Rennäring och samernas markrättigheter

Hänsynen till rennäringen har ökat under senare år jämfört med tidigare avgöranden. Denna utveckling har varit märkbar i 4-5 år och har påskyndats ytterligare genom Högsta domstolens (HD) avgörande i målet om Girjas (NJA 2020 s. 3). Även norska Høyesteretts avgörande om vindparken vid Fosen (dom 2021-10-11; HR-2021-1975-S) kan få betydelse när det gäller samernas markrättigheter.

Områden som är viktiga för rennäringen kan eller ska undantas från vindkraftsetableringar. Vindkraft kan ge upphov till en undvikelseeffekt för ren inom cirka 5 kilometer. I senare mål ställer sig MÖD bakom sakkunnigutlåtande om att betet störs till 100 procent inom själva parken och till 50 procent upp till 3 km från parkens centrum.

Kumulativa effekter av andra störningar på rennäringen ska beaktas när man prövar vindkraftsetablering. Stödutfodring och lastbilsflytt för att kompensera för påverkan på flyttled har accepterats. Verksamhetsutövare har ålagts att stödutfodra, ersätta kostnader för extra renskötare, snöskoter och bränsle.

+

MÖD 2023-09-28 Finnåberget, Sollefteå och Ragunda

M 6204-22

MÖD fastställde villkor om buller och hänsyn till rennäringen i ett tillstånd. I förhållande till rennäringen uttalade domstolen att sökandens ansvar för kompensationsåtgärder bör vara begränsat till visst belopp och avse en skyddszon om 5 kilometer från vindkraftverk.

Bakgrund: Miljöprövningsdelegationen meddelade tillstånd till en gruppstation med 26 vindkraftverk med en maxhöjd på 240 meter på Finnåberget i Sollefteå och Ragunda kommuner (MPD/Västernorrland 2021-04-28; 551-787-2020). Bolaget och enskilda klagade och mark- och miljödomstolen som fastställde ytterligare villkor om bullermätning och hänsyn till rennäringen (MMD/Östersund 2022-05-10; M 1526-21). Bolaget överklagade till MÖD och ville ha ändringar i dessa villkor.

MÖD: Fastställde tillståndsbeslutet med viss ändring av villkoren.

Domskäl: Bullervillkoret bör ändras på så vis att mätmetoden inte anges, utan det blir en fråga som får behandlas inom ramen för tillsynen och kontrollprogrammet. Vidare bedöms vindparken få begränsad påverkan på renskötseln i området. Då samebyarna inte överklagade MPDs beslut bör också försiktighet iakttas med att ändra de villkor som bolaget föreslagit. Som bolaget påpekat är villkoren om kompensationsåtgärder som mark- och miljödomstolen föreskrivit är också oförutsebara och riskerar att bli oskäligt betungande. Det är heller inte fråga om sådana villkor av mindre betydelse som kan delegeras till tillsynsmyndigheten. Bolagets ansvar bör därför förtydligas och beloppsmässigt begränsas i ett samlat villkor. När det sedan gäller inom vilket område som kompensationsåtgärder och avstängning bör gälla anser MÖD – med tanke på att det är svårt att fastställa renarnas undvikandezon till vindkraft och med tillämpning av försiktighetsprincipen – att villkoret bör gälla fem kilometer från vindkraftverk. En sådan gräns är i överensstämmelse med tidigare rättspraxis (MÖD 2011-11-23; M 824-11 mfl.).

Sök efter domen M 6204-22, Mark- och miljööverdomstolen

+

MÖD 2023-09-08 Stormyrberget, Örnsköldsvik

M 3359-22

MÖD lämnade tillstånd till en vindpark med 36 turbiner på Stormyrberget i Örnsköldsvik. Vindparken kommer att nedföra visst försvårande för rennäringen i området genom fragmentering och minskning av tillgängliga betesområden, men domstolen bedömde att påverkan blir acceptabel efter att två ytterligare villkor tillades i tillståndet. MÖD uttalade också att även om en viss anpassning av renskötseln måste ske, medför det inte ett påtagligt försvårande av näringen.

Bakgrund: Miljöprövningsdelegationen lämnade Vattenfall tillstånd till en vindpark om 60 turbiner med en maxhöjd om 220 meter (MPD/Västernorrland 2018-02-20; 551-9519-15). Efter överklagande från bolaget, två samebyar och enskilda begränsade mark- och miljödomstolen tillståndet till att omfatta 36 turbiner med angivna koordinater (MMD/Östersund 2022-03-08; M 944-18). Domstolen lade också till ytterligare villkor. En av samebyarna och flera enskilda överklagade vidare till MÖD med yrkande om avvisning, alternativt ogillande av ansökan eller ändring av villkor. Samebyn menade bl.a. att prövningsunderlaget var bristfälligt, särskilt med avseende på den kumulativa verkan på rennäringen av flera vindparker, skogsbruk, vattenkraft och turism. I och med förlusten av Stormyrberget som flyttningsled förlorar samebyn ett centralt vinterbetesområde, vilket påtagligt kommer att försvåra rennäringen i området. Sökanden menade däremot att Stormyrberget inte utnyttjas av samebyn i någon större omfattning, varför påverkan på rennäringen blir förhållandevis begränsad.

