Fåglar och fladdermöss

Rättsläget bedöms vara att om det finns artskyddade fåglar i området måste ansökan innehålla uppgifter som motsvarar det som krävs för att artskyddsförordningen ska vara uppfylld. 

Om det visar sig att det finns artskyddade fåglar (häckande, födosökande eller som annars uppehåller sig på platsen) som enligt Vindvals rapport 6467 är känsliga för vindkraftverk och de eller deras livsmiljöer kan skadas så kan platsen vara otillåten för vindkraftverk.

Det ska vidare göras en helhetsbedömning i fråga om etableringens påverkan på området som fågellokal som även den kan leda till att platsen är otillåten. Om underlaget visar att arterna inte finns eller inte påverkas eller skadas kan vindkraftverken tillåtas. Bara förbiflygning av örn diskvalificerar inte en plats. Läget avseende fladdermöss är liknande, om området är lämpligt för fladdermöss ska det finnas ett underlag så att man kan bedöma påverkan på fladdermöss. För att skydda fladdermöss kan det ställas krav på avstängning av verken sommartid vid låga vindhastigheter. Sådant stoppvillkor kan dock vara otillräckligt i fall där fladdermustätheten är mycket hög och där sällsynta arter samt flera högriskarter har påträffats. (Då är platsen kanske inte lämplig).

+

MÖD 2023-04-28 Stora Moshult, Vetlanda

M 3092-22

Mark- och miljödomstolen upphävde miljöprövningsdelegationens beslut om tillstånd till vindpark i Vetlanda med hänvisning till att utredningen av påverkan på fåglar var bristfällig. Sökanden överklagade och vid prövningen i MÖD hade ändringar genomförts i artskyddsförordningen med avseende på fågelskyddet. Då prövningen i underinstansen inte hade utgått från den nya lydelsen återförvisades målet till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning.

Bakgrund: MPD/Östergötland meddelade 2020-09-17 tillstånd till två vindkraftverk i Vetlanda (dnr. 551-7949-19). MMD/Växjö (2022-02-24; M 4966-20) ansåg däremot att utredningen om påverkan på fåglar var för snäv i jämförelse mad vad som krävs enligt EU-domstolens avgöranden i Skydda skogen (C-473/19 och C-474/19). Bolaget överklagade och under MÖDs prövning genomfördes ändringar i artskyddsförordningen (2007:845, AF) med avseende på fågelskyddet.

MÖD: Undanröjde domen och återförvisade målet till mark- och miljödomstolen för fortsatt behandling.

Domskäl: Den nya lydelsen i AF återger kraven i artikel 5 i fågelskyddsdirektivet (2007/147) ordagrant. Det uttryckliga förbudet mot att skada eller förstöra vilda fåglars fortplantningsområden och viloplatser i de svenska reglerna har ersatts med ett förbud mot att avsiktligen störa vilda fåglar i den mån som störningen har betydelse för att bibehålla eller återupprätta populationen på en vetenskapligt tillfredsställande nivå. Tillståndsprövningen måste därför ske med utgångspunkt från AFs nya lydelse, vilket lämpligen bör göras av mark- och miljödomstolen.

Sök efter domen M 3092-22, Mark- och miljööverdomstolen

+

MÖD 2022-04-26, M 610-21 Stora Lönhult och Brokafall, Aneby

I ett mål om tillstånd till fem vindkraftverk har MÖD instämt i mark- och miljödomstolens bedömning att ett av verken inte kan tillåtas på grund av risken för otillåten påverkan på en närbelägen tjäderspelplats. Därvidlag har de kommande ändringarna i artskyddsförordningen ansetts sakna betydelse, då en sådan placering skulle strida mot artikel 5d i fågeldirektivet om förbud mot avsiktliga störningar av betydelse för arten.

Bakgrund:
MPD/Östergötland meddelade 2017 tillstånd till en gruppstation om fem vindkraftverk. Efter överklaganden från enskilda och en miljöorganisation avslog MMD/Växjö ansökan med hänvisning till otillåten påverkan på arter av fladdermus. MÖD ändrade och återförvisade målet till mark- och miljödomstolen då man ansåg att verksamheten kunde tillåtas med användningen av stoppteknik, så kallad BAT-mode. Därefter meddelade MMD/Växjö tillstånd för fyra av vindkraftverken, men ansåg att ett verk (nr 4) låg för nära en skyddsvärd tjäderspelplats och därför var förbjuden enligt 4 § artskyddsförordningen och den rättspraxis om skyddsavstånd som utvecklats under den bestämmelsen (jfr. MÖD 2019-12-16; M 1845-19). Bolaget och enskilda överklagade till MÖD, varvid bolaget begärde vilandeförklaring till dess de nya reglerna i artskyddsförordningen hade trätt i kraft den 1 oktober 2022.

MÖD: 
MÖD avslog yrkandet om vilandeförklaring och fastställde underrättens dom med ändring av ett villkor om iskast.

Domskäl:
Verk 4 ligger 400 meter från en tjäderspelplats som är särskilt skyddsvärd för fågelns fortbestånd i området. Den föreslagna placeringen kan därmed medföra sådana störningar för arten att spelplatsens kontinuerliga ekologiska funktion som fortplantningsområde skadas eller förstörs. Risken för en sådan störning är så pass förutsebar och sannolik att den får ses som avsiktlig. Störningen riskerar också att påverka den lokala tjäderpopulationen negativt, varför den inte saknar betydelse för att uppnå syftet med fågeldirektivet. Vid en sådan bedömning skulle etableringen av verk 4 komma i konflikt med artikel 5d i fågeldirektivet, varför den kommande ändringen av artskyddsförordningen saknar betydelse.

