Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) är ett viktigt beslutsunderlag vid framtagande och antagande av energiplanen.

Den ska bland annat innehålla redovisning av rimliga alternativ, miljöeffekter av planen, hänsyn till miljömål, uppgifter om förebyggande åtgärder för att motverka negativa miljöeffekter samt åtgärder för uppföljning och övervakning av betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet medför.

Vid samråd för energiplanen ska MKB:n finnas tillgänglig tillsammans med planförslaget för att det ska finnas tillfälle att ge synpunkter. Vid beslutet om att anta en energiplan ska hänsyn tas till MKB:n och inkomna synpunkter. Efter processens slut vidtar uppföljning och eventuell övervakning av den betydande miljöpåverkan som planen kan antas ge upphov till.

Naturvårdsverket har information och vägledning om miljöbedömning, undersökning, samråd och miljökonsekvensbeskrivning.

Strategisk miljöbedömning – miljöbedömning för planer och program, Naturvårdsverket