Inför annullering

Elcertifikat för uppfyllelse av kvotplikten annulleras i kontoföringsregistret Cesar. Uppdatering till aktuella tidpunkter för kommande års deklarationsperiod och annullering sker i januari 2025.

 

+

Vad behöver vi göra inför annulleringen?

Logga in i Energimyndighetens kontoföringssystem Cesar och kontrollera att du eller företaget du deklarerar för har tillräckligt med elcertifikat på certifikatkontot för att uppfylla kvotplikten. Se instruktion om hur du loggar in i Cesar nedan.

+

Hur loggar jag in i Cesar?

Logga in i Cesar

Det är endast behöriga användare för företaget som kan logga in på ditt eller ditt företags certifikatkonto. Om ditt företag inte tidigare har anmält om behörighet så måste du göra det.

För att kunna logga in i Cesar behöver du:

  1. ha behörighet att använda e-tjänsten för elcertifikat och ursprungsgarantier (Eugen). Saknar du behörighet ansöker du om det. 

    Instruktion: Ansökan om behörighet för e-tjänsten för elcertifikat och ursprungsgarantier (pdf)

  2. logga in i e-tjänsten för elcertifikat och ursprungsgarantier (Eugen) och anmäla att du vill ha behörighet till Cesar.

    Logga in på Mina sidor och klicka därefter på ”Skapa ärende” i vänsterspalten. Klicka på Elcertifikat och ursprungsgarantier. Under rubriken Anmäl behörighet i Cesar klickar du sedan på ”Skapa ärende”.

    Mina sidor

Du får en bekräftelse samt en instruktion via e-post när du kan logga in med BankID. Bekräftelsen kan dröja två till tre veckor. 

+

Vad händer om vi inte har tillräckligt med elcertifikat på vårt konto?

Om det kvotpliktiga företaget inte har tillräckligt med elcertifikat på sitt konto den 2 april kommer Energimyndigheten att besluta om en kvotpliktsavgift som motsvarar 1,5 ggr medelvärdet på elcertifikatpriset från 1 april 2023 - 31 mars 2024. Det är därför viktigt att du kontrollerar att elcertifikaten finns på det kvotpliktiga företagets certifikatkonto i god tid före annulleringen den 2 april.

Det har förekommit att företag vid annulleringstillfället haft sina elcertifikat på ett annat certifikatkonto i Cesar, exempelvis på ett certifikatkonto som tillhör ett dotterbolag. Energimyndigheten kan då inte annullera elcertifikaten vilket i sin tur innebär att du eller ditt företag drabbas av en kvotpliktsavgift.

+

Behöver elcertifikat som ska annulleras vara på ett speciellt konto i Cesar?

Elcertifikaten som ska annulleras behöver placeras på huvudkontot för elcertifikat, detta skiljer sig från föregående års hantering. Vi rekommenderar därför att kvotpliktiga med deklarationsskyldighet loggar in i Cesar och kontrollerar att ett tillräckligt antal elcertifikat finns på huvudkontot för elcertifikat.

Om du har elcertifikat som ska annulleras på andra underkonton behöver du alltså göra en intern överföring till huvudkontot innan annulleringen den 2 april.

+

Var får jag tag på elcertifikat?

Om du som kvotpliktig också är innehavare av en anläggning som tilldelas elcertifikat kan du använda dessa elcertifikat för uppfyllandet av kvotplikten.

Observera att om du har automatisk överföring av elcertifikat från ditt certifikatkonto till din köpares certifikatkonto så säljs oftast samtliga elcertifikat. Du bör i så fall i god tid innan den 2 april logga in i Cesar och avbryta den automatiska överföringen eller ta kontakt med Energimyndigheten, så att du kan spara elcertifikaten för att uppfylla din kvotplikt.

Behöver du fler elcertifikat för att uppfylla din kvotplikt kan dessa köpas på elcertifikatmarknaden. Elcertifikat kan köpas från producenter av förnybar el i Sverige eller Norge. Om du behöver köpa elcertifikat för att uppfylla din kvotplikt kan du vända dig till ett elbolag alternativt till en producent som har en anläggning som är godkänd för tilldelning av elcertifikat.

Anläggningar som är godkända för elcertifikat (excel)

För kontaktuppgifter till norska producenter i elcertifikatsystemet kan du kontakta Norges vassdrags- og energidirektorat.

NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat

+

Vad gäller om Energimyndigheten beslutar att fler elcertifikat ska annulleras än vad som uppgetts i företagets deklaration?

Om Energimyndigheten beslutar att fler elcertifikat ska annulleras än vad som uppgetts i deklarationen kommer Energimyndigheten att låsa det överskjutande antalet elcertifikat på certifikatkontot. Detta i väntan på ett slutgiltigt beslut om hur många elcertifikat som ska annulleras. Aktören måste alltid överklaga låsningsbeslutet för att få låsningen prövad.

Om ett överklagande inte inkommer inom besvärstiden, kommer Energimyndigheten att annullera de låsta elcertifikaten efter att beslutet vunnit laga kraft (tre veckor efter att företaget delgivits beslutet)

+

Vad händer under annulleringen?

Utifrån Energimyndighetens beslut om hur många elcertifikat som ska annulleras, annullerar Energimyndigheten elcertifikaten den 2 april 2024 för uppfyllande av din eller ditts företag kvotplikt.

Detta innebär att du eller ditt företag måste ha tillräckligt många elcertifikat på ditt eller ditt företags certifikatkonto för att uppfylla din kvotplikt, i Energimyndighetens kontoföringssystem Cesar, före 2 april 2024.

+

Hur beräknas kvotpliktsavgiften?

Kvotpliktsavgiften är 150 procent av det volymvägda medelvärdet av elcertifikatpriset under perioden 1 april 2023 till 31 mars 2024.