Nätkoncession

Nätkoncessioner enligt ellagen (ElL) för vindkraftverk prövas av Energimarknadsinspektionen och överklagas till, i de flesta fall, Mark- och miljödomstolen i Nacka (och vidare till MÖD).

Regeringen prövar utlandsförbindelser och ärenden där det finns en fråga om tillstånd till expropriation. Regeringen får också pröva sådana frågor om nätkoncession som har betydelse för totalförsvaret, om Försvarsmakten begär det.

 

+

MÖD 2023-12-05 Undantag från kravet på nätkoncession för starkströmsledning

M 494-23

I likhet med mark- och miljödomstolen bedömde MÖD att en starkströmsledning från ett bostadshus till en laddstolpe utanför fastighetsgränsen omfattas av undantaget från kravet på nätkoncession enligt den s.k. IKN-förordningen.

Bakgrund: En fastighetsägare ansökte hos Energimarknadsinspektionen (Ei) om undantag från kravet på nätkoncession för en starkströmsledning från bostadshuset till en egen laddstolpe, belägen 1,5 meter utanför fastigheten. I beslut 2022-01-28 avslog Ei begäran i ett ”bindande besked” (dnr 2021-100810). Fastighetsägaren överklagade till mark- och miljödomstolen som ändrade och meddelade besked om att ledningen omfattas av undantag från kravet på nätkoncession (MMD/Nacka 2022-12-22; M 1052-22). Ei överklagade till MÖD.

MÖD: Avslog överklagandet

Domskäl: Som huvudregel krävs nätkoncession enligt ellagen (1997:857, ElL) för att bygga eller använda en starkströmsledning. Undantag från kravet ges i den s.k. IKN-förordningen (2007:215). Tre kriterier gäller för att medge sådant undantag; att det är fråga om ett internt ledningsnät, att nätet inte för utbrett och att området är väl avgränsat. Begreppet ”internt” definieras närmare som att överföringen är för innehavarens egen räkning. Av 22b § 1 p. IKN-förordningen framgår att undantag ska ges om syftet är att i huvudsak tillgodose elbehovet hos fordon, en bestämmelse som syftar till att underlätta utbyggnad av laddningsinfrastuktur. I det här fallet är ledningsnätet i bostadshuset undantaget från kravet på nätkoncession. MÖD kan heller inte finna något krav i lagstiftning eller förarbeten om att ett nät måste ha egen anslutning till överföringsnätet för att kunna omfattas av undantaget. Tvärtom förefaller det som att två icke koncessionspliktiga nät kan kopplas samman som när anläggningen som behöver el ligger i omedelbar närhet till bostadshuset. Då dessa förutsättningar är uppfyllda i fallet ska Ei:s överklagande avslås.

Sök efter domen M 494-23, Mark- och miljööverdomstolen

+

Regeringen 2023-11-23 Ekyddan till Nybro i Oskarshamn, Högsby Mönsterås och Nybro kommuner

KN2023/02090

Regeringen återförvisade ett ärende till Energimarknadsinspektionen (Ei) om nätkoncession för en luftledning då myndigheten brustit i sin kommunikationsskyldighet mot sakägare och allmänheten.

Bakgrund: Energimarknadsinspektionen (Ei) avslog 2019-09-05 (dnr 2015-103122) Svenska Kraftnäts ansökan om nätkoncession för en luftledning mellan Ekhyddan och Nybro i Kalmar län. Efter överklagande från sökanden återförvisade regeringen ärendet till Ei för ytterligare utredning av påverkan på skyddsvärda fågelarter (regeringen 2021-09-18; I2019/02516, se ovan). Därefter beviljade Ei nätkoncession för sökta linjen (Ei 2022-12-21; dnr 2021-102857). Högsby och Nybro kommuner samt ett enskilda fastighetsägare överklagade beslutet. Från kommunernas sida menade man att ledningen borde samförläggas med befintliga ledningsgator och vägar för att minimera markintrånget samt att dragningen borde prövas i en översiktsplanprocess. De enskilda pekade på att man inte blivit hörda under processen.

