Riksintressen energiproduktion-vindbruk

Energimyndigheten har i uppdrag att ta fram områden på land och till havs med särskilt goda vindförutsättningar som är av riksintresse för vindbruk.

Den senaste uppdateringen i riksintressen för vindbruk genomfördes år 2013. Ett tilläggsbeslut togs i maj 2015 för ett mindre antal områden. I dag finns det 313 riksintresseområden för vindbruk, varav 284 områden på land och 29 till havs och i insjöar. Det totala anspråket är 7 593 km2 exklusive bebyggelse, varav 3 507 km2 är på land och 4 086 km2 är till havs. Det totala anspråket utgör drygt 1,5 procent av Sveriges yta inklusive svenskt vatten.

Riksintressen för vindbruk anges för att de har särskilt goda förutsättningar för vindbruk ur ett nationellt perspektiv, för att de behövs för viktiga eller nödvändiga funktioner i samhället och/eller för en landsdels behov av viss energiproduktion. Angivna riksintresseanspråk är framtagna med hänsyn till försörjningstrygghet och ur ett energisystemperspektiv.

Riksintressen för vindbruk i karttjänsten Vindbrukskollen

Vad är ett riksintresse, Boverket