Natura 2000

Vindkraftsetableringar och ledningsdragningar kan komma att påverka Natura 2000 och då behövs ett tillstånd enligt 7 kap. 28a § miljöbalken (1998:808, MB). Skrivningen i 4:8 MB tolkas som ett absolut hinder mot att verksamheten påbörjas innan Natura 2000-tillståndet är meddelat. 

När det är fråga om en verksamhet som behöver andra tillstånd enligt miljöbalken samordnas Natura 2000-frågan i den prövningen. När det emellertid gäller tillståndsprövningar i regeringen eller i andra myndigheter krävs ett separat Natura 2000-tillstånd som meddelas av länsstyrelsen (7:29b MB). I undantagsfall kan regeringen besluta om undantag från Natura 2000-reglerna under stränga förutsättningar (7:29 MB).  

+

Regeringen 2021-09-16 Härnäs, Karlshamn

M2018/02967

Regeringen gav tillstånd till dragning av ledningsgata genom ett Natura 2000-område. Ledningsgatan kommer att orsaka betydande påverkan i området, men då verksamheten är motiverad av tungt vägande allmänintresse och då alternativa dragningar saknas ansåg regeringen att tillstånd kunde meddelas med stöd av 7:29 MB. Samtidigt beslutades om kompensation genom avsättning av ett område som kommer att ingå i Natura 2000-nätverket.

Bakgrund: Svenska Kraftnät ansökte hos Länsstyrelsen i Blekinge om tillstånd enligt 7:28a MB för en 400kV-luftledningspassage genom Natura 2000-området Härnäs (SE0410164). Länsstyrelsen bedömde att verksamheten är tillståndspliktig, men att ett tillstånd bara kan meddelas av regeringen då verksamheten skulle orsaka otillåten skada på de skyddade intressena där (7:28b och 7:29 MB). Ärendet överlämnades därför till regeringen med ett eget yttrande där Länsstyrelsen förordade den sökta sträckningen och lämnade förslag till ett kompensationsområde.

Regeringen: Meddelade tillstånd enligt 7:28a MB.

Beslutsskäl: Ledningsdragningen utgör en del av den förstärkning av stamnätet som behövs för anslutningen av utlandsförbindelsen Nordbalt i Nybro. Nordbalt mellan Sverige och Litauen är ett projekt av EU-intresse (”Project of Common Interest”) och därmed en verksamhet som måste genomföras av tvingande orsaker som har ett väsentligt allmänintresse enligt 7:29 MB. Det finns inte några andra lämpliga lösningar än den föreslagna dragningen. Som kompensationsåtgärd bestäms avsättningen av ett 5,8 ha stort område vid Susekull som ska ingå i Mörrumsåns naturreservat. Regeringen avser att återkomma med uppdrag till länsstyrelsen att se till att området kan införlivas i Natura 2000-nätverket.

Regeringsbeslutet är inte publicerat på nätet.