Mätning och rapportering av elproduktion

Elcertifikat tilldelas utifrån produktionen som uppmäts i anläggningen. Mätningen kan ske både i anslutningspunkt till elnätet eller i direkt anslutning till anläggningen.

Mätningen görs antingen av nätägaren eller annat företag som erbjuder en sådan tjänst. Vem som ska utföra mätningen beror på var du väljer att ansluta mätaren. Det måste också finnas en rapportör som rapporterar mätvärdena till Cesar.

  • Mätare i anslutning till elnätet: Om du vill använda dig av mätaren som finns i anslutning till elnätet så är nätägaren skyldig att rapportera mätvärden till Energimyndigheten. Då är det inte möjligt att välja någon annan rapportör. Specifika frågor om mätning och anslutning bör först och främst tas med din nätägare. Om mätaren är ansluten till elnätet inkluderas inte den el som du använder hemma vid mätning och rapportering till Cesar.
  • Mätning i anslutning till anläggningen: Om du istället väljer att ha mätning i direkt anslutning till anläggningen kan du få elcertifikat för all produktion. Det finns företag som erbjuder tjänster med både mätare, mätning och rapportering. Du får då själv bekosta mätaren, installationen och rapporteringen av mätvärden. Vänd dig till din nätägare eller en konsult som erbjuder mät-, installations-, och rapporteringstjänster. Dessa kan ge dig en kostnadsuppskattning.
  • Krav på mätaren: Mätaren som du använder för rapportering av el för elcertifikat ska mäta elen per timme. Vilka övriga krav som ställs på mätaren vet oftast rapportören.


Exempel: Brutto- eller nettomätning

Din anläggning uppskattas producera 10 MWh (10 000 kWh) el på ett år. Din mätare för rapportering av mätvärden för elcertifikat och/eller ursprungsgarantier sitter i koncessionspliktigt nät, det vill säga efter din elanvändning. Om du använder 4 MWh för egen elanvändning blir de mätvärden som nätägaren rapporterar in och som ligger till grund för din tilldelning av elcertifikat och/eller ursprungsgarantier 10 MWh minus 4 MWh. Det motsvarar sex stycken elcertifikat och/eller sex stycken ursprungsgarantier per år. Om du istället har valt att köpa och installera en mätare direkt på din bruttoproduktion kommer du att få tio stycken elcertifikat och/eller tio stycken ursprungsgarantier.


Fördelning av elcertifikat när anläggningen har flera innehavare

Tilldelningen av elcertifikat fördelas på varje innehavare utifrån det ägarförhållande som angivits i ansökan. Det är först när ett helt elcertifikat kan utfärdas till varje innehavare som elcertifikat tilldelas. Exempelvis: En anläggning som ägs till en fjärdedel av en ägare och tre fjärdedelar av en annan ägare tilldelas elcertifikat först när anläggningen producerat 4 MWh = 4 000 kWh.