Regeringen: Upphävde beslutet och återförvisade ärendet till Ei för fortsatt handläggning.

Beslutsskäl: Enligt 6:28 MB ska den som prövar en tillståndsfråga ge berörda och allmänhet möjlighet att lämna synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet. Av 18 § förordningen (2021:808) om nätkoncession framgår vilka myndigheter, kommuner och enskilda som ska delges på detta sätt. I det återremitterade ärendet har Ei enbart kommunicerat fågelutredningen med Länsstyrelsen i Kalmar. Någon kungörelse genomfördes inte och de berörda enskilda fick inte kännedom om utredningen genom direktutskick. Den kompletterade utredningen var av sådan betydelse att Ei borde ha kommunicerat den med hela den krets som framgår av förordningen om nätkoncession. Först därefter kan alla remissinstanser och berörda sakägare, inklusive den berörda allmänheten, anses ha haft möjlighet att lämna synpunkter på en komplett ansökan. Då denna brist inte kan läkas i regeringen bör ärendet lämnas tillbaka till Ei för ny prövning.

Regeringsbeslutet är inte publicerat på nätet.

+

Regeringen 2023-05-17 Breared och Söderåsen, Halmstad, Laholm, Ängelholm, Åstorp och Bjuv

Regeringen avslog överklaganden från två enskilda fastighetsägare som yrkade på intrångsersättning och att luftledningen inte kunde tillåtas genom dess kraftiga magnetfältspåverkan.

Bakgrund: Energimarknadsinspektionen meddelade nätkoncession för luftledningen mellan Breared och Söderåsen i Hallands och Skåne län (Ei 2022-09-08; dnr 2018-101796). Två fastighetsägare överklagade beslutet och ville dels ha intrångsersättning för den luftledning som funnits på platsen sedan 1997, dels att ny nätkoncession inte skulle meddelas då det vore bättre att förlägga ledningen på höga stolpar, i mark eller i Östersjön.

Regeringen: Avslog överklagandena.

Beslutsskäl: Invändningen om intrångsersättning kan inte prövas inom ramen för ärendet som enbart avser frågan om tillstånd enligt ellagen. Den befintliga ledningen har inte en sådan omgivningspåverkan att eftersom magnetfältsnivåer är inom gränsvärdena. Dessutom skulle en förläggning i marken eller som sjökabel vara förenad med mycket stora kostnader och försämra driftssäkerheten. Ei:s beslut bör därför inte ändras.

Regeringsbeslutet är inte publicerat på nätet

+

Regeringen 2022-12-08 Ingelkärr och Stenkullen

I2022/00151

Regeringen fastställde Energimarknadsinspektionens beslut om nätkoncession med förtydligande av det allmänna villkoret och tillägg av två villkor: ett om våtmarkskörning och ett om fågelskydd.

Bakgrund: Efter ansökan från Svenska Kraftnät meddelade Energimarknadsinspektionen tillstånd för en 420 kV-ledning från Ingelkärr till Stenkullen (EM 2021-12-09; 2016-102489). Lerums kommun, föreningar och enskilda överklagade beslutet till regeringen. Man hävdade bl.a. att underlaget var otillräckligt, att dragningen var olämplig då den försvårade samhällsplaneringen i kommunen och att det fanns bättre alternativ, att miljöpåverkan skulle bli för stor och att de boendes hälsa kunde försämras.

Regeringen: Fastställde beslutet om nätkoncession med förtydligande och tillägg av vissa villkor.

Beslutsskäl: Beslutsunderlaget vid Energimarknadsinspektionens prövning omfattade inte miljökonsekvenserna av en transformatorstation, men bristen har nu läkts av sökanden. Den föreslagna dragningen av ledningen är den mest kostnadseffektiva då kostnaden för nedgrävning skulle bli orimlig. Ledningen kommer att gå i våtmarker och områden som är känsliga för fågellivet, men det är möjligt att föreskriva tillräckliga villkor till skydd för dessa intressen. Tillståndet bör också villkoras om att planerad körning endast får ske på våtmark när den är frusen samt att sökanden ska identifiera de områden som kan vara särskilt utsatta för fågelkollisioner och där montera fågelavvisare på ledningarna.

