gick vidare till MÖD och pekade bl.a. på att det var svårt att få dispens för att trädsäkra ledningar i anslutning till biotopskyddsområden (jfr MÖD 2019-12-12; M 8785-18).

MÖD avslog överklagandet.

Ravinskogen om 4,1 hektar domineras av äldre askar och ekar och har höga bevarandevärden. Skogsstyrelsen har bedömt att området är en av länets mest värdefulla skogliga miljöer och att det är motiverat att besluta om biotopskydd.

MÖD finner inte anledning att ifrågasätta detta, samtidigt som det kan konstateras att skyddet av den befintliga 400 kV-kraftledningen också är ett starkt samhällsintresse.

Biotopskyddet kan försvåra användningen av kraftledningen, men omfattningen av framtida riskträd kommer troligen att vara begränsad. Det bör därför vara möjligt att lösa en konflikt mellan de två intressena genom dispensprövning. En sådan ska visserligen tillämpas strikt, men det är klarlagt att angelägna allmänna intressen kan utgöra särskilda skäl (se t.ex. MÖD 2005:73 som gällde åtgärder för att öka trafiksäkerheten). Det åligger dock sökanden att påvisa risken med det träd som måste fällas för att skydda ledningarna.

Mot den bakgrunden är det motiverat att biotopskyddsområdet får den beslutade omfattningen, varför överklagandet avslås.

+

HFD 2020 not. 19 – Rättsprövning av regeringens beslut om tillstånd till Sundborn Vindpark i Falun

Högsta förvaltningsdomstolen godtog regeringens beslut att inte tillåta en vindpark i världsarvsområdet Falun och Kopparbergslagen.

HFD 2020 ref. 19

Saken:
Rättsprövning

Bakgrund:
MPD/Dalarna meddelade 2013 tillstånd till åtta vindkraftverk om 150 meter i Sundborn. MMD/Nacka hänsköt målet enligt 21:7 MB till regeringen för bedömning av påverkan på världsarvet Falun och Kopparbergslagen. Regeringen uttalade i beslut 2019-10-03 (M2015/00352/Me) att området är relativt ostört och att den ansökta vindkraftsparken skulle komma att förändra landskapets karaktär på ett sätt som påtagligt skulle skada riksintresset Sundbornsåns dalgång. MPDs beslut upphävdes och ansökan avslogs. Bolaget begärde rättsprövning i HFD av regeringens beslut.

HFD:
Fastställde regeringens beslut. Domskäl: Bestämmelser i miljöbalkens allmänna hänsynsregler och grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden är allmänt hållna och ger ett förhållandevis stort utrymme för bedömningar. Även om det råder delade meningar om vilken visuell påverkan som vindkraftverken skulle få på Sundbornsåns dalgång och om denna påtagligt skulle skada kulturmiljön i området, har regeringen stöd i sin uppfattning av Riksantikvarieämbetet. Mot den bakgrunden går det inte att dra slutsatsen att regeringen har felbedömt fakta i ärendet. Regeringens beslut strider därför inte mot någon rättsregel på det sätt som bolaget anfört.

Sökord:
Sundborn, tillstånd, världsarv, kulturmiljövård, riksintresse, 3 kap. 6 § MB.

+

MÖD 2019-04-01 – Fjällberg, Lycksele, Åsele

M 9258-17

Tillstånd till vindkraft. Frågor om påverkan på riksintressen vindbruk, rennäring, naturvård med mera, kumulativ påverkan, försiktighetsmått.

Bolaget ansökte om 48 verk. MPD gav tillstånd till 25, MMD upphävde allt, MÖD gav tillstånd enligt MPD:s beslut (25) med vissa villkorsändringar.

Avgörandet innehåller exempel på hur avvägningar mellan olika riksintressen kan göras. För visst område ges riksintresset rennäring/naturvård företräde och för andra områden ges riksintresset vindbruk företräde.

+

MÖD 2018-11-09 – Lomma

P 8280-17

Bestämmelsen i 3 kap. 4 § miljöbalken om brukningsvärd jordbruksmark ska tillämpas även avseende bygglov för vindkraftverk. Bygglovet är inte tidsbegränsat, ianspråkstagandet är därmed varaktigt. Alternativa placeringar inte utredda. Den sökta placeringen var inte förenlig med bestämmelsen i 3 kap. 4 § miljöbalken. Bygglov gavs inte.

