Gemensamt tillstånd

Gemensam handläggning av två eller flera tillståndsansökningar kan ske om de är samma sökanden (jämför 21 kap. 3 § miljöbalken). Däremot ska projekt med olika sökande som påverkar varandra hanteras var för sig men ha miljökonsekvensbeskrivning som beskriver den samlade påverkan från alla de projekt som kan påverka samma område. 

Gemensamma villkor enligt 16 kap. 8 § miljöbalken kräver överenskommelse mellan verksamhetsutövarna. Jämkning och samordning enligt 16 kap. 11 § miljöbalken kan ske vid samtidig prövning av flera ansökningar (se under rubriken Buller).

+

MÖD 2016-03-02 – Rosenholm och Horshaga i Uppvidinge kommun

M 1064-15

M 1067-15

Avsåg 16 respektive 11 verk som delvis påverkade samma område.

Tillståndshavaren ska själv kunna råda över de villkor som prövningsmyndigheten föreskriver. Gemensamma villkor enligt 16 kap. 8 § miljöbalken är ett undantag från det, sådana villkor förutsätter att det finns en överenskommelse mellan verksamhetsutövarna.

Skilda verksamheter som prövas samtidigt ska som utgångspunkt ha samordnad prövning av den gemensamma miljöpåverkan som verksamheterna orsakar, jfr 16 kap. 11 § miljöbalken, jämkning kan ske. Gäller ej redan lagakraftvunna tillstånd.

+

MÖD 2011:41 2011-11-15 Alvesta Blädingeås

M 5482-11

M 5325-11

Fråga om gemensamt tillstånd

Mark- och miljödomstolen (MMD) uttalade att de två tillstånd som länsstyrelsen givit till två olika sökanden i närliggande projekt skulle ges som ett gemensamt tillstånd. MÖD upphävde MMD:s dom och återförvisade till MMD för fortsatt handläggning. Målen ska behandlas som två tillståndsärenden eftersom det är olika sökanden. En samordnad prövning, i likhet med vad länsstyrelsen gjort, ska dock ske av den gemensamma miljöpåverkan som verksamheterna orsakar. För att hantera det som ett gemensamt tillstånd enligt 21 kap. 3 § miljöbalken krävs att det är samma sökande. Om det krävs gemensamma villkor, se MB 16:8.

+

MÖD 2003-06-03 Skurup

M 6615-01

Två C-anläggningar kan utlösa tillståndsplikt även med olika verksamhetsutövare

Två vindkraftverk med delvis samma störningsområde anmäldes till kommunen av olika verksamhetsutövare som C-anläggningar. Varje verk utgjorde var för sig en C-anläggningen men verken kom tillsammans över B-gränsen (som då var 1 MW) vilket medförde att det sågs var en B-anläggning vilket medförde tillståndsplikt.

Verken låg 560 meter från varandra.

Verken förbjöds då tillstånd saknades.