Kategori:
Fåglar och fladdermöss

Sökord:
Stora Lönhult, Brokafall, artskydd, tjäder, tjäderspelplats, skyddsavstånd, avsiktlig störning, 4 § artskyddsförordningen, 2 kap. 6 § miljöbalken

+

MÖD 2020-10-20, M 10548-19 Lilla Kulleryd i Ronneby

Ett förbud av en tillsynsmyndighet mot ett vindkraftverk utan tillstånd underkändes av MÖD då utredningen visade att det inte skulle uppstå beaktansvärd skada på fladdermössen i området. Domstolen bestämde dock att stoppreglering (BAT-mode) skulle användas och förutsatte att verksamhetsutövaren fortlöpande skulle undersöka påverkan på arter samt att tillsynsmyndigheten skulle kontrollera detta.

Bakgrund:
Det 100 meter höga vindkraftverket bedrivs som en C-verksamhet efter beslut enligt MB. Med stöd av 26 kap. 9 § MB förbjöd Miljö- och byggnadsnämnden i Ronneby fortsatt drift genom beslut 2019-04-24 (§ 88). Beslutet fastställdes av länsstyrelsen (Lst/Blekinge 2019-06-03; 505-2283-19), men upphävdes av MMD/Växjö (2019-09-20; M 2741-19).

MÖD:
MÖD ändrade MMDs dom enbart på så sätt att driftsreglering föreskrevs av hänsyn till fladdermöss, så kallat BAT-mode. Domskäl: Utredningen som bolaget presenterat är tillräcklig för att bedöma påverkan på fladdermöss och fåglar. Även om det förekommer flera rödlistade fladdermöss i området är det visat att verksamheten inte medför någon beaktansvärd risk för dessa arter om stoppreglering används. Inte heller föreligger någon otillåten risk enligt AF för häckande och födosökande havsörnar i området. De vaga uppgifterna om berguvar kan heller inte läggas till grund för ett förbud mot verksamheten. MÖD förutsatte dock att verksamhetsutövaren inom ramen för sin egenkontroll regelbundet inventerar påverkan på fladdermöss och fåglar samt att miljönämnden kontrollerar att så sker. Om det visar sig att påverkan är större än vad som förutses i domen kan nämnden besluta om justering av stoppregleringen, ytterligare försiktighetsmått eller förbud mot verksamheten.

Kategori:
Fåglar och fladdermöss.

Sökord:
Lilla Kulleryd, artskydd, fladdermöss, havsörn, berguv, tillsynsföreläggande, BAT-mode, 26 kap. 9 § MB.

+

MÖD 2019-12-16, M 1845-19 Västervik

8 verk 200 m totalhöjd

Frågor om påverkan på tjäder, nattskärra och storlom. Dessa fågelarter är upptagna i bilaga 1 till artskyddsförordningen.

Det finns sumpstråk och sumpskogar knutna till tjäderspelplatsen som är lämpliga fortplantningsområden för tjäder. Krävs därför ytterligare skydd för tjädern (utöver vad under instanserna föreskrivit). MÖD föreskriver att inga vindkraftverk får placeras inom en skyddszon för tjäder, som sträcker sig en kilometer från tjäderspelplatsens ytterkant, samt att vindkraftverkens vingar inte får överskrida gränsen till skyddszonen. Inga vägar inom skyddszonen för tjäder. Vidare angavs vissa begränsningar i tid för arbeten relaterat till skyddszonen.

MÖD instämde i MMD:s bedömning om Nattskärra och storlom. Naturvårdsverkets rapport 6740 ”Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss” ska beaktas. Bestånd på över två spelande hannar per kvadratkilometer undantas från vindkraftsutbyggnad. I nu aktuellt fall var det 1,14 spelande hannar per kvadratkilometer vilket inte var skäl att undanta området.

Storlom fanns inte i området och utgjorde därmed inte hinder för tillstånd.

Med angivna begränsningar var platsen lämplig och uppfyllde MB 2:6 och var förenlig med artskyddsförordningen.

 

+

MÖD 2019-05-09, M 4293-18 Grönhult, Tranemo och Gislaved

13 verk 201 meter höga

Tjäderspelplats med sju tuppar hindrade placering på ett delområde.

+

MÖD 2019-04-01, M 9258-17 Fjällberg, Lycksele, Åsele

Målet handlar i huvudsak om rennäring men visst uttalande om fladdermöss.

Fladdermusvillkor har satts utan att inventering gjorts (fladdermöss mindre vanliga i den delen av landet). Tillsynsmyndigheten gavs rätt att göra avsteg från fladdermusvillkor.

+

MÖD 2019-01-21, M 2579-17 Torsås

Fråga om påverkan på fladdermöss. Fyra anmälda verk.

Det finns flera olika arter fladdermöss i området. MÖD ha funnit att föreskriven stoppreglering (15 juli–30 sept, <6 m/s, nattetid det vill säga 1 timme före solnedgång och 1 timme efter soluppgång) för närvarande är tillräcklig. Det behövs inte förbud för verken. Uppföljning av försiktighetsmåttet ska ske.

(Jämför dock även syntesrapport Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss, 6740 maj 2017, kommentar från PA).