(En domare i MÖD var skiljaktig) 

+

MÖD 2017-05-08 – Skaftåsen Härjedalen

M 5329-16

Kulturmiljön

Områden av riksintresse för kulturmiljövården ska enligt 3 kap. 6 § miljöbalken skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön. Det är först vid en tillståndsprövning som det slutligt avgörs om ett område är av riksintresse och om en åtgärd påtagligt skadar riksintresset (jfr prop. 1997/98:45 del 1 s. 242). Förutom målade interiörer skulle man även ta hänsyn till det orörda läget för Fågelsjö finnmarksby och Hälsingegårdarna och orörda landskapet fritt från storskaliga tillägg samt möjligheten att uppleva det isolerade läget genom en obruten horisont. Utpekat från UNESCO, i de beslutet nämns utbyggnad av vindkraft. Länsstyrelsen Gävleborgs och Riksantikvarieämbetets riksintressebeskrivning av området överensstämmer med världsarvets intentioner såsom dessa kommit till uttryck i utpekandebeslutet från Unesco. MÖD bedömde att interiörerna inte påverkades. Lokaliseringen på Sjöaberget kommer dock att förändra det öppna landskapets orördhet och således påverka de karaktärsdrag som bidrar till gårdens värde ur kulturmiljösynpunkt. MÖD fann därför att verken innebär påtaglig skada på riksintresset. MPD:s förbud mot vindkraftverk, vägar och ledningar inom ett visst område fastställdes.

+

MÖD 2017-04-27 – Enviksberget Falun

M 2917-16

Enviksberget, Falu kommun

Landskapsbild

Området är ett kuperat skogsklätt landskap med gles bebyggelse. Vindkraftverken på Enviksberget kommer att synas från flera platser, men den kuperade terrängen och relativt täta vegetationen kommer att minska verkens visuella påverkan. I de fall vindkraftverken syns från bostäder kommer det att vara på långt håll. Från vissa ställen kommer även andra vindkraftsetableringar vara synliga. Uppförandet av vindkraftverken kommer tveklöst att påverka landskapsbilden, MÖD bedömer att denna påverkan inte blir så kraftig att den hindrar att tillstånd ges.

 

Buller

Det är OK att fastställa verkens slutliga placering senare om det finns regler som säkerställer att bullret inte blir för högt.

 

Innehållande av begränsningsvärdet 40 dB(A) utomhus generellt vid bostäder, respektive 35 dB(A) vid bostäder i planlagda fritidshusområden har i praxis bedömts godtagbart för att förhindra att olägenheter för människors hälsa och miljön uppkommer till följd av vindkraftverksamhet.

 

För att det kumulativa bullret utomhus vid bostäder inte ska överstiga ovan angivna nivåer har det i tillståndet angivits särskilt bestämda bullernivåer på angivna platser där bullret inte får överstiga 34 dB(A). m viss angiven annan vindkraftspark inte kommer till stånd så kan man bortse från den särskilda regleringen.

 

 

+

MÖD 2017-04-26 – Falun

M 11333-16

Ett verk, anmälan.

Tillsynsföreläggande efter anmälan av ett verk. Fråga om påverkan från hindersbelysningen och därmed fråga om krav på radarstyrd hindersbelysning eller begränsning till högst 150 meter för att undvika störning från högintensiv vit hindersbelysning.

Området är enligt kommunen skyddsvärt på grund av att det är mörkt. MÖD konstaterade att det i närheten finns andra vindkraftverk varav några med röd hindersbelysning och några med högintensiv vit hindersbelysning. MÖD konstaterar att den högintensiva vita belysningen syns mer än den röda. MÖD bedömd att platsen för de nu aktuella verket inte var lämplig fr att förse med högintensiv vit belysning. Bolaget hade vidare invänt att det blev för dyrt med radarstyrd hindersbelysning då bara ett verk skulle bära kostnaden. Därmed fick verkets höjd begränsas till högst 150 meter vilket även bolaget accepterat som andrahandsyrkande.