Regeringsbeslutet är inte publicerat på nätet

+

Regeringen 2022-10-13 Bäsna och Midskog

I2022/00374

Regeringen upphävde beslutet om förlängning av nätkoncesssion med hänvisning till oklarheter vid handläggningen i Energimarkandsinspektionen (Ei).

Bakgrund: Energimarknadsinspektionen (Ei) meddelade förlängning av nätkoncessionen mellan Bäsna och Midskog genom beslut 2022-01-19 (dnr 2010-102400). Koncessionen förenades med tre villkor om magnetfältsreducerande skyddsåtgärder och samråd. Sökanden (Svenska kraftnät) överklagade och yrkade i första hand att två av villkoren skulle upphävas, i andra hand att ärendet skulle återförvisas för förnyad prövning hos Ei. Klaganden menade att villkoren inte var tydligt formulerade och att det saknades skäl att föreskriva om samråd.
Regeringen: Upphävde det överklagade beslutet och lämnade ärendet åter till Ei för ny prövning.

Beslutsskäl: Det har framkommit under skriftväxlingen i regeringen att ärendet inte var tillräckligt utrett vid Ei:s prövning, varför ett ställningstagande till vilka skyddsåtgärder som skulle krävas inte kunde göras. Regeringen delar Svenska kraftnäts uppfattning att vissa villkor inte är tydliga, samtidigt som man instämmer i Ei:s bedömning att det är sökanden som måste vida vilka åtgärder som är nödvändiga och inte orimligt betungande. Då det saknas förutsättningar för regeringen att som första instans bedöma de betydande oklarheter som framkommit under handläggningen bör ärendet lämnas tillbaka till Ei för ny prövning.

Regeringsbeslutet är inte publicerat på nätet.

+

Regeringen 2022-02-24 Västerås

I2021/02487

Regeringen avslog överklaganden av Energimarknadsinspektionens beslut att meddela Svenska Kraftnät förlängning av nätkoncession för en luftledning mellan Bysingsberg och Finnslätten i Västmanlands län.

Bakgrund: Energimarknadsinspektionen meddelade förlängd nätkoncession för en luftledning i anslutning till Arosverket i Västerås (Ei 2021-09-06; 2008-101167). Enskilda överklagade beslutet.

Regeringen: Regeringen avslog överklagandena.

Beslutsskäl: Det har inte framkommit några uppgifter i ärendet som ger anledning att upphäva beslutet eller tidsbegränsa nätkoncessionen.

HFD: En enskild begärde rättsprövningen hos Högsta förvaltningsdomstolen och anförde bland annat att hen inte fått tillfälle att yttra sig över Energimarknadsinspektionens och Svenska Kraftnäts yttrande till regeringen. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att även om det hade tett sig naturligt att kommunicera yttrandena med klaganden, saknas grund för att anta att ärendet fått en annan utgång om så hade skett. Regeringens beslut fastställdes därför (HFD 2023-02-13; 1937-22).

Sök efter beslutet I2021/02487 hos Högsta förvaltningsdomstolen

+

Regeringen 2022-01-27 Bäsna och Odensvi

I2021/00059

Regeringen avslog överklagande av enskilda av beslut om förlängningen av nätkoncesssion i Dalarnas och Örebro län

Bakgrund: Energimarknadsinspektionen (Ei) meddelade förlängning av nätkoncessionen mellan Bäsna och Odensvi genom beslut 2020-10-08 (dnr 2010-102401). Enskilda överklagade och menade bland annat att intrångsersättning borde betalas och att ytterligare magnetfältsreducerande skyddsåtgärder måste vidtas för att skydda de boende från påverkan.

Regeringen: Avvisade yrkandet om intrångsersättning och avslog överklagandena i övrigt.