+

MÖD 2018-06-13, M 7648-17 Söderhamns kommun

Fråga om påverkan på berguv, pilgrimsfalk och storlom.

I  området finns häckande pilgrimsfalk, berguv och smålom. Dessa arter är upptagna i EU:s fågeldirektiv (2009/147/EG) bilaga 1 och rödlistade, där pilgrimsfalk och smålom är klassade som nära hotad och berguv som hotad. Enligt Vindvals uppdaterade syntesrapport ”Vindkraftverkens påverkan på fåglar och fladdermöss” (rapport 6740) rekommenderas för pilgrimsfalk och berguv en buffertzon från vindkraftverk av minst 2 km från boplatser.

Sökanden bemötte inte nya uppgifter om fågelförekomst i MÖD utan hänvisade till inventering från 2011.

Lokaliseringen är inte lämplig, ansökan om bygglov avslogs.

+

MÖD 2018-06-13, M 6313-17 Alingsås, Vårgårda kommuner

13 (11 verk) 200 meter.

Avser påverkan på fiskgjuse. Fiskgjusen var inte hotad och det förekom endast ett par fiskgjusar i området som bestod av produktionsskog. Etableringen var tillåten utan att komma i konflikt med artskyddsförordningen. Hänsyn till fiskgjusen skulle dock tas så att två verk som riskerade att blockera vägen för födosök inte fick uppföras. Med den inskränkningen kunde vindkraftverken tillåtas.

+

MÖD 2018-06-18, M 4249-17 Stenungsunds kommun

Tre verk, 180 meter. Fråga om fiskgjuse.

Verken har ansetts tillåtliga då avståendet till fiskgjusbon varit tillräckligt långt (1 km). Vidare var flygvägar till viktiga fiskevatten för det häckande paret i öster till stor del fria från vindkraftverk (tekniskt råd i MÖD skiljaktig bland annat i fråga om flygvägar för födosök och om utredning varit tillräcklig).

+

MÖD 2018-06-26, M 5061-17 Ronneby kommun

Fråga om påverkan på havsörn, berguv och fladdermöss.

Klaganden har visat på boplatser för havsörn och berguv inom 2 km samt gynnsamt för fladdermöss. 11 av 19 fladdermössarter varav flera högriskarter hittades. Sökanden har åberopat besök utfört under fyra timmar och någon egentlig inventering har inte skett. Nämnda djurarter kommer att påverkas negativt av vindkraftverken. Inte utrett att lokaliseringen är lämplig. Ansökan om bygglov avslogs.

+

MÖD 2018-05-18, M 4319-17 Stenungsunds kommun

10 verk 220 m. Uppdelat på två grupper.

Fråga om lämplig lokalisering i förhållande till såväl kända häckningsplatser för havsörn som potentiella platser. Tillstånd gavs i länsstyrelsen (MPD) och stod sig i MMD. I MÖD hade länsstyrelsen medgett ändring samt Naturvårdsverket yttrat sig.

Det fanns tre kända häckningsplatser för havsörn inom 3-6 km. Möjligen fanns det sådana även närmare men det går inte att fastställa. Hänsyn ska dock även tas till mer än kända platser. Hög havsörnsaktivitet i området som sådant ska beaktas. Det var ett kärnområde för den regionala havsörnspopulationen. Lokaliseringen är inte förenlig med 2 kap. 6 § MB, MÖD ändrade  underinstanserna och avslog ansökan.

Även tjäder, nattskärra och berguv nämns men bedöms inte av MÖD.

+

MÖD 2018-01-10, M 7914-14 Gotland

De sex verken var anmälda till kommunen och hade då godtagits, vidare hade man fått Natura 2000-tillstånd. Ytterligare skriftväxling hade skett med länsstyrelsen om bland annat artskydd. Detta var 2009–2011. Därefter frågade bolaget 2016 länsstyrelsen om de beslut som hittills meddelats för verksamheten var tillräckliga. Länsstyrelsen svarade då att det krävdes artskyddsdispens. Bolaget överklagade.

MÖD konstaterade att beslutet var överklagningsbart. MÖD angav vidare att beslutet inte var föranlett av någon ansökan och inte heller var ett tillsynsbeslut och att länsstyrelsen inte hade rätt att fatta ett sådant beslut. Länsstyrelsen hade därmed gått utöver vad den har rätt att göra enligt miljölagstiftningen. Beslutet upphävdes.

+

MÖD 2017-11-06, M 3892-17 Helsingborg

Fråga om tillåtlighet med avseende på verkens påverkan på fåglar och fladdermöss.

Mycket röd glada i området, även en del andra rovfågelsarter (ormvråk, tornfalk brun kärrhök). Fladdermusinventeringen visar att fem högriskarter som är särskilt utsatta för risk för kollisioner med vindkraftverk finns i närområdet (nordfladdermus, dvärgpippistrell, större brunfladdermus, gråskimlig fladdermus och sydfladdermus). Sverige inhyser cirka 10 procent av världspopulationen av röd glada, vilket ger Sverige ett högt skyddsansvar för att trygga artens fortlevnad.

Området har en mycket hög aktivitet av både skyddsvärda fågelarter och fladdermöss. Platsval och att undvika att bygga på särskilt känsliga områden är bästa skyddet för arterna. Stoppreglering (BAT-mode) räcker inte där fladdermustätheten är mycket hög och där sällsynta arter samt flera högriskarter har påträffats.

Sökanden har inte visat att platsen är lämplig (MB 2:6). Med ändring av underinstanserna upphäver MÖD tillståndsbeslutet och avslår ansökan om tillstånd.

