Tillsyn ursprungsgarantier

Energimyndigheten är tillsynsmyndighet för ursprungsgarantier för el. Genom tillsynen ska medborgare och företag vara säkra på att deras intressen tas till vara.

Energimyndigheten ansvarar för tillsyn av anläggningar som är godkända för ursprungsgarantier. Vi kontrollerar att anläggningsinnehavarna agerar i enlighet med lagstiftningen och säkerställer att de krav som anges i regelverket uppfylls.

Energimyndigheten har även tillsynsansvar för anläggningar som är godkända för internationella ursprungsgarantier, så kallade EECS-ursprungsgarantier.

Tillsyn för att förhindra överträdelser av regelverk

Tillsynen är till för att förebygga och förhindra överträdelser av de regelverk som ursprungsgarantisystemet bygger på och kan vara antingen planerad eller händelsestyrd.

Planerad tillsyn är den tillsyn som Energimyndigheten på förhand planerat att genomföra under en bestämd tidsperiod.

Händelsestyrd tillsyn är icke planerad tillsyn som kan inledas när myndigheten via externa kontakter eller i den egna verksamheten uppmärksammar uppgifter som innebär att tillsyn bör inledas.

Tillsynen sker antingen på plats eller per brev, telefon eller e-post. Om tillsynen ska genomföras på plats informerar Energimyndigheten normalt tillsynsobjektet i förväg om tid för besök.

Om regelverket inte följs kan Energimyndigheten fatta beslut om återkallelse eller föreläggande.