Integrera energiplanering i annan planering

Genom att integrera energiplanering i övrig samhällsplanering kan man ta vara på möjligheterna som omställningen ger samtidigt som man bygger ett resurseffektivt och hållbart samhälle. 

Det finns en naturlig växelverkan mellan de behov och förutsättningar som förs fram i energiplaneringen och de som finns med i andra planer. Energiplaneringen behöver alltså samspela med kommunens övriga planering.

Energiplanen och kommunens fysiska planering

Behovet av växelverkan är inte minst tydlig avseende energiplanering och den kommunala samhällsplaneringen. Energiplaneringen behöver bedrivas nära och integrerat med översiktsplanering och detaljplanering då många av de behov och förflyttningar som en energiplan adresserar tar sig uttryck i den fysiska planeringen.

Översiktsplanen behöver till exempel konkretisera de behov och brister som energiplaneringen visar på. Det kan handla om markanspråk som behövs för elinfrastruktur, förutsättningar för etablering av elintensiv verksamhet eller laddning av elfordon. Samtidigt behöver de insatser som sätts upp i översiktsplanen analyseras i arbetet med energiplanering för att förstå vad planerna får för konsekvenser inom energiområdet. Energiplanen ska i detta sammanhang fungera som ett underlag och stöd vid avvägningar i översiktsplaneringen och för att kunna planera utifrån ett effekt- och energiperspektiv. I detaljplaneringen är även risk- och sårbarhetsperspektivet är en viktig del i planeringen.

+

Lagstadgade kommunala planer med koppling till energiplanering

 • Översiktsplan och detaljplan enligt Plan- och bygglagen (2010:900). Mark och vattenanvändning kopplat till energiförsörjning är av väsentlig betydelse för samhället och behöver därför beskrivas och redovisas mer ingående i översiktsplaner och detaljplaner.
 • Beredskapsplan och risk- och sårbarhetsanalys enligt Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
 • Plan för avfallsförebyggande och renhållningsordning enligt 15 kap. Miljöbalken.
 • Vattentjänstplan enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster.
 • Strategisk plan med budget, med flera enligt Kommunallagen.
+

Andra kommunala planer med koppling till energiplanering

 • Klimatinvesteringsplan
 • Klimathandlingsplan
 • Näringslivsstrategi
 • Trafikstrategi/mobilitetsplan
 • Miljö- och klimatstrategi
 • Strategi för laddinfrastruktur
 • Planer för fastigheter såsom: utbyggnad, lokalförsörjning, drift & förvaltning, underhåll
 • Jämställdhetsplan

Ett regionalt perspektiv

För att klara av stora förändringar i komplexa system är det nödvändigt att många parter arbetar tillsammans, speciellt om rådighet är delad och ansvarsområden är spridda. Energi är en fråga som ofta är större än kommunens geografiska yta. Gemensamt arbete gör inte bara att det sker ett utbyte mellan olika organisationer utan ger också möjlighet att agera samlat. Vissa typer av planer och analyser kan vara relevanta att ta fram på mellankommunal eller regional nivå. Till exempel el- och effektanalyser, vindbruks- och solbruksplaner, vätgasstrategier och strategier för laddinfrastruktur.

+

Regionala planer

Den regionala utvecklingsstrategin som regionerna tar fram, och regionala energi- och klimatstrategin samt regional handlingsplan för elektrifiering som länsstyrelserna tar fram, är relevanta underlag för kommunens energiplanering.

Fysisk regionplanering som sker i vissa regioner har även stor betydelse för arbetet med den kommunala energiplaneringen.

+

Nätutvecklingsplaner

Den kommunala energiplaneringen behöver samspela och växelverka med arbetet med nätutvecklingsplaner. Energiplanen ska här fungera som ett underlag som beskriver framtida utvecklingsbehov inom elnätet. På samma sätt visar nätutvecklingsplanerna på möjligheter och begränsningar som finns idag och i den närmaste framtiden.

En nätutvecklingsplan är något som distributionsnätsföretag, alltså företag som äger regionnät eller lokalnät, ska ta fram vartannat år. Det är en plan för hur elnäten ska utvecklas för att möta framtida behov. Nätutvecklingsplanerna ska bidra till öppenhet och transparens så att till exempel en kommun kan få information om vilka planer som finns för elnätets utveckling i ett visst område.

Nätutvecklingsplan, Energimarknadsinspektionen

För det nationella transmissionsnätet finns Svenska kraftnäts nätutvecklingsplan för utbyggnad fram till 2045.

Nätutvecklingsplan 2024–2033, Svenska Kraftnät (pdf)