+

MÖD 2017-05-08, M 5329-16 Skaftåsen Härjedalen

Kungsörn

Det aktuella verksamhetsområdet ligger cirka 3 km från två kungsörnsbon. Det krävdes inte ytterligare skydd och kungsörnen var inte skäl att säga nej till verken.

+

MÖD 2016-12-21, M 1413-16 Vindpark Holmevattnet Dals-Eds och Färgelanda

I huvudsak fråga om tjäderspelplats i närheten av etableringen, samt nattskärra och smålom.

MÖD uttalade bland annat följande.

Nio spelande tjädertuppar har observerats i området, med en större spelplats om cirka 10 ha i den södra kanten av området mellan verksplatserna 2–4 och 6. Spelplatsen ligger med sitt centrum mellan 150–750 m från de närmsta verksplatserna. Så stora tjäderförekomster och spelplatser är ovanliga så långt söderut i Sverige. Ytterligare spelplats finns, området är rikt på tjäder. Tjädern har en begränsad manövreringsförmåga och kolliderar förhållandevis ofta med vindkraftverkstorn eller slungas till marken av turbulensen från rotorbladen. Tjädern anses särskilt störningskänslig på spelplatsen och Naturvårdsverket rekommenderar en skyddszon på 1 km mellan vindkraftverk och större tjäderlekar (fler än 5 tjädertuppar). Det är ovanligt att det i dessa delar av landet finns en så rik tjäderförekomst. Området är därför särskilt skyddsvärt. Att enbart studera hur vindkraftverken påverkar tjädern är inte tillräckligt.

Inventeringen av nattskärra skedde bara vid ett tillfälle vilket är en brist.

Beskrivning av smålom, som finns i området, är bristfällig.

MÖD:s bedömning blev att den ovanligt höga tjäderförekomsten i kombination med bristerna i fråga om utredningen av nattskärra och smålom medför att sökanden inte visat att platsen är lämplig. Ansökan avslås.

+

MÖD 2016-11-28, M 946-16 Ludvika

Fråga om förbud mot avverkning med mera under perioden 20 maj–15 september med hänsyn till fågellivet behövs eller inte.

MÖD bedömde att förbudet behövdes med hänsyn till nattskärran som är en av de särskilt skyddsvärda arterna i fågeldirektivet och fridlyst. Den avsatta tiden motsvarar nattskärrans häckningsperiod. Nattskärran är sällsynt i det aktuella området (Dalarna).

+

MÖD 2016-10-12, M 3668-16 Öland

Anmälningsärende. Fråga om fågelinventeringen varit tillräcklig.

Utredningen ska vara tillräcklig för att kunna bedöma om verksamheten är tillåtlig, inklusive uppgifter om påverkan på fåglar. utredningen ska baseras på områdets betydelse som fågellokal samt kända uppgifter om förekomst av fåglar i området.

Befintlig höghöjdsrygg skapar vindförhållanden som är gynnsamma för bland annat rovfåglar. Stor mängd olika rovfåglar har setts och rapporterats in i det direkta närområdet. Arter som är upptagna i bilaga 1 till rådets direktiv (79/409/EU) om bevarande av vilda fåglar har funnits och dessa är särskilt skyddsvärda. Områdets karaktär och uppgifter om rödlistade arter medför således att höga krav kan ställas på utredningen.

Två fågelinventeringar har utförts, dock ej under tid som är lämplig för att studera bivråk. Ifråga om havsörn och röd glada är inventeringsresultatet otydligt och innehåller delvis motstridiga uppgifter.

Underlaget var inte tillräckligt för att bedöma tillåtligheten. Målet återförvisades till kommunen för fortsatt handläggning.

+

MÖD 2016-10-11, M 11136-15, P 11134-15Kristianstad

Artrik förekomst av fladdermöss inom det aktuella etableringsområdet. Även flera individer av den sällsynta arten Barbastella barbastellus.

Fältinventering ska ske under yngelkolonitiden (juni–juli). Så har inte skett. En mer utförlig inventering av förekomsten av fladdermöss och analys av effekterna av en etablering och de restriktioner man föreslår behöver göras, särskilt mot bakgrund av förekomst av flera högriskarter samt den påvisade förekomsten av barbastell – en art som enligt EU:s art- och habitatdirektiv kräver särskilt skydd.

Målet blev (i länsstyrelsen) återförvisat till kommunen för ytterligare utredning om fladdermöss såväl enligt PBL som enligt MB. Detta stod sig i MD och MÖD.

+

MÖD 2015-12-10, M 11073-14, M 11101-14 Falkenberg Varberg

Fråga om fladdermusvillkor innebärande att vindkraftverken ska stängas av när medelvindhastigheten under 10 minuter är lägre än 5 m/s vid verkens nav. Detta gäller från en timme före solnedgången till en timme efter soluppgången under perioden från och med den 15 juli till och med den 30 september.

MÖD uttalade ungefär följande: Det finns fladdermöss i området, fladdermöss är fridlysta enligt artskyddsförordningen. Vindkraftverk medför en risk för att fladdermössen förolyckas, det gäller särskilt vid låga vindhastigheter då födosök för dem till vindkraftverken. Villkoret är miljömässigt motiverat. Villkoret är vanligt förekommande och inte omöjligt att efterleva. Villkoret ska gälla som slutligt villkor.