Beslutsskäl: Yrkanden om ersättning ska avvisas då dessa kan prövas i annat sammanhang, till exempel genom ledningsrättsförfarande. När det gäller krav om försiktighetsåtgärder ska visserligen miljöbalkens försiktighetsprincip tillämpas, men kraven får inte vara orimliga. I det här fallet har i Ei föreskrivit magnetfältsreducerande åtgärder vid ett kluster av särskilt utsatta fastigheter, men inte vid övriga. Regeringen delar myndighetens uppfattning att de sammanvägda kostnaderna och konsekvenserna för sådana åtgärder vid dessa övriga fastigheter inte skulle vara rimliga i förhållande till de olägenheter som kan undanröjas. Överklagandena bör därför avslås.

Regeringsbeslutet är inte publicerat på nätet.

+

MÖD 2021-12-10 Slussen, Stockholm

M 14508-20

Trafikförvaltningen i Region Stockholm ansökte om undantag från kravet på nätkoncession vid Slussens bussterminal, vilket medgavs genom beslut av Energimarknadsinspektionen 2020-06-25 (dnr 2018-102013).

Efter överklagande av ett elbolag undanröjdes beslutet av Mark- och miljödomstolen i Nacka (2020-11-30; M 5331-20). Storstockholms Lokaltrafik (SL) överklagade till MÖD.

MÖD avslog överklagandet.

Det krävs tillstånd (nätkoncession) enligt ellagen för att bygga eller använda en starkströmsledning. Undantag från kravet finns föreskrivna i den s.k. IKN-förordningen (2007:215).

Tunnelbanenätet och det föreslagna nätet för laddning av elbussar utgör var för sig interna nät som är undantagna. Däremot finns ingen föreskrift i IKN-förordningen som omfattar sammankopplingen av interna nät. Då en sådan sammankoppling inte heller kan sägas ligga utanför kravet på nätkoncession, ska överklagandet avslås.

+

Regeringen 2021-09-18 Oskarshamn m.fl. kommuner

I2019/02516 (Regeringsbesluten publiceras inte på webben).

Svenska kraftnät ansökte hos Energimarknadsinspektionen (Ei) om nätkoncession för en linje mellan Ekhyddan och Nybro i Kalmar län. Miljökonsekvensbeskrivningen omfattade alternativa dragningar samt påverkan på närboende (magnetfält), landskapsbild, naturvärden och arter samt friluftslivet.

Ei avslog ansökan med hänvisning till utredningen var bristfällig, vilket innebar att kostnaden för magnetfältsänkande åtgärder vid vissa byggnader inte kunde beräknas, samt att det inte gick att bedöma om det kunde uppstå otillåten påverkan på arter och andra naturvärden. Man menade sammanfattningsvis att sökanden inte hade visat att en luftledning på hela sträckan utgjorde bästa teknik eller att lokaliseringen var lämplig.

Affärsverket Svenska kraftnät överklagade till regeringen och anförde att det var fråga om ett projekt av gemenskapsintresse enligt EU-förordningen 347/2013 och att miljökonsekvensbeskrivningen redan godkänts enligt dessa regler. Klaganden menade också att utredningen med avseende på skyddsvärda arter hade kompletterats och visade att ledningen inte skulle få någon effekt på bevarandestatusen. Därutöver ansåg man att Ei:s beräkningar av påverkan från magnetfält var felaktig och att de domar som inspektionen hänvisade till (MÖD 2011-08-26; M 4127-10 Döshultsdomen och MÖD 2016-02-16; M 2192-16 Delsjödomen) inte har prejudicerande värde. Att tillämpa miljöbalken som skett i ärendet gör att kraven på utredningar blir oförutsebara och för långtgående. Av Ei:s beslut framgår heller inte var en kortare kabelförläggning i mark borde övervägas eller vilka olägenheter detta skulle motverka. Enligt Svenska kraftnät finns ingen delsträcka som lämpar sig för markförläggning.

Länsstyrelsen i Kalmar yttrade sig och ansåg att artskyddsutredningen var otillräcklig i ärendet.

