Vindkraft och försvaret

Mål som rör vindkraft och försvaret ska av mark- och miljödomstol överlämnas till regeringen. Se 21 kap. 7 § miljöbalken (överlämna med eget yttrande) respektive 13 kap. 7 § PBL (överlämna) (13 kap. 4 § ÄPBL). Observera att dessa bestämmelser gäller mark-och miljödomstol.

När regeringen har avgjort överlämnade mål har totalförsvarets verksamhet fått företräde enligt 3 kap. 9 § miljöbalken och även vid konkurrens mellan flera riksintressen ska totalförsvaret ges företräde enligt 3 kap. 10 § miljöbalken. Vindkraftverken har då inte tillåtits. (I ett par fall har regeringen tillåtit vindkraftverken då besluten avseende vindkraftverken har kommit före försvarsmaktens beslut om stoppområde från oktober 2010 och det redan funnits andra vindkraftverk på plats som påverkat samma område.)

+

Regeringen 2023-09-28 Åseda och Växjö

KN2023/01055

Regeringen avslog en ansökan om tillstånd till vindkraft i Åseda med hänvisning till verksamheten skulle lokaliseras till ett lågflygningsområde för Försvaret och att totalförsvarets intressen överväger riksintresset av vindbruk då det redan finns vindkraftverk på platsen.

Bakgrund: Miljöprövningsdelegationen avslog en ansökan om tillstånd till vindkraft i Åseda med hänvisning till totalförsvarets intressen (MPD/Kalmar 2020-09-16; 551-4548-17). Beslutet överklagades av Åshult Kraft som menade att Försvaret hade kontaktats flera gånger under projekteringen och då inte hade framfört några invändningar mot lokaliseringen. Mark- och miljödomstolen i Växjö överlämnade ärendet med eget yttrande till regeringen enligt 21:7 MB.

Regeringen: Avslog överklagandet.

Beslutsskäl: Området är utpekat som riksintresse för vindbruk, men inte för totalförsvaret. I detta fall finns redan vindkraft på platsen och totalförsvaret har därigenom fått tåla en relativt stor inskränkning i sin verksamhet. Med hänsyn till risken för att en ytterligare utbyggnad av vindkraft kan kraftigt motverka totalförsvarets möjlighet till lågflygning, finner regeringen att detta intresse i området överväger intresset av en ytterligare utbyggnad av vindkraft. Överklagandet bör därför avslås.

Regeringsbeslutet är inte publicerat på nätet.

+

Regeringen 2023-04-20 Kvänum Badene, Vara

KN2023/01007

En ansökan om tillstånd för en befintlig vindpark avslogs av Miljöprövningsdelegationen. Efter överklagande från verksamhetsutövaren överlämnade Mark- och miljödomstolen ärendet till regeringen då saken rörde totalförsvarets intressen vid Såtenäs flottiljflygplats. Regeringen avslog överklagandet med hänvisning till riksintresset för totalförsvaret.

Bakgrund: Miljöprövningsdelegationen avslog en ansökan om tillstånd till en befintlig vindpark om fyra turbiner vid Kvänum Badene i Vara kommun (MPD/Västra Götaland 2017-04-17; 551-23711-2016). Sökanden överklagade och menade att verksamheten redan var godkänd genom att bygglov och miljöanmälan 2009. Vid den tidpunkten hade Försvarsmakten inget att invända, något borde vara vägledande även vid denna prövning. Mark- och miljödomstolen i Vänersborg överlämnade ärendet till regeringen då saken rörde totalförsvarets intressen vid Såtenäs flottiljflygplats.

Regeringen: Avslog överklagandet.

Beslutsskäl: Området kring Såtenäs flygflottilj är utpekat av Försvarsmakten som riksintresse för totalförsvaret, men inte för vindbruk (3:9 MB jfr. med 3:8 MB). Regeringen delar Försvarsmaktens bedömning att vindkraftverken kan påtagligt försvåra verksamheten vid Såtenäs och att de är uppförda i ett stoppområde för höga objekt, varför överklagan avslås.