+

MÖD 2015-03-09, P 5593-14, P 5594-14 Strängnäs

Bygglov. Fråga om tillåtlighet med avseende på påverkan på fågel bland annat havsörn och fiskgjuse.

MÖD konstaterade följande. Området där de två vindkraftverken är avsedda att placeras är av särskild betydelse för havsörn genom det bo som finns inom buffertzonen (2-3 km) till de planerade vindkraftverken. Området kan också antas vara av liknande intresse för fiskgjusar. ÖP anger högt naturvärde av regionalt och lokalt intresse. Ett par km från platsen finns område utpekat som riksintresse för naturvård bland annat på grund av sitt värde för fågellivet. Verkens placering på den aktuella platsen uppfyller inte kraven på anpassning till naturvärdena i området. Bygglov för den sökta placeringen av vindkraftverken ska inte beviljas.

+

MÖD 2015-02-06, M 2538-14, P 2537-14 Sävsjö Hylletofta

Fråga om fågelinventeringens kvalitet.

Fågelinventering bestod av ett e-postmeddelande, en punktrutt och GPS-karta samt två fotografier. Området hade besökts vid tre tillfällen. Analys av inventeringen saknades och GPS-kartan var svårtydd. Förekomsten av skogshöns och spelplatser för dessa var för dåligt utredd. Målet återförvisades till nämnden för fortsatt handläggning.

+

MÖD 2014-12-22 M 4937-14 Boge Gotland

Ansökan om dispens enligt 14 § artskyddsförordningen, fråga om avsiktligt dödande enligt 4 § artskyddsförordningen.

Artskyddsfrågorna har sin givna plats i tillståndsprocessen för miljöfarlig verksamhet där artskyddsförordningen är att se som en precisering av vad som kan följa av de allmänna hänsynsreglerna när det gäller skydd av arter. Prövningen ska avgöra om artskyddet behöver regleras genom villkor, försiktighetsmått skyddsåtgärder. Alternativt kan prövningen leda till att verksamheten inte är tillåtlig. Ansökan om dispens avvisades.

+

MÖD 2014-12-22, M 2920-14 Kalmar

Frågor om avsiktligt dödande, artskyddsförordningen och kopplingen mellan dispensskälen i artskyddsförordningen och tillståndsprövningen av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken.

Vindkraftverken har funnits inte utgöra avsiktligt dödande i den mening som avses i 4 § artskyddsförordningen. Vid tillåtlighetsprövningen i tillståndsärendet är artskyddsförordningen att se som en precisering av vad som kan följa av de allmänna hänsynsreglerna när det gäller skydd av arter. En del i prövningen blir då att med tillämpning av relevanta fridlysningsbestämmelser i artskyddsförordningen bedöma hur de skyddade arterna påverkas av den planerade verksamheten. Om förutsättningar för dispens enligt artskyddsförordningen då inte finns är verksamheten olämpligt lokaliserad och inte tillåtlig.

I det aktuella målet var fågelfrågan inget absolut hinder och målet återförvisades till länsstyrelsen (MPD) för prövning av övriga frågor.

+

MÖD 2014-11-14, M 4358-14 Gullspång

Föreläggande om att söka tillstånd.

Enligt Mark- och miljööverdomstolens praxis i fråga om vindkraftverk ska det, om det finns en beaktansvärd risk för påverkan på fågellivet, finnas en utredning avseende påverkan på fåglar som är aktuell, avser den aktuella platsen och är tillräckligt omfattande. Att förbjuda verksamheten kan dock vara en mer ingripande åtgärd än vad som behövs (jfr. rättsfallet MÖD 2008:25). MÖD fastställde kommunens föreläggande om att söka tillstånd.

+

MÖD 2014-08-27, M 4358-14 Treriksröset/Halmstad/Hylte/Ljungby

Föreläggande om att söka tillstånd.

Enligt Mark- och miljööverdomstolens praxis i fråga om vindkraftverk ska det, om det finns en beaktansvärd risk för påverkan på fågellivet, finnas en utredning avseende påverkan på fåglar som är aktuell, avser den aktuella platsen och är tillräckligt omfattande. Att förbjuda verksamheten kan dock vara en mer ingripande åtgärd än vad som behövs (jfr. rättsfallet MÖD 2008:25). MÖD fastställde kommunens föreläggande om att söka tillstånd.

+

MÖD 2014-04-16, M 7168-13 Aneby

Anmälningsärende enligt miljöbalken, 4 verk. Angående fladdermöss har bolaget anfört att området innehåller mycket få biotoper som är attraktiva för fladdermöss. Klagandena har hänvisat till en undersökning av förekomst av fladdermöss i närområdet. Resultatet av den undersökningen, som inte har ifrågasatts av bolaget, visar förekomst av sju eller åtta fladdermusarter vid sammanlagt fyra platser under en natt på respektive plats. MÖD anser att en mer utförlig inventering behövs för att ta ställning. Fågelinventeringen var baserad på uppgifter från 70-talet och sedan kompletterad 2011 och var kommunövergripande. Utredningen beträffande fåglar är allmänt hållen och grundas inte på någon särskild inventering av förekomsten av fåglar på just den aktuella platsen. Kunskapsunderlaget vad gäller förekomsten av fåglar och fladdermöss och deras rörelsemönster inom området är bristfälligt. Utredning som ligger till grund för anmälan är inte tillräcklig för den prövning som ska göras i fråga om den valda platsen uppfyller kravet på en lämplig lokalisering enligt 2 kap. 6 §. Återförvisning fortsatt handläggning.