Regeringen upphävde Ei:s beslut och återförvisade ärendet för komplettering av artskyddsutredningen och beslut.

Det ankommer på verksamhetsutövaren att visa att verksamheten kan tillåtas och att skaffa sig den kunskap som krävs. Regeringen delar Länsstyrelsens uppfattning att utredningen i ärendet inte är tillräcklig för att kunna bedöma påverkan på arter och habitat. Då utredningen i övriga delar är godtagbar går ärendet tillbaka till Ei för komplettering och ny prövning.

+

Regeringen 2021-09-16 Härnäs, Karlshamn

M2018/02967

Regeringen gav tillstånd till dragning av ledningsgata genom ett Natura 2000-område. Ledningsgatan kommer att orsaka betydande påverkan i området, men då verksamheten är motiverad av tungt vägande allmänintresse och då alternativa dragningar saknas ansåg regeringen att tillstånd kunde meddelas med stöd av 7:29 MB. Samtidigt beslutades om kompensation genom avsättning av ett område som kommer att ingå i Natura 2000-nätverket.

Bakgrund: Svenska Kraftnät ansökte hos Länsstyrelsen i Blekinge om tillstånd enligt 7:28a MB för en 400kV-luftledningspassage genom Natura 2000-området Härnäs (SE0410164). Länsstyrelsen bedömde att verksamheten är tillståndspliktig, men att ett tillstånd bara kan meddelas av regeringen då verksamheten skulle orsaka otillåten skada på de skyddade intressena där (7:28b och 7:29 MB). Ärendet överlämnades därför till regeringen med ett eget yttrande där Länsstyrelsen förordade den sökta sträckningen och lämnade förslag till ett kompensationsområde.

Regeringen: Meddelade tillstånd enligt 7:28a MB.

Beslutsskäl: Ledningsdragningen utgör en del av den förstärkning av stamnätet som behövs för anslutningen av utlandsförbindelsen Nordbalt i Nybro. Nordbalt mellan Sverige och Litauen är ett projekt av EU-intresse (”Project of Common Interest”) och därmed en verksamhet som måste genomföras av tvingande orsaker som har ett väsentligt allmänintresse enligt 7:29 MB. Det finns inte några andra lämpliga lösningar än den föreslagna dragningen. Som kompensationsåtgärd bestäms avsättningen av ett 5,8 ha stort område vid Susekull som ska ingå i Mörrumsåns naturreservat. Regeringen avser att återkomma med uppdrag till länsstyrelsen att se till att området kan införlivas i Natura 2000-nätverket.

Regeringsbeslutet är inte publicerat på nätet.

+

Regeringen 2021-09-16 mellan Nybro och Hemsjö

I2019/02517 (Regeringsbesluten publiceras inte på nätet).

Svenska kraftnät ansökte hos Energimarknadsinspektionen (Ei) om nätkoncession för en linje mellan Nybro och Hemsjö i Kalmar, Kronoberg och Blekinge län. Miljökonsekvensbeskrivningen omfattade alternativa dragningar samt påverkan på närboende (magnetfält), landskapsbild, naturvärden och arter samt friluftslivet.

Inspektionen avslog ansökan med hänvisning till utredningen var bristfällig, vilket bl.a. gjorde att kostnaden för magnetfältsänkande åtgärder vid vissa byggnader inte kunde beräknas och att det inte gick att bedöma om det kunde uppstå otillåten påverkan på naturvärden. Ei menade därför att sökanden inte hade visat att en luftledning på hela sträckan utgjorde bästa teknik eller att lokaliseringen var lämplig.

Svenska kraftnät överklagade till regeringen och anförde att det var fråga om ett projekt av gemenskapsintresse enligt EU-förordningen 347/2013, samt att miljökonsekvensbeskrivningen redan godkänts. Därutöver menade bolaget att Ei:s beräkningar av påverkan från magnetfält var felaktig och att de domar som inspektionen hänvisade till (MÖD 2011-08-26; M 4127-10 Döshultsdomen och MÖD 2016-02-16; M 2192-16 Delsjödomen) inte har prejudicerande värde.

