Registrering som elintensiv industri

Om Energimyndigheten registrerar en elintensiv industri som kvotpliktig innebär det att företagets elleverantör inte ska debitera någon kostnad för elcertifikaten på elfakturan.

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om respektive steg i processen för kvotpliktiga elintensiva industrier.

  1. Ansökan om registrering
  2. Deklarera kvotplikten
  3. Inneha rätt mängd elcertifikat senast 31 mars
  4. Annullering av elcertifikat
  5. Omprövning
  6. Uppdatera dina uppgifter
  7. Avregistrering

Elintensiva industrier som registrerats hos Energimyndigheten har rätt till avdrag på elcertifikatavgiften, en avgift som övriga slutkunder av el betalar för utbyggnaden av förnybar el. Elintensiv industri har rätt till detta avdrag för att dess konkurrenskraft inte ska försämras jämfört med industri i andra länder. Registreringen hos Energimyndigheten innebär också att den elintensiva industrin tar över kvotplikten från elleverantören. Det finns dock rätt till avdrag vid beräkning av kvotplikten. Avdraget gäller el som använts i hela eller delar av tillverkningsprocessen. Utöver möjligheten till avdrag innebär registreringen som kvotpliktig elintensiv industri samma skyldigheter som för övriga kvotpliktiga i elcertifikatsystemet.

Beslut om registrering som kvotpliktig elintensiv industri omprövas av Energimyndigheten varje eller vart tredje år.

 

Definition av kvotpliktig elintensiv industri enligt lagen

Enligt lagen om elcertifikat är en kvotpliktig elintensiv industri antingen ett företag i sin helhet eller en del av ett företag som utgör en egen verksamhet eller verksamhetsgren där man:

bedriver och under de senaste tre åren har bedrivit industriell tillverkning i en process där man använt i genomsnitt minst 190 megawattimmar el för varje miljon kronor av förädlingsvärdet av den elintensiva industrins produktion, eller

bedriver ny verksamhet med industriell tillverkning i en process där man använder eller beräknas använda i genomsnitt minst 190 megawattimmar el för varje miljon kronor av förädlingsvärdet av den elintensiva produktionen, eller

bedriver verksamhet för vilken avdrag eller återbetalning får göras för skatt på elektrisk kraft enligt 11 kap 9 § 2, 3 eller 5 lagen (1994:1776) om skatt på energi (LSE).

Som kvotpliktig elintensiv industri finns det flera olika steg som du måste genomföra för att uppfylla din kvotplikt. Klicka på vart och ett av stegen ovan för att få mer information.