Två skiljaktiga i MÖD som menade att de inte fanns skäl att undvika den högintensiva vita hindersbelysningen.

+

MÖD 2016-10-11 – Kristianstad

M 11136-15

P 11134-15

Tre verk 150 meter totalhöjd, 600 meter till bostad.

Verken kommer att bli väl synliga från flera håll och innebära en påverkan på landskapsbilden framför allt för de närboende. Uttalanden om att viss påverkan på landskapsbilden får accepteras.

Konflikter med motstående intressen finns ofta i vindkraftsetableringar och att sådana konflikter ska undvikas kan inte anses vara styrande för bedömningen i målet.

(återförvisades till kommun på grund av fladdermusfråga)

+

MÖD 2015-11-27 – Ystad

M 3356-15

Fråga om strandskyddsdispens för anmälningspliktigt vindkraftverk

Vindkraftverkets fundament kommer delvis att placeras inom strandskyddsområdet men själva vindkraftverket (tornet) kommer att hamna utanför strandskyddsområdet. Vindkraftverket med dess fundament ska betraktas som en helhet. Vindkraftverk ska enligt förarbetena till bestämmelserna prövas enligt samma principer som gäller för andra byggnader och anläggningar inom strandskyddsområde. MÖD finner att det saknas särskilda skäl för strandskyddsdispens.

+

MÖD 2015-04-15 – Lilla Edet

P 1433-15

Betydelsen av utpekande av riksintresse och länsstyrelsens granskningsyttrande.

Av utpekande som riksintresse följer inte automatiskt att kommunen tvingas godta ett visst företag på den aktuella platsen. En ÖP är inte bindande men ger uppgift om markanvändningen både från kommunen och, genom länsstyrelsens granskningsyttrande, från staten. Området har av Energimyndigheten pekats ut som riksintresse för vindkraft. Lst har i granskningsyttrandet till nu aktuell ÖP inte haft invändningar mot att kommunen inte redovisat riksintresse för vindkraft i området utan istället framhållit allmänhetens intresse av frilufts- och strövområde. Den i ÖP angivna markanvändningen ska tillämpas eftersom lst inte ifrågasatt den. Att äldre dokument om vindkraft angett ngt annat ändrade inte på det. Vid det förhållandet instämde MÖD i MMD:s bedömning att vindkraftverken inte skulle tillåtas.

+

MÖD 2014-08-27 ”Treriksröset” Halmstad/Hylte/Ljungby

M 9473-14

Radarstyrd hindersbelysning.

MÖD uttalade bl.a. följande.
Den störning det skulle innebära att ha ett högintensivt blinkande ljus på vindkraftverk med en totalhöjd om 198 meter motiverar ett krav på radarstyrd hindersbelysning. Vindkraftverken får därmed vara maximalt 198 meter höga om bolaget fått dispens för s.k. radarstyrd hindersbelysning och använder denna utrustning.

+

MÖD 2014-01-24 – Svartnäs Falun

M 9650-12

Bolaget ansökte om 115 verk och fick av lst (MPD) tillstånd till 83 verk. MMD upphävde tillståndet helt och hållet medan MÖD gav tillstånd till 53 verk. MÖD uttalade bl.a. följande.
Om 83 verk uppfördes skulle viss del av etableringen medföra en påtagligt negativ landskapsbildseffekt, vidare skulle en by nära nog omringas av verk. Detta medförde att boende skulle påverkas kraftigt vad gäller landskapsbilden. MÖD ansåg att detta utgjorde hinder för en etablering av 83 verk. En etablering av 53 verk gav mindre påverkan och kunde tillåtas.

+

KR Jönköping 2013-10-21 – Fornlämning Fredriksdal Malmbäck Nässjö kommun

3512-12

Ansökan enligt kulturminneslagen om ingrepp i fornlämning (fossil åker) för etablering av vindkraft har avslagits.

Kammarrätten uttalade följande.
Ingrepp i fast fornlämning kan bara förekomma om det finns tunga skäl för det jämfört med fornlämningens betydelse. Varje ingrepp bör minskas till minsta möjliga. Bevarandet av aktuell fornlämning hindrar inte utbyggnad av vindkraft på andra platser. Den aktuella fornlämningen är av stor betydelse och sökanden får tåla ingreppet att inte få bygga vindkraft på fornlämningen.