HFD 2023-11-09; 4718-23 (HFD 2023 not. 45): Bygglov för vindkraftverken meddelades 2009 och de togs i drift 2012. Samma år överklagade Försvarsmakten beslutet till Länsstyrelsen i Västra Götaland, som emellertid avslog överklagandet. Försvarsmakten gick då vidare till regeringen som upphävde bygglovet. Verksamhetsutövaren begärde rättsprövning, men beslutet fastställdes av Högsta förvaltningsdomstolen (HFD 2014 not. 42). Nu har verksamhetsutövaren ansökt om s.k. frivilligt tillstånd för vindkraftverken (jfr. 9:6b MB) men fått avslag av Länsstyrelsen. Efter att verksamhetsutövaren överklagat till Mark- och miljödomstolen har ärendet överlämnats till regeringen som avslagit överklagandet med hänvisning till totalförsvarets riksintresse. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att 3:9 MB lämnar ett ytterst litet utrymme för hänsyn till andra intressen (jfr. HFD 2023 not. 7) och att regeringen hållit sig inom det tillåtna bedömningsutrymmet. Då regeringen heller inte felbedömt fakta eller brustit i handläggningen av ärendet ska beslutet stå fast.

Sök efter domen KN2023/01007 hos Högsta förvaltningsdomstolen

Regeringsbeslutet är inte publicerat på nätet

+

Regeringen 2022-04-21 Lilla Kulleryd, Ronneby

Fi2019/02872

Ett beslut att neka bygglov för ett befintligt vindkraftverk överklagades till mark- och miljödomstolen som överlämnade ärendet till regeringen efter att Försvarsmakten yttrat sig. Regeringen avslog överklagandet med hänvisning till riksintresset för totalförsvaret.

Bakgrund: Bygglov söktes för vindkraftverket 2009, vilket beviljades av Miljö- och byggnadsnämnden i Ronneby. Verket byggdes men bygglovet överklagades 2015 av enskilda mot vilka beslutet inte vunnit laga kraft. Efter flera prövningar upphävdes bygglovet av Mark- och miljööverdomstolen 2018 med hänvisning till bristfällig utredning av påverkan på skyddsvärda arter (MÖD 2018-06-26; P 5061-17). En förnyad ansökan om bygglov avslogs därefter av nämnden i Ronneby 2019 och sedermera av Länsstyrelsen i Blekinge med hänvisning till närheten till Ronneby flottiljflygplats och riksintresset för totalförsvaret (2019-06-17; 403-2662-2019). Verksamhetsutövaren överklagade till mark- och miljödomstolen i Växjö som efter yttrande av Försvarsmakten överlämnade ärendet till regeringen. Klaganden anförde bl.a. att Försvarsmakten inte hade motsatt sig bygglov för vindkraftverket under tidigare prövning, att verket varit i drift under sex år utan invändningar samt att MÖD klarlagt att risken för skada på fåglar och fladdermöss inte motiverar förbud mot verksamheten (MÖD 2020-10-20; M 10548-19).

Regeringen: Överklagandet avslås.

Beslutsskäl: Även om ansökan om bygglov avser redan uppförda vindkraftverk ska prövningen avse nybyggnad och utifrån de förhållanden som råder idag. Vindkraftverket är beläget i närheten av Ronneby flottiljflygplats som är utpekat som riksintresse för totalförsvaret. Det ligger även inom det så kallade stoppområde för höga objekt som Försvaret utpekade 2010. Lokaliseringen av vindkraftverket utgör därför en flygsäkerhetsrisk och kan påtagligt försvåra användningen av flygplatsen. Verksamheten strider därmed mot riksintresset och kan inte tillåtas.
HFD: Verksamhetsutövaren begärde rättsprövning hos Högsta förvaltningsdomstolen och pekade på – utöver det som anförts tidigare – att det redan finns en vindpark som ligger i stoppområdet och närmare flygplatsen. Högsta förvaltningsdomstolen menade emellertid att Försvarets yttrande inte är bindande och kan ändras i ett senare skede. Man höll även med om att prövningen skulle avse en nybyggnad och att ställningstaganden som gjorts i tidigare ärenden därför inte hade betydelse. Vidare uttalade domstolen att när det gäller riksintresset för totalförsvaret är utrymmet för att visa hänsyn till andra intressen mycket litet (med hänvisning till HFD 2014 not. 42, HFD 2021 not. 51, HFD 2022 not. 37). Regeringen har också hållit sig inom det utrymme som bestämmelserna ger för olika bedömningar, varför beslutet ska stå fast (HFD 2023 not. 7; HFD 2023-03-06; 3516-22).

