Ekonomisk säkerhet och nedmontering

Principerna för frågan om ekonomisk säkerhet för tillstånd enligt miljöbalken i allmänhet är väl beskrivna av Högsta domstolen i NJA 2011 sidan 296 och i fråga om formen för säkerheten i Mark- och miljööverdomstolen(MÖD) 2016-05-25 M 9916-15. Säkerhet för vindkraftverk bör ställas i enlighet med de principer HD och MÖD uttalar. Säkerhet för vindkraft ska inte ställas efter hand utan i sin helhet innan tillståndet tas i anspråk.

+

MÖD 2019-05-09 – Grönhult, Tranemo och Gislaved

M 4293-18

13 verk 201 meter höga

Ekonomisk säkerhet sattes av MPD till 1 250 000 kr per verk , bolagets yrkanden i MMD respektive MÖD om att nivån skulle vara 500 000 kr per verk avslogs.

+

MÖD 2018-03-13-Hornmyran Lycksele kommun

M 6328-16

Ekonomisk säkerhet fastställdes till 500 000 kr per verk.

+

MÖD 2016-12-14 – Uppvidinge Marhult

M 1344-16

Den ekonomiska säkerheten har inte sänkts som bolaget yrkat utan ligger fast på beloppen underinstansen sagt dvs 700 000 kr per verk men om det är hybridtorn med betong ska säkerheten var 1 000 000 kr per verk.

+

MÖD 2016-05-25 Juktan Sorsele

M 9916-15

Moderbolagsborgen från Vattenfall AB har godkänts som säkerhet enligt MB 16:3.

MÖD redogör i domen för vad som allmänt kan ställas för krav på en säkerhet och uttalade bland annat följande.

En moderbolagsborgen kan godtas som en i sig möjlig form av säkerhet. Det åligger sökanden att visa att den ställda säkerheten är tillräcklig och även i övrigt godtagbar samt att tillhandahålla den utredning som behövs för prövningen. Sökanden ska presentera

den utredning om säkerheten som gör att prövningsmyndigheten inte behöver ha egen kompetens att göra de analyser och ekonomiska bedömningar som en del former av säkerhet kan kräva.

Det kan i många fall, särskilt då det inte finns extern bedömning från

kreditvärderingsinstitut, krävas att sökanden tillhandahåller ytterligare underlag, till exempel utlåtanden av extern finansiell expertis.

I det aktuella fallet var det Vattenfall som skulle gå i borgen som moderbolag. Det aktuell borgensåtagandet var litet i förhållande till hela koncernens ställning, omsättning och tillgångar. Moderbolagsborgen från Vattenfall godkändes.

Om moderbolagets finansiella ställning skulle komma att försämras på ett sådant sätt att det kan ifrågasättas om moderbolagsborgen fortfarande är en betryggande säkerhet har länsstyrelsen möjlighet att begära att säkerheten ställs i en annan form, jfr 24 kap. 5 § första stycket 12 miljöbalken.

MÖD avslog länsstyrelsens begäran om att fastställa lägsta ratingnivå för att godkänna moderbolagsborgen samt kraven på att bolaget årligen skulle komma in med årsredovisning och uppgift om rating. Det fick länsstyrelsen istället själva kräva in med stöd av 26 kap. 21 § miljöbalken vid den löpande tillsynen av om säkerheten var tillräcklig.

+

MÖD 2015-12-08 – Falkenberg Kattegatt Offshore

M 6960-14

Ekonomisk säkerhet ska ställas innan anläggningsarbeten för respektive verk
påbörjas. I detta fall var säkerheten på 1,5 Mkr per verk (gällde vindkraftverk
till havs). Säkerheten ska justeras efter konsumentprisindex där året för
driftstart utgör bas.

+

MÖD 2014-08-27 ”Treriksröset” Halmstad/Hylte/Ljungby

M 9473-14

Tillstånd på land. Ekonomisk säkerhet för vindkraft ska inte ställas efter hand. MPD:s villkor stod fast i MÖD och löd enligt följande.

"Bolaget ska ställa säkerhet för efterbehandling och andra återställningsåtgärder
om 500 000 kronor per vindkraftverk som uppförs. Säkerheten ska
ställas i sin helhet och godkännas av miljöprövningsdelegationen innan
tillståndet tas i anspråk."

+

NJA 2011 s 296 HD 2011-06-01

T 5420-08

Allmänt om ekonomisk säkerhet vid tillstånd enligt miljöbalken

Formen för säkerhet behöver inte bestämmas redan när tillstånd ges utan det kan vänta tills säkerheten ges in innan verksamheten ska påbörjas. HD uttalade ungefär följande.

Tillståndsmyndigheten har vid sin tillståndsgivning i allmänhet inte anledning att bestämma vilken form säkerheten ska ha. Frågan ska lämnas öppen så att tillståndshavaren kan välja form när han genom tillståndsvillkoren har fått klart för sig hur stor säkerheten ska vara och när den ska ställas. Huruvida den form han väljer är godtagbar får prövas i samband med prövningen av om säkerheten är betryggande. Moderbolagsborgen ska inte generellt uteslutas. Sökandande får visa att vald form för säkerhet är betryggande.

+

MÖD 2008-11-19 Taka Aapua

M 2210-08

Säkerhetens storlek, form och tidpunkt

Tillstånd på land

Bolaget redovisade inte själv någon beräkning eller uppskattning av kostnaderna för nedmontering av vindkraftverken men angav vad skrotvärdet vad och vad som därutöver krävdes som säkerhet. Utifrån de uppgifterna bedömde MÖD att kostnaderna kunde uppskattas till 300 000 kr per verk. Därutöver anförde MÖD att syftet med en säkerhet är att skydda samhället från risken för att behöva stå kostnaden för efterbehandlingen i en situation där verksamhetsutövaren inte kan fullfölja sina åligganden. Med den utgångspunkten bedömde MÖD att säkerheten ska täcka hela kostnaden för nedmontering och att man inte ska räkna med skrotvärdet. Säkerheten bestämdes till 300 000 kr per verk. Verksamheten fick inte tas i drift innan säkerheten ställts och godkänts av miljödomstolen (som var tillståndsmyndighet).

+

Kårehamnsporten

Säkerhetens storlek, form och tidpunkt

Tillstånd i vatten.

MÖD ändrade inte det MD uttalade om ekonomisk säkerhet. Säkerheten skulle uppgå till 25 Mkr för 21 verk. Säkerheten ska byggas upp under 20-årsperiod. Säkerheten ska årligen indexuppräknas enligt konsumentprisindex. En första avsättning om 3 Mkr ska ställas till länsstyrelsen innan vindkraftparken tas drift.