+

MÖD 2014-04-04 M 7904-13, M 10314-13 Torsås kommun

Anmälningsärenden för 2 respektive 4 verk. Bland annat fråga om underlag för bedömning av påverkan på fladdermöss.

Inget krav på gemensam handläggning av två anmälningar. Underlag för till exempel buller räknade med båda anläggningarna.

Området har kvaliteter som gör att en fladdermusinventering behövs. Länsstyrelsen, i egenskap av tillsynsmyndighet i frågan, har framhållit ett behov av en inventering mot bakgrund av områdets karaktär. MÖD anser att anmälan inte uppfyller kraven i 25 och 25 a §§ FMH. Någon bedömning av verksamhetens effekter för fladdermöss kunde inte ske på det underlag som fanns i ärendet. Att frågan om fladdermöss uppmärksammats först vid utökning av anläggningen utgör inte ett godtagbart skäl för att underlåta att utreda frågan. Med anledning av detta ska ärendet i den del som gäller fladdermöss, återförvisas till nämnden för vidare utredning och överväganden avseende behovet av ytterligare försiktighetsmått.
Övriga delar av överklagandena avslogs.

+

MÖD 2014-04-04, M 2504-13 Mora kommun

Avslag tillståndsansökan. Fråga om fåglar.

Bolaget sökte tillstånd till 15 verk och fick tillstånd av länsstyrelsen till 9 verk. MÖD upphävde tillståndsbeslutet och avslog ansökan helt.

Landskapsbilden påverkas men turism och friluftsliv äventyras inte. MB 4:2 ej hinder för etableringen.

Det har funnits kungsörnsrevir i området. Enligt bland annat länsstyrelsens inventeringar finns det sträckande och spelflygande kungsörnar i området. Troligen häckar nattskärra i området, det finns spelplatser för tjäder. Storlom och smålom har observerats. Samtliga nämnda arter är upptagna på bilaga 1 till rådets direktiv (79/409/EU) om bevarande av vilda fåglar. Kungsörn tillhör också de fåglar som enligt Naturvårdsverkets rapport 6467, Vindkraftens effekter på fåglar och fladdermöss, riskerar att hårdast drabbas av kollisioner med vindkraftverk. Vindkraftverk bör undvikas nära boplatser eller på platser med regelbundna koncentrationer av rovfåglar. På grund av områdets betydelse som fågellokal för bland annat kungsörn har bolaget inte visat att den valda platsen uppfyller kravet på en lämplig lokalisering enligt 2 kap. 6 § miljöbalken. Avslag.

+

MÖD 2013-10-09, P 9722-12 Brommö Mariestad

Avslag för bygglov till vindkraftverk (ett verk, 150 m totalhöjd).

Kravet på underlag vad avser fåglar kan gälla även i bygglovsärenden så att man kan avgöra markens lämplighet enligt 2 kap. 1 § ÄPBL (vilken hänvisar till 3 och 4 kap. miljöbalken).

+

MÖD 2013-08-23, M 10072-12 Sällstorp Varberg

Tillståndsansökan avslogs.

Sökanden sökte tillstånd till 13 verk. Länsstyrelsen gav tillstånd till sju verk men avslog sex verk med hänvisning till fåglar. Beslutet stod sig i MMD Vänersborg. Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) uttalade att det fanns kända häckningar av rovfåglar samt andra rödlistade fågelarter inom området samt att det fanns utpekade områden för värdefulla fågelbiotoper. MÖD avslog ansökan i sin helhet med motiveringen att det inte räcker att uppfylla de buffertzoner som rekommenderas i Vindvals rapport nr 6467 "Vindkraftens effekter på fåglar och fladdermöss" (2011) utan det måste ske en helhetsbedömning i fråga om etableringens påverkan på området som fågellokal vilket ledde till avslag.

+

MÖD 2013-04-11, M 7865-12 Ånge

Tillstånd gavs till 12 verk.

Vid tillståndsprövning enligt miljöbalken, där frågan om påverkan på skyddade arter aktualiseras, måste ställning tas till om det finns beaktansvärd risk för skada på fridlysta arter på sätt som anges i artskyddsförordningen. Om så är fallet ska en prövning göras av om det är möjligt att föreskriva särskilda skyddsåtgärder, så att skada inte uppstår. För att göra detta måste det finnas tillräckligt underlag för bedömningen av risken för påverkan på fridlysta arter.

I det aktuella fallet bedömdes området inte vara lämpligt för fladdermöss. Arter av fladdermöss och deras livsmiljö skulle alltså inte skadas. Det förkom överflygningar av kungsörnar men avståndet till närmaste häckningsplats var mer än 3 km. Därmed bedömdes risken för att kungsörnar och deras livsmiljö skadas som så begränsad att den inte var sannolik. Bestämmelserna i artskyddsförordningen utgjorde inte hinder mot att meddela tillstånd.

+

MÖD 2012-07-04 M 8344-11 Gotland Mästermyr

Fråga om vindkraftens påverkan på fåglar.

Tillståndsansökan avslogs.