För de tidigare turerna kring 2009 års bygglov; p-5061-17.pdf

Regeringsbeslutet är inte publicerat på nätet, men ett referat är återgivet i Högsta förvaltningsdomstolens dom:

Läs referat för Fi2019/02872 

+

Högsta förvaltningsdomstolen 2014-06-26 – Badene, Vara kommun

5383-13

Rättsprövning av regeringsbeslut (se nedan, Regeringen 2013-05-08) Bygglov nekades för fyra vindkraftverk.

HFD slår fast att regeringens beslut ska stå fast. HFD redogör vidare för innehållet i 3 kap. 9-10 §§ miljöbalken och dess regler om totalförsvaret, riksintressen och avvägning mellan riksintressen. HFD anger att beträffande riksintresset för totalförsvaret lämnar reglerna ett mycket litet utrymme för hänsyn till andra intressen. Regeringen har gjort rätt som nekat bygglov för fyra vindkraftverk

+

Regeringen 2013-02-14 – Magerud Töreboda kommun Hanhult/Stenbäcken Karlsborgs kommun

M2012/1816/Me

(MMD Vänersborg, överlämnat till regeringen med eget yttrande)

Avslag på tillståndsansökan enligt MB för 14 vindkraftverk.

Vindkraftverken planerades inom område av riksintresse för totalförsvaret (stoppområde Karlsborgs flygplats). MB 3:9 medför att vindkraftverket inte är tillåtligt eftersom det påtagligt försvårar utnyttjande av flygplatsen.

+

Regeringen 2013-02-14 – Laggarebolet/Bjärg Hjo kommun Spännefalla Tibro kommun

M2012/1809/Me

(MMD Vänersborg överlämnat till regeringen med eget yttrande)

Tillstånd enligt MB för två vindkraftverk nekades

Vindkraftverken planerades inom område av riksintresse för vindbruk och av riksintresse för totalförsvaret (Karlsborgs flygplats) MB 3:9 medför att vindkraftverket inte är tillåtligt eftersom det påtagligt försvårar utnyttjande av flygplatsen.

+

Regeringen 2013-02-14 – Lunnekullen Tibro och Karlsborgs kommuner

M2009/1267/Me
M2012/3143/Me

Regeringen gav inte tillåtlighet enligt 17 kap. MB för gruppstation med 65 vindkraftverk

Bedömning enl. MB 16:11 förändrar inte det

Vindkraftverken planerades inom område av riksintresse för totalförsvaret (Karlsborgs flygplats). MB 3:9 medför att vindkraftverket inte är tillåtligt eftersom det påtagligt försvårar utnyttjande av flygplatsen. Tillåtlighet enligt 17 kap. MB ska inte ges.

+

Regeringen 2013-02-14 – Saleby-Storeberg Lidköpings kommun Nyckeltorp Skara kommun

M2011/1028/Me

M2011/2348/Me

(MMD Vänersborg överlämnat till regeringen med eget yttrande)

I ena fallet två och i andra fallet tre anmälda vindkraftverk tilläts av regeringen

Vindkraftverken skulle uppföras inom stoppområde för Såtenäs flygflottilj. Försvarsmakten hade tidigare i processen tillstyrkt det nu aktuella verken. Ett flertal verk var redan sedan tidigare uppförda i området. Regeringen konstaterar att det överklagade besluten fattades innan försvarsmaktens beslut om stoppområden i oktober 2010. Vidare finns det redan flera verk i området vilket medför att försvarsmaktens verksamhet redan är begränsad. Vid en samlad bedömning ska verken tillåtas.

