Energimyndighetens roll inom elcertifikatsystemet

Energimyndigheten har i uppdrag att driva den svenska delen av elcertifikatsystemet.

Energimyndighetens ansvar innebär att:

 • godkänna och kontrollera elcertifikatberättigade anläggningar.
 • registrera och avregistrera kvotpliktiga företag och privatpersoner.
 • årligen handha kvotpliktigas deklarationer av kvotpliktig el.
 • ge förhandsbesked om möjlighet till godkännande för tilldelning av elcertifikat i vissa specifika ärenden.
 • besluta om förseningsavgifter för dem som inte lämnat in deklaration senast den 1 mars.
 • besluta om kvotpliktsavgift om kvotplikten inte uppfyllts.
 • ha tillsynsansvar när det gäller efterlevnaden av lag, förordning och föreskrifter om elcertifikat.
 • informera om elcertifikatsystemet.
 • bevaka och analysera utvecklingen på elcertifikatmarknaden.
 • utfärda elcertifikat baserat på mätvärden från elcertifikatberättigad elproduktion.
 • upprätta och driva elcertifikatregistret över innehav av elcertifikat.
 • senast den 31 januari underrätta certifikatkontohavare om innehållet på sitt certifikatkonto.
 • annullera elcertifikat den 1 april enligt inlämnade deklarationer.
 • löpande publicera information om antal utfärdare, omsatta och annullerade elcertifikat samt elcertifikatens volymvägda medelpris.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) och Statnett ansvarar för driften av elcertifikatsystemet i Norge.