Avslaget berodde främst på Mästermyrs betydelse som fågellokal och de störningar på fågellivet som en etablering kan medföra. Många fågelarter finns på Mästermyr. Flera arter av rovfåglar och stora mängder vitkindade gäss. Det är främst kungs- och havsörn som är avgörande i målet. I målet framgår det att på och i anslutning till Mästermyr häckar både kungs- och havsörn samt att båda arterna har åkrarna på Mästermyr som jaktmark. Både havs- och kungsörn har regelbundet noterats vid de fältstudier som gjorts innan ansökan. Det saknas vidare närmare kunskap om hur örnarna jagar efter gäss och i vilken utsträckning örnarna gör detta vilket försvårar bedömningen av hur örnarna påverkas. Kungs- och havsörn är upptagna på bilaga l till rådets direktiv (79/409/EEG) om bevarande av vilda fåglar. De är utpekade i Naturvårdsverkets rapport 6467, Vindkraftens effekter på fåglar och fladdermöss. Man bör undvika vindkraftverk nära boplatser eller på platser med regelbundna koncentrationer av rovfåglar (i detta fall främst örnar).

Sökanden har inte visat att lokaliseringsregeln i 2 kap. 6 § miljöbalken har uppfyllts. Det går inte heller att skydda örnarna med villkor om försiktighetsmått och begränsningar. Tillstånd kan inte ges.

+

MÖD 2012-05-29, M 7639-11 Gullberg Söderhamn

Fråga om MKB:ns innehåll när det gäller fåglar

Miljöprövningsdelegationen (MPD) avslog ansökan, mark- och miljödomstolen (MMD) i Östersund gav tillstånd till nio verk. MÖD upphävde sedan MMD:s tillståndsdom och fastställde MPD:s avslag. MKB:n underkändes.

Fiskgjuse, tjäder och orre fanns inom platsen. Ansökan gav inte underlag för att säkerställa att artskyddsförordningen efterlevdes. Tillämpningen av artskyddsförordningen när det gäller val av plats liknar mycket tillämpningen av 2 kap. 6 § miljöbalken. Den valda platsen har inte pekats ut i kommunens tematiska tillägg till ÖP. Det fanns närliggande område som är riksintresse för vindkraft som även omfattas av ÖP för vindkraft. 2 kap. 6 § miljöbalken är inte uppfylld. MKB:n är för dålig när det gäller artskyddet och för dålig när det gäller alternativredovisningar.

Del av avslaget kan tillskrivas att platsen inte var utpekad som lämplig för vindkraft i kommunal ÖP samtidigt som ett närliggande område var det.

+

MÖD 2010:38 2010-10-14, M 10316-09 Glötesvålen

Frågor om bland annat påverkan på kungsörn.

Tillstånd medgavs. I miljödomstolens (MD) dom anges att påverkan på det befintliga kungsörnsbeståndet är acceptabel eftersom där finns ett livskraftigt bestånd. MÖD kommenterade sedan i sin dom inte detta särskilt utan avslutade med att instämma i MD:s dom i det som inte särskilt kommenterats. (Dessutom, riksintressebedömningar, friluftslivet påverkas inte av ändrad landskapsbild, påverkan på rennäringen är begränsad. Geologiska formationer var ej utpekade som riksintresse och var inget hinder för tillstånd.)

+

MÖD 2009:38 2009-08-25, M 5256-08 Sjisjka

RÅ 2010 not 52
RegR 2010-05-27
1989-08

Regeringen
2007-12-19
M2007/1617/F/M

Fråga om vindkraftens påverkan på naturvärden, på naturreservat, riksintresse naturvård, friluftsliv.

30 vindkraftverk skulle anläggas i fjällurskogsreservat, Natura 2000-område, riksintresse naturvård, friluftsliv, världsarv Laponia 8 km därifrån. Tillåtligheten avgjordes av regeringen vilket var styrande för MD och MÖD. Naturvårdsverket, Kammarkollegiet, länsstyrelsen Norrbotten, Naturskyddsföreningen och SOF var emot, regeringen gav tillåtligheten och angav som skäl för det riksdagens utbyggnadsmål för vindkraft, lämpliga vindförhållanden, alternativen mindre lämpliga, ändamålet nås med minsta intrång. Tillstånd gavs.

+

MÖD 2009:32 2009-06-16, M 7051-07 Tolvmanstegen Strömstad

Fråga om vindkraftens påverkan på naturvärden, orört område.

24 vindkraftverk skulle anläggas i ett orört område, området var dock ej skyddat enligt 7 kap. miljöbalken eller utpekat enligt 3-4 kap. miljöbalken. MÖD angav särskilt att samhällets mål för vindkraft har betydelse.

Området har höga naturvärden, bland annat ornitologiska och skogliga värden. MÖD uttalade att vid avvägningen av om det aktuella området bör bevaras till förmån för naturvårdsintresset och friluftslivet eller om det bör byggas ut till förmån för energiutvinningsintresset, är det enligt Miljööverdomstolens mening intresset av att utvinna energi som bäst motsvarar en god hushållning och främjar en hållbar utveckling. Naturvärdena kommer i stor utsträckning att kunna bibehållas även sedan en vindkraftanläggning etablerats.

Tillstånd medgavs.

+

MÖD 2008-11-19 M 2210-08 Taka Aapua

Fråga om vindkraftens påverkan på höga naturvärden, riksintresse vindbruk.

19 vindkraftverk skulle byggas på fyra bergstoppar med mycket höga naturvärden i form av orörd urskog med artrikedom. Tre bergstoppar var utpekade som riksintresse för vindkraft. Området var inte utpekat som riksintresse för naturvård och var inte naturreservat, vindkraftverken medförde inte heller påtaglig försvåring av renskötsel. Riksintressen var inte oförenliga det vill säga det behövs inte någon avvägning enligt 3 kap. 10 § miljöbalken. Riksintresse vindkraft innebär inte automatiskt ja till vindkraft. Viktigt med förnybar energi dock ska hänsyn tas. Tre områden tål ingreppet, det fjärde området tål det inte. Tillstånd gavs till 19 vindkraftverk i MD vilket reducerades till 14 verk av MÖD. (Verken blev ej byggda, projektet är enligt uppgift nedlagt.)