+

MÖD 2013-02-13 – Lomma

M 8238-12

Landskapsbildsskydd jämfört med prövning av anmälningspliktigt vindkraftverk.

Ett verk som accepterats vid handläggning av anmälan enligt miljöbalken (C-anläggning) behövde inte tillståndsprövas särskilt enligt tillståndsplikt i förordnande om landskapsbildsskydd enligt 19 § naturvårdslagen (landskapsbildsskyddet gäller fortfarande i enlighet med 9 § lag om införande av miljöbalken). Prövningen av påverkan på landskapsbilden ingår vid handläggningen av anmälan (jfr 25 a § p 9 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd).

+

MÖD 2012-05-29 Gullberg Söderhamn

M 7639-11

Fråga om MKB:ns innehåll, påverkan på fågelliv/riksintressen m.m.

Ansökan avsåg nio verk och avslogs.

Landskapsbilden i området är inte formellt skyddad men nämns i anslutning till riksintresset Ljusnans dalgång i översiktsplanerna för både Bollnäs och Söderhamns kommuner. Platsen ingår inte i något kommunalt intresseområde för vindkraft. Området var inte utpekat som något riksintresse enligt 3-4 kap. miljöbalken och inte heller skyddat enligt 7 kap. miljöbalken. Den valda platsen har inte heller pekats ut i kommunens tematiska tillägg till ÖP. Det fanns närliggande område som är utpekat riksintresse för vindkraft som även omfattas av ÖP för vindkraft. En etablering inom riksintresseområdet skulle medföra en väsentligt mindre påverkan på landskapsbilden än det valda läget. Lokaliseringsregel i 2 kap.6 § miljöbalken var inte uppfylld.

Platsen var viktig fågellokal, MKB:n var för dålig när det gäller artskyddet och för dålig när det gäller alternativredovisningar.

Rättsfallet visar att även om ett område inte är utpekat enligt 3-4 kap. miljöbalken eller skyddat enligt 7 kap. miljöbalken så gäller vanliga krav på MKB:ns omfattning och vanliga hänsynsregler. Det kan alltså bli avslag ändå.

+

MÖD 2011-11-23 Sollefteå Ragunda

M 847-11 Bodhögarna
M 825-11 Ögonfägnaden
M 824-11 Björkhöjden


Avvägning mellan riksintresse för vindbruk och riksintresse för rennäringen

Tillstånd gavs för 80, 40 resp. 240 vindkraftverk i tre olika tillstånd.

Vindkraft bidrar till hållbar utveckling i enlighet med 1 kap. 1 § miljöbalken. Område var av riksintresse för vindkraft. Det får anses vara särskilt angeläget att vindkraftverk kan komma till stånd inom sådana områden som är utpekade som riksintresse för detta ändamål. Ett delområde var utpekat riksintresse för rennäringen och vidare var en flyttled av riksintresse. Vindkraften ska ha företräde enligt 3 kap. 10 § miljöbalken, vissa begränsningar infördes gällande avstånd till rennäringsområde. Ett avstånd på 5 km anges som det avstånd inom vilket renarna kan tänks undvika vindkraftverken. När det gäller flyttleden uttalas att renarna kan flyttas med lastbil samt villkor om att bistå med flytt av djur Yrkande om 35 dB(A) i renskötselområde avslogs. Även andra yrkanden om villkor avslogs.

 

+

MÖD 2010:38 2010-10-14 Glötesvålen

M 10316-09

30 vindkraftverk skulle byggas på ett fjäll med höga naturvärden och särskilda geologiska formationer.

MÖD framhöll att vindkraft bidrar till hållbar utveckling MB 1:1 och att Sverige har krav på sig p.g.a. EU:s klimatåtagande och framhöll vidare att - placeringen var lämplig enligt kommunal ÖP, - vindkraft går att förena med vildmarksturism, rörligt friluftsliv, - vid en avvägning mellan intresset av vindkraft och den skada som etableringen kan medföra på landskapsbilden skulle inte områdets karaktär förändras så påtagligt att tillstånd inte kunde medges, - området inte var utpekat som riksintresse för naturvård och - vindkraftverken tar bara 3 % av ytan i anspråk och geologin därmed inte påverkas nämnvärt.