+

Regeringen 2013-02-21 – Balltorp Vänersborgs kommun

S2012/8524/PBB

(MMD Vänersborg P 4066-12 överlämnat till regeringen)

Bygglov för ett vindkraftverk nekades

Verket skulle stå inom stoppområde för Såtenäs flygflottilj som är av riksintresse för totalförsvaret. I området behövs hindersfrihet enligt beslut av Försvarsmakten 2010 (stoppområde). MB 3:9 och 3:10 ger att totalförsvaret har företräde. Uppförandet av verket kan försvåra nyttjandet av flygplatsen och därmed påtagligt skada riksintresset. Regeringen konstaterar att det allmänna intresset talar mot att tillåta verken och att det allmänna intresset har sådan tyngd att det enskilda intresset att bygga vindkraftverk bör stå tillbaka.

+

Regeringen 2013-02-21 – Prästbord, Hansäter Bollnäs kommun

S2011/3149/PBB

S2011/3150/PBB

(Förvaltningsrätten i Falun 5785-10, 5786-10 överlämnat till regeringen)

Bygglov för ett vindkraftverk nekades Bygglov för ett vindkraftverk nekades

14,7 km från en väderradarstation 14,4 km från en väderradarstation

Verken skulle uppföras nära en väderradarstation som hade pekats ut som riksintresse för totalförsvaret. Det skulle medföra störningar radarstationen. MB 3:9 och 3:10 ger att totalförsvaret har företräde. Uppförandet av verken kan försvåra nyttjandet av väderradarstationen och därmed påtagligt skada riksintresset. Regeringen instämmer i länsstyrelsens bedömning vilket ger det allmänna intresset företräde och att 3:2 i ÄPBL inte är uppfylld.

+

Regeringen 2013-03-14 – Tobyn Vänersborgs kommun

S2013/543/PBB

(MMD Vänersborg P105-13 överlämnat till regeringen)

Bygglov för ett vindkraftverk har nekats. Bygglov för ett vindkraftverk nekades

Verket skulle stå inom stoppområde för Såtenäs flygflottilj som är av riksintresse för totalförsvaret. I området behövs hindersfrihet enligt beslut av Försvarsmakten 2010 (stoppområde). MB 3:9 och 3:10 ger att totalförsvaret har företräde. Uppförandet av verket kan försvåra nyttjandet av flygplatsen och därmed påtagligt skada riksintresset. Regeringen konstaterar att det allmänna intresset talar mot att tillåta verken och att det allmänna intresset har sådan tyngd att det enskilda intresset att bygga vindkraftverk bör stå tillbaka.

+

Regeringen 2013-05-08 – Vånga Vara kommun

S2013/1327/PBB

(MMD Vänersborg P 528-13 överlämnat till regeringen)

Bygglov för två vindkraftverk nekades.

3,5 mil från Såtenäs flygflottilj.

Verken skulle stå inom stoppområde för Såtenäsflygflottilj som är av riksintresse för totalförsvaret. I området behövs hindersfrihet enligt beslut av Försvarsmakten 2010 (stoppområde). MB 3:9 och 3:10 ger att totalförsvaret har företräde. Uppförandet av verken kan försvåra nyttjandet av flygplatsen och därmed påtagligt skada riksintresset. Regeringen konstaterar att det allmänna intresset talar mot att tillåta verken och att det allmänna intresset har sådan tyngd att det enskilda intresset att bygga vindkraftverk bör stå tillbaka.

+

Regeringen 2013-05-08 – Badene Vara kommun

S2013/1328/PBB

(MMD Vänersborg P 513-13 överlämnat till regeringen)

Bygglov för fyra vindkraftverk nekades

Verken skulle stå inom stoppområde för Såtenäsflygflottilj som är av riksintresse för totalförsvaret. I området behövs hindersfrihet enligt beslut av Försvarsmakten 2010 (stoppområde). MB 3:9 och 3:10 ger att totalförsvaret har företräde. Uppförandet av verken kan försvåra nyttjandet av flygplatsen och därmed påtagligt skada riksintresset. Regeringen konstaterar att det allmänna intresset talar mot att tillåta verken och att det allmänna intresset har sådan tyngd att det enskilda intresset att bygga vindkraftverk bör stå tillbaka.

+

Regeringen 2013-05-08 – Morlanda/Huseby/Glimsås Orust kommun

S2012/3372/PBB

(MMD Vänersborg P 927-12 överlämnat till regeringen)

Bygglov för tre vindkraftverk nekades.