Man menade vidare att tillämpa miljöbalken som skett i ärendet gör att kraven på utredningar blir oförutsebara och för långtgående. Av Ei:s beslut framgår heller inte var en kortare kabelförläggning i mark borde övervägas eller vilka olägenheter detta skulle motverka.

Enligt Svenska kraftnät finns ingen delsträcka som lämpar sig för markförläggning. Regeringen: Regeringen ändrar beslutet och meddelar nätkoncession för luftledningen.

Ärendet återförvisas till Ei för fastställande av villkor.

Underlaget är tillräckligt för att kunna väga omgivningspåverkan mot kostnaderna och meddela villkor. Vidare har sökanden visat att luftledning är bästa möjliga teknik för den aktuella sträckan som i stor delar går utmed en befintlig ledning. Dessutom är kostnaden för markförläggning inte motiverad i förhållande till de intrång som skulle minskas.

Den planerade ledningen går genom fyra Natura 2000-områden, varav det i ett fall krävs tillstånd enligt 7:29 MB. Ett sådant tillstånd har idag meddelats av regeringen (M/2018/02967). Verksamheten bedöms också vara förenlig med bestämmelserna i artskyddsförordningen (2007:845, AF).

Försiktighetsprincipen enligt MB ska tillämpas endast i den utsträckning det inte är orimligt. När det gäller påverkan från magnetfält bör ytterligare utredning göras om den kan befaras överskrida 0.4 mikrotesla. Så är fallet endast i förhållande till en fastighet utefter den aktuella sträckan där påverkan beräknas bli betydligt högre. Svenska kraftnät har emellertid visat att kostnaden för att vidta skyddsåtgärder vid den fastigheten inte är rimliga, varför koncessionen inte bör förenas med några villkor om magnetfältsänkande åtgärder. Andra villkor bör formuleras av Ei då de kan kräva detaljerade tekniska överväganden.

+

MÖD 2020-08-19; M 4612-19 Nätkoncession för luftledning från Bredhälla till Horshaga, Uppvidinge

MÖD avvisade ansökan om nätkoncession då utredningen (MKBn) inte innehöll en godtagbar fågelinventering.

M 4612-19

Bakgrund:
Energimarknadsinspektionen (Ei) beslutade 2018-09-12 (dnr 2017- 100735) att meddela E.ON Energi distribution AB nätkoncession enligt ElL för en luftledning i Uppvidinge. MMD/Nacka fastställde beslutet 2019-03-29 (M 6157-18).

MÖD:
MÖD undanröjde Ei:s beslut och avvisade ansökan.

Domskäl:
Verksamheten kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, varför ansökan måste innehålla en MKB. I prövningen enligt ElL tillämpas de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. MB och därmed artskyddet enligt AF. Med stöd av MKBn i ärendet måste det därför vara möjligt att bedöma hur skyddade arter kommer att påverkas av verksamheten (MÖD 2013:13, MÖD 2014:47 och MÖD 2014:48). Klagandena har påvisat att det förekommer kungsörn i området, något som inte nämns i den utredning som getts in av sökanden. Mot bakgrund av den kunskap som E.ON hade vid tiden för ansökan om artens förekomst i området borde en fågelinventering ha utförts. Då detta inte skett är det inte möjligt att bedöma  om nätkoncession kan meddelas eller vilka skyddsåtgärder som behövs. Bristen är väsentlig och avser en processförutsättning, nämligen att det finns en godtagbar MKB. Ansökan bör därför avvisas, vilket kan ske utan föregående föreläggande om komplettering och när som helst under prövningen (se 10 § 2 st. jfr. med 38 § ÄL och MÖD 2012:5).

Kategori:
Nätkoncession.

Sökord:
Horshaga, nätkoncession, artskydd, kungsörn, MKB, avvisning, processförutsättning, 10 § ÄL.

+

MÖD 2019-11-12

M 1769-18

Avslag på nätkoncession för ledning till vindkraftspark.