Tillstånd medgavs.

+

MÖD 2009:38 2009-08-25, M 5256-08 Sjisjka

RÅ 2010 not 52
RegR 2010-05-27
1989-08

Regeringen
2007-12-19
M2007/1617/F/M

Fråga om vindkraftens påverkan på naturvärden, på naturreservat, riksintresse naturvård, friluftsliv.

30 vindkraftverk skulle anläggas i fjällurskogsreservat, Natura 2000-område, riksintresse naturvård, friluftsliv, världsarv Laponia 8 km därifrån. Tillåtligheten avgjordes av regeringen vilket var styrande för MD och MÖD. Naturvårdsverket, Kammarkollegiet, länsstyrelsen Norrbotten, Naturskyddsföreningen och SOF var emot, regeringen gav tillåtligheten och angav som skäl för det riksdagens utbyggnadsmål för vindkraft, lämpliga vindförhållanden, alternativen mindre lämpliga, ändamålet nås med minsta intrång. Tillstånd gavs.

+

MÖD 2009:32 2009-06-16, M 7051-07 Tolvmanstegen Strömstad

Fråga om vindkraftens påverkan på naturvärden, orört område.

24 vindkraftverk skulle anläggas i ett orört område, området var dock ej skyddat enligt 7 kap. miljöbalken eller utpekat enligt 3-4 kap. miljöbalken. MÖD angav särskilt att samhällets mål för vindkraft har betydelse.

Området har höga naturvärden, bland annat ornitologiska och skogliga värden. MÖD uttalade att vid avvägningen av om det aktuella området bör bevaras till förmån för naturvårdsintresset och friluftslivet eller om det bör byggas ut till förmån för energiutvinningsintresset, är det enligt Miljööverdomstolens mening intresset av att utvinna energi som bäst motsvarar en god hushållning och främjar en hållbar utveckling. Naturvärdena kommer i stor utsträckning att kunna bibehållas även sedan en vindkraftanläggning etablerats.

Tillstånd medgavs.

+

MÖD 2008-11-19 M 2210-08 Taka Aapua

Fråga om vindkraftens påverkan på höga naturvärden, riksintresse vindbruk.

19 vindkraftverk skulle byggas på fyra bergstoppar med mycket höga naturvärden i form av orörd urskog med artrikedom. Tre bergstoppar var utpekade som riksintresse för vindkraft. Området var inte utpekat som riksintresse för naturvård och var inte naturreservat, vindkraftverken medförde inte heller påtaglig försvåring av renskötsel. Riksintressen var inte oförenliga det vill säga det behövs inte någon avvägning enligt 3 kap. 10 § miljöbalken. Riksintresse vindkraft innebär inte automatiskt ja till vindkraft. Viktigt med förnybar energi dock ska hänsyn tas. Tre områden tål ingreppet, det fjärde området tål det inte. Tillstånd gavs till 19 vindkraftverk i MD vilket reducerades till 14 verk av MÖD. (Verken blev ej byggda, projektet är enligt uppgift nedlagt.)

+

MÖD 2008-07-29, M 8489-07 Östra Herrestad Simrishamn

Vindkraftens påverkan på landskapsbild.

Nio vindkraftverk skulle byggas i ett öppet landskap vilket medförde att landskapsbilden förändrades. Området var inte utpekat enligt 3-4 kap. miljöbalken eller skyddat enligt 7 kap. miljöbalken.

Tillstånd gavs.

+

MÖD 2008-06-03, M 244-07 Rönne å, Klippan

Vindkraftens påverkan på landskapsbild, riksintresse naturvård/friluftsliv i närheten.

Ett vindkraftverk skulle byggas i närheten av område som utpekats som riksintresse för friluftsliv och naturvård. Området genomskärs av en motorväg och en kraftledning. MÖD konstaterade att landskapsbilden skulle påverkas av vindkraftverket men att den redan var påverkad av kraftledningen och motorvägen. Riksintresset naturvård/friluftsliv i närheten var inte hinder mot etableringen. Anmälningsärende. Verket fick uppföras.

