Avgifter för elcertifikat

Fakturering av kontohavare sker per kvartal när avgiften överstiger 50 kronor för elcertifikat. Energimyndigheten tar ut avgifter för elcertifikat enligt nedan.

Avgifter för elcertifikat från och med 1 januari 2023

Förordning (2011:1480) om elcertifikat, Sveriges riksdag

Årsavgift elcertifikatskonto 200 kr/år

Årsavgiften faktureras de kontohavare som har/haft en anläggning som är godkänd för tilldelning av elcertifikat, varit registrerad som kvotpliktig eller som har/haft elcertifikatssaldo på kontot efter den 30 juni. Årsavgiften gäller för brutet år, 1 juli–30 juni, och faktureringen av årsavgiften sker under hösten varje år.

Kontoavgift för varje registrerat elcertifikat 0,01 kr/st

Kontoavgiften för elcertifikat beräknas på det högsta antal elcertifikat som samtidigt varit registrerade på kontot under den tremånadersperiod (avgiftsperiod) som föregår avgiftsbeslutet. Den sammanlagda kontoavgiften avrundas till hela krontal och tas ut endast om sammanlagda avgiften för den aktuella tremånadersperioden överstiger 50 kronor.

Administrativ avgift 100 kr för manuella överföringar

Avgift per överföring av elcertifikat som Energimyndigheten utfört på begäran och som inte har överförts elektroniskt av kontohavaren.

Om du vill avsluta ditt certifikatkonto i Cesar

Avsluta certifikatkonto

+

Kan jag sälja min överskottsel även utan elcertifikat?

Ja, du kan sälja överskottselen till ett elhandelsbolag utan att ha elcertifikat. För att sälja överskottselen behöver du teckna ett avtal med elhandelsbolaget. Om du räknas som mikroproducent är ditt elhandelsföretag skyldigt att ta emot din överskottsel.

Fördjupning om löpande intäkter

+

Hur stor anläggning behöver jag ha för att det ska vara lönsamt med tilldelning av elcertifikat?

För varje producerad megawattimme (MWh) får producenten ett (1) elcertifikat. För en solcellsanläggning ger en (1) kilowatt (kW) installerad effekt cirka en (1) MWh elproduktion per år. En solcellsanläggning med 100 kW installerad effekt producerar således ungefär 100 MWh el per år, vilket ger 100 elcertifikat. Utifrån dagens priser på ca 50 öre per elcertifikat skulle en solcellsanläggning behöva ha en installerad effekt på över 400 kW för att elcertifikaten ska generera mer intäkter än kostnader.

För ägare av en mindre solcellsanläggning, exempelvis villaägare, är det inte längre lönsamt att handla med elcertifikat utifrån dagens priser på ca 50 öre per elcertifikat.

+

Jag har tagit över en anläggning under en pågående fakturaperiod, vad gäller?

Årsavgiften gäller för själva elcertifikatkontot. Har du tagit över en anläggning under en pågående fakturaperiod kommer en faktura ställas till den tidigare ägaren och en faktura ställas till dig, eftersom ni båda kommer ha haft en anläggning godkänd för tilldelning av elcertifikat och därför även haft varsitt aktivt elcertifikatkonto under den aktuella fakturaperioden.

+

Hur gör jag för att inte behöva betala årsavgiften för elcertifikatskonto för kommande period?

  1. Du behöver återkalla din anläggnings godkännande för tilldelning av elcertifikat före 31 maj.
  2. Om du har kvarvarande elcertifikat på ditt konto behöver du begära avslut av elcertifikatskontot (makulering) före 1 juli.

Du återkallar anläggningens godkännande för tilldelning och begär avslut av elcertifikatskontot via e-tjänsten Eugen som du kommer åt genom att logga in på Mina sidor med ditt Bank-ID.

Instruktion för återkallande av anläggning och makulering (pdf)

Elcertifikatkontot kan bara avslutas om det inte finns några elcertifikat på kontot. Antingen kan du själv välja att sälja dina elcertifikat eller begära att avsluta kontot med kvarvarande elcertifikat (om saldot är lägre än 50 elcertifikat). Observera att ingen ersättning utgår i sådant fall.

+

Varför ska anläggningens tilldelning återkallas senast 31 maj, avgiften gäller från 1 juli?

Tilldelning av elcertifikat för din producerade el utfärdas retroaktivt i mitten av nästkommande månad. Skulle din anläggning vara godkänd för elcertifikatstilldelning i juni finns det därmed risk att det utfärdas elcertifikat på ditt konto i mitten av juli. Det innebär att du kommer ha ett aktivt elcertifikatkonto i juli och därför riskera att omfattas av årsavgiften. Om du däremot avslutar ditt elcertifikatkonto senast 31 maj finns det ingen risk att du får någon tilldelning av elcertifikat i juli för juni månads elproduktion.

+

Jag har begärt avslut av konto (makulering) men kan fortfarande se att jag har elcertifikat kvar när jag loggar in i Cesar

På grund av att tilldelning av elcertifikat sker i mitten av månaden efter att anläggningen har producerat el sker en viss fördröjning av makulering av elcertifikat. En kontohavare som exempelvis har begärt att avsluta sitt elcertifikatskonto under mars månad kommer få elcertifikat utfärdade till sitt konto i april månad. Först därefter kan Energimyndigheten makulera de elcertifikat som finns på kontot och avsluta det.

+

Hur får jag fakturan digitalt?

För att underlätta hanteringen vill vi erbjuda dig möjligheten att få fakturan för årsavgiften digitalt. För att få fakturan som PDF via e-post kan du följa nedan instruktion.

Faktura via e-post (pdf)

Önskar du istället få e-faktura behöver du kontakta oss på:

ces...@energimyndigheten.se

+

Hur vet jag hur många elcertifikat som finns på kontot?

Du kan kontrollera hur många elcertifikat du har genom att logga in i kontoföringssystemet Cesar, och gå in via menyn "Konton". Du ser vilket eller vilka konton som är ett elcertifikatskonto under kolumnen ”standard”.

+

Hur säljer jag mina elcertifikat?

Du behöver själv hitta en köpare av elcertifikaten. Framför allt kan elhandelsföretag vara intresserade av att köpa dina elcertifikat – kontakta ditt elhandelsföretag i första hand. Du kan hitta andra aktörer som kan vara intresserade av att köpa dina elcertifikat i följande lista.

Hitta andra kvotpliktiga aktörer

När du kommit överens med någon som vill köpa dina elcertifikat behöver du också överföra elcertifikaten till köparens konto i kontoföringssystemet Cesar.

Manual för att göra en överföring av elcertifikat

+

Vad gäller för ursprungsgarantier, kan jag ha kvar dem utan att betala årsavgift?

Från 1 januari 2024 införs en årsavgift på 200 kronor även för ursprungsgarantier. Har du tilldelats både elcertifikat och ursprungsgarantier betalar du årsavgift för båda kontona, det vill säga 200 + 200 kronor per år. För att undvika årsavgiften för ursprungsgarantier för kommande år behöver du återkalla din anläggnings godkännande för ursprungsgarantier senast under december månad, det innevarande året.

Avgifter för ursprungsgarantier