+

MÖD 2008-07-29, M 8489-07 Östra Herrestad Simrishamn

Vindkraftens påverkan på landskapsbild.

Nio vindkraftverk skulle byggas i ett öppet landskap vilket medförde att landskapsbilden förändrades. Området var inte utpekat enligt 3-4 kap. miljöbalken eller skyddat enligt 7 kap. miljöbalken.

Tillstånd gavs.

+

MÖD 2008-06-03, M 244-07 Rönne å, Klippan

Vindkraftens påverkan på landskapsbild, riksintresse naturvård/friluftsliv i närheten.

Ett vindkraftverk skulle byggas i närheten av område som utpekats som riksintresse för friluftsliv och naturvård. Området genomskärs av en motorväg och en kraftledning. MÖD konstaterade att landskapsbilden skulle påverkas av vindkraftverket men att den redan var påverkad av kraftledningen och motorvägen. Riksintresset naturvård/friluftsliv i närheten var inte hinder mot etableringen. Anmälningsärende. Verket fick uppföras.

+

MÖD 2007:47 2007-12-12, M 2602-07 Borgholm Öland

Vindkraft och kulturmiljö.

Fyra vindkraftverk skulle byggas på Öland.

Hela Öland är utpekat enligt MB 4:2 och riksintresse enligt MB 4:1. Etableringen skulle ske i anslutning till område som är riksintresse för kulturmiljövården enl. MB 3:6. Riksantikvarieämbetets verksledning avstyrkte etableringen. MÖD konstaterar att området redan är påverkat av modern samhällsbyggnad på grund av kraftledningar, moderna ekonomibyggnader, dammanläggning och vindkraftverk, utpekande riksintresse enligt ovan inte är hinder, turismens och friluftslivets stora värden äventyras inte av vindkraftverken, eftersom landskapet redan är påverkat kan verken tillåtas, verken stämmer med den kommunala ÖP:n Tillstånd medgavs.

+

MÖD 2007-10-25, M 300-07 Gabrielsberget Nordmaling

Vindkraft och naturvärden.

40 verk skulle byggas i skogsmiljö. Området var av riksintresse för vindbruk.

Vid MÖD:s prövning konstaterade MÖD att regeringen bedömt bland annat naturvärden i sitt avgörande av detaljplan för området och då funnit att naturvärdena inte var hinder för vindkraftverken.

+

MÖD 2005:2 2005-01-12, M 440-04 Eslöv

Vindkraft, landskapsbild och ÖP.

Målet gällde tillståndsansökan för två verk på 600 kW vardera med 87 meters totalhöjd, avståndet tillbostäder var 400–500 meter. Ansökan avslogs.

Ansökan avslogs i MÖD, tillstånd gavs i underinstanserna. Avgörande för MÖD:s bedömning var att platsen inte stämde med kommunens ÖP, risk för buller och skuggbildning samt att verken kunde utgöra ett dominerande inslag i det flacka jordbrukslandskapet med småskalig bebyggelse.

+

MÖD 2005:66 2005-11-01, M 2966-04 Hunnebostrand

Vindkraftens allmännytta.

Tillståndsärende, tre verk. Verken har befunnits tillåtliga.

Tillstånd gavs av MÖD avslag i underinstanserna. Bullervillkoret angavs till 40 dB(A) ekvivalentnivå. Skuggbildningen fick vara högst 8 h/år. MÖD fann att uppförandet kan påverka landskapsbilden men att sammantaget befinns det allmänna intresset av att bygga ut vindkraften tala för bifall. Det allmänna intresset av förnybar energiproduktion kan väga tyngre än eventuell påverkan på landskapsbilden.

Under Miljööverdomstolens handläggning av ärendet antog Sotenäs kommun en ny översiktsplan i vilken det aktuella området redovisades som lämpligt för vindkraft.

Boverket yttrade sig i ärendet och skrev bland annat följande: "Statsmakterna ser utbyggnaden av vindkraft som viktig för att åstadkomma en hållbar utveckling. De områden som identifierats som potentiellt lämpliga för vindkraftsutbyggnad bör därför i planering som miljöprövning betraktas som av allmänt intresse enligt 3 kapitlet 8 § i miljöbalken. Prövningen enligt 3 och 4 kapitlen i miljöbalken bör i det aktuella målet således vara en avvägning mellan det allmänna intresset att bygga ut vindkraften för att främja en hållbar utveckling och det allmänna intresset att värna värdefulla natur- och kulturmiljöer."

Vid en besiktning av platsen fann Miljööverdomstolen att området är attraktivt med vacker utsikt och kulturhistoriskt intresse. De planerade vindkraftverken skulle medföra en påverkan på landskapsbilden och även på de närmaste omgivningarna på grund av nödvändiga vägar. Men domstolen konstaterade även att verken skulle uppföras på acceptabla avstånd från bebyggelse och störningar kan hållas inom de gränser som brukar tillämpas i liknande mål.

Miljööverdomstolen fann sammantaget att det allmänna intresset att bygga ut vindkraften talar för ett bifall till ansökan enligt 3 kapitlet 6 § i miljöbalken.