+

MÖD 2007:47 2007-12-12, M 2602-07 Borgholm Öland

Vindkraft och kulturmiljö.

Fyra vindkraftverk skulle byggas på Öland.

Hela Öland är utpekat enligt MB 4:2 och riksintresse enligt MB 4:1. Etableringen skulle ske i anslutning till område som är riksintresse för kulturmiljövården enl. MB 3:6. Riksantikvarieämbetets verksledning avstyrkte etableringen. MÖD konstaterar att området redan är påverkat av modern samhällsbyggnad på grund av kraftledningar, moderna ekonomibyggnader, dammanläggning och vindkraftverk, utpekande riksintresse enligt ovan inte är hinder, turismens och friluftslivets stora värden äventyras inte av vindkraftverken, eftersom landskapet redan är påverkat kan verken tillåtas, verken stämmer med den kommunala ÖP:n Tillstånd medgavs.

+

MÖD 2007-10-25, M 300-07 Gabrielsberget Nordmaling

Vindkraft och naturvärden.

40 verk skulle byggas i skogsmiljö. Området var av riksintresse för vindbruk.

Vid MÖD:s prövning konstaterade MÖD att regeringen bedömt bland annat naturvärden i sitt avgörande av detaljplan för området och då funnit att naturvärdena inte var hinder för vindkraftverken.

+

MÖD 2005:2 2005-01-12, M 440-04 Eslöv

Vindkraft, landskapsbild och ÖP.

Målet gällde tillståndsansökan för två verk på 600 kW vardera med 87 meters totalhöjd, avståndet tillbostäder var 400–500 meter. Ansökan avslogs.

Ansökan avslogs i MÖD, tillstånd gavs i underinstanserna. Avgörande för MÖD:s bedömning var att platsen inte stämde med kommunens ÖP, risk för buller och skuggbildning samt att verken kunde utgöra ett dominerande inslag i det flacka jordbrukslandskapet med småskalig bebyggelse.

+

MÖD 2005:66 2005-11-01, M 2966-04 Hunnebostrand

Vindkraftens allmännytta.

Tillståndsärende, tre verk. Verken har befunnits tillåtliga.

Tillstånd gavs av MÖD avslag i underinstanserna. Bullervillkoret angavs till 40 dB(A) ekvivalentnivå. Skuggbildningen fick vara högst 8 h/år. MÖD fann att uppförandet kan påverka landskapsbilden men att sammantaget befinns det allmänna intresset av att bygga ut vindkraften tala för bifall. Det allmänna intresset av förnybar energiproduktion kan väga tyngre än eventuell påverkan på landskapsbilden.

Under Miljööverdomstolens handläggning av ärendet antog Sotenäs kommun en ny översiktsplan i vilken det aktuella området redovisades som lämpligt för vindkraft.

Boverket yttrade sig i ärendet och skrev bland annat följande: "Statsmakterna ser utbyggnaden av vindkraft som viktig för att åstadkomma en hållbar utveckling. De områden som identifierats som potentiellt lämpliga för vindkraftsutbyggnad bör därför i planering som miljöprövning betraktas som av allmänt intresse enligt 3 kapitlet 8 § i miljöbalken. Prövningen enligt 3 och 4 kapitlen i miljöbalken bör i det aktuella målet således vara en avvägning mellan det allmänna intresset att bygga ut vindkraften för att främja en hållbar utveckling och det allmänna intresset att värna värdefulla natur- och kulturmiljöer."

Vid en besiktning av platsen fann Miljööverdomstolen att området är attraktivt med vacker utsikt och kulturhistoriskt intresse. De planerade vindkraftverken skulle medföra en påverkan på landskapsbilden och även på de närmaste omgivningarna på grund av nödvändiga vägar. Men domstolen konstaterade även att verken skulle uppföras på acceptabla avstånd från bebyggelse och störningar kan hållas inom de gränser som brukar tillämpas i liknande mål.

Miljööverdomstolen fann sammantaget att det allmänna intresset att bygga ut vindkraften talar för ett bifall till ansökan enligt 3 kapitlet 6 § i miljöbalken.