Verken skulle uppföras inom område som hade pekats ut som riksintresse för totalförsvarets militära del. Det skulle medföra störningar på av Försvarsmakten använda tekniska system. MB 3:9 och 3:10 ger att totalförsvaret har företräde. Uppförandet av verken kan försvåra nyttjandet av den militära anläggningen och därmed påtagligt skada riksintresset. Regeringen konstaterar att det allmänna intresset talar mot att tillåta verken och att det allmänna intresset har sådan tyngd att det enskilda intresset att bygga vindkraftverk bör stå tillbaka.

+

Regeringen 2013-05-30 – Hallersboda m fl. Karlskrona

S2013/2719/PBB

(MMD Växjö P668-13, P674-13, P676-13, P678-12, överlämnat till regeringen)

Sex vindkraftverk nekades bygglov.

Verken skulle uppföras inom område som hade pekats ut som riksintresse för totalförsvarets militära del. Det skulle medföra störningar på av Försvarsmakten använda tekniska system. MB 3:9 och 3:10 ger att totalförsvaret har företräde. Uppförandet av verken kan försvåra nyttjandet av den militära anläggningen och därmed påtagligt skada riksintresset. Regeringen konstaterar att det allmänna intresset talar mot att tillåta verken och att det allmänna intresset har sådan tyngd att det enskilda intresset att bygga vindkraftverk bör stå tillbaka.

+

Regeringen 2013-05-30 – Porsgöl Karlskrona kommun

S2013/2717/PBB

(MMD Växjö 679-13 överlämnat till regeringen).

Två vindkraftverk nekades bygglov

12-13 km från väderradarstation

Verket skulle stå i närheten av väderradarstation som är av riksintresse för totalförsvaret. MB 3:9 och 3:10 ger att totalförsvaret har företräde. Uppförandet av verket kan försvåra nyttjandet av väderradarstationen och därmed påtagligt skada riksintresset. Regeringen konstaterar att det allmänna intresset talar mot att tillåta verken och att det allmänna intresset har sådan tyngd att det enskilda intresset att bygga vindkraftverk bör stå tillbaka.

+

MÖD 2012-09-13 Bustorp Vara kommun

M 5907-12

Vindkraft som rör försvaret, tillståndsmål enligt miljöbalken

Vindkraftverken låg i inflygningslinjen till Såtenäs flygflottilj som används av militären. MMD hade prövat målet (avslag). MÖD uttalade att målet rörde försvaret och att MMD enligt 21 kap. 7 § miljöbalken med eget yttrande borde överlämnats till regeringen. Målet återförvisades till MMD för fortsatt handläggning.

Hänvisning till MÖD 2000:31, MÖD 2005:13, MÖD 2009:3 och MÖD 2011:30

+

MÖD 2012:8 2012-03-23 Mellerud

P 1397-12

Verksamhet som rör försvaret, PBL-mål bygglov

Målet överlämnades till regeringen.

Bygglov till vindkraft har i underinstanserna nekats med hänvisning till försvarets intressen. MÖD anger att mål som rör verksamheter som kan påverka utnyttjandet av försvarets anläggningar ska av domstolen överlämnas till regeringen. 13 kap. 4 § ÄPBL (1987:10), prop. 2002/03:27 s 22.

+

MÖD 2011-04-26 Lidköping

M 9290-10

Verksamhet som rör försvaret, anmälningsärende enligt miljöbalken

Två verk hade anmälts till kommunen som sagt OK, försvaret hade då ingen erinran. Vid länsstyrelsens handläggning av överklagandet sa försvaret nej till verken. Lst, MD och MÖD gick på försvarets linje. 3 kap. 9 § miljöbalken.

Förbud meddelades mot verken. Det fanns enligt MD och MÖD inte skäl att överlämna målet till regeringen enligt 21 kap. 7 § miljöbalken. OBS! Mot bakgrund av ovan angivna mål bör kanske detta avgörande inte tas som intäkt att domstol kan underlåta att lämna över mål enligt regelverket i 21 kap. 7 § miljöbalken.