MÖD: MÖD lade till ytterligare två villkor i tillståndet; ett om en uppsamlingshage och ett om tidsbegränsad avstängning av turbinerna för att underlätta flyttning och samling av renar vintertid. I övrigt avslogs överklagandena.

Domskäl: MÖD delar mark- och miljödomstolens bedömning att MKBn och det kompletterade prövningsunderlaget är tillräckligt för att kunna pröva ansökan. Vidare ansluter man till bedömningen att verksamheten är tillåtlig; området är utpekat i kommunens översiktsplan som lämpligt för vindkraft och produktionen av förnybar energi bidrar till att uppfylla miljöbalkens målsättning om en hållbar utveckling. Verksamheten kommer visserligen att minska möjligheterna att utnyttja Stormyrberget genom ökad fragmentering och minskning av tillgängliga betesområden. Området är emellertid av mindre betydelse för dagens rennäring och även om den kan bli större i framtiden genom klimatförändringarna finns alternativa flyttvägar. Möjligheterna att bedriva rennäring kan försvåras i viss mån genom förlusten av Stormyrberget som sambandsområde, men den anpassning som behöver göras är acceptabel. Emellertid behövs två ytterligare villkor för att underlätta denna anpassning, dels ett om att samebyn kan begära att tillståndshavaren sätter upp en uppsamlingshage vid behov, dels ett om avstängning av verken under en begränsad period om det behövs för att samla eller flytta renar i området.

Sök efter domen M 3359-22, Mark- och miljööverdomstolen

+

MÖD 2022-06-14 Sidensjö Örnsköldsvik

M 5750-21

Vindparken i Sidensjö (48 vindkraftverk) fick tillstånd 2011, varvid ett utredningsvillkor meddelades för påverkan av rennäringen i området. Tillståndshavaren ansökte 2017 om fastställande av slutliga villkor, då utredningen ansågs färdig.

Miljöprövningsdelegationen fastställde villkor om årliga samråd med berörda samebyar, bidrag till stödutfodring, tekniska hjälpmedel för flytt av renar, hjälp vid splittring av renhjorden samt säkerhetsföreskrifter vid risk för iskast (MPD/Västernorrland 2019-06-13; dnr 551-7480-17).

Bolaget överklagade till mark- och miljödomstolen och yrkade dels att tre av villkoren skulle skrivas om till ekonomisk kompensation, dels ändring av villkoret om avstängning vid iskast.

Mark- och miljödomstolen avslog yrkandena om ekonomisk kompensation, men förtydligade tre av villkoren. Däremot ogillade domstolen yrkandet om begränsning av antalet dagar som tillståndshavaren måste stänga av vindkraftverken vid risk för iskast med hänvisning till att en sådan situation kan uppstå vid flera tillfällen och längre perioder (MMD/Östersund 2021-04-19; M 2113-19).

Bolaget överklagade till MÖD.

MÖD omformulerade villkoren till ett gemensamt villkor om ekonomisk kompensation och tidsbegränsade villkoret om avstängning vid iskast.

Det är i enlighet med bolagets inställning nödvändigt att kunna överblicka vilka kostnader eller andra olägenheter som kan uppstå genom de villkor som fastställs i ett tillstånd.

De meddelade villkoren brister i grundläggande krav på förutsägbarhet och riskerar att bli oskäligt betungande för verksamhetsutövaren, varför ett förtydligande och en begränsning är nödvändig. Det sammanlagda beloppet för stödutfodring, flyttning av renhjordar och tekniska hjälpmedel vid splittring av renarna bör därför fastställas till högst 1,3 Mkr under hela tillståndsperioden.

När det gäller villkoret om avstängning av vindkraftverken vid iskast bör det tidsbegränsas för att vara förutsägbart och inte gå utöver vad som är skäligt enligt de allmänna hänsynsreglerna (jfr. MÖD 2018-04-13; M 3648-17). Här godtar MÖD bolagets förslag om högst tre dygn per tillfälle och två gånger per vinterbetesperiod.

+

2019-09-04 Vilhelmina / Storuman

M 6860-17

81 verk 200 m totalhöjd. Pauträsk vindkraftpark i Storuman och Vilhelmina kommuner.

I fråga om påverkan på rennäring har olika bedömningar gjorts avseende olika delområden inom ansökan. Område som behövs för traditionell fotflytt har, oavsett att den på senare tid inte använts, bedömts behövas skyddas mot den påverkan en vindkraftsetablering medför. Det hänvisas till rapporten Renar och Vindkraft II, att studier vid vindkraftparker tyder på att renar kan påverkas av vindkraftverk och att effekter kan ses på flera kilometers avstånd från vindkraftverken. MÖD anger sedan att det är svårt att på befintligt underlag uppskatta på hur långt avstånd renarna kan påverkas och hur stor denna påverkan blir men det får anses finnas en risk för att renarna påverkas negativt om vindkraftverk skulle tillåtas i Pauliden, särskilt som en flyttled är bred och flyttleden över Pauträsket skulle omges av vindkraftparker på båda sidor.

+

MÖD 2019-09-04 - Norrbäck

M 6974-19

37 verk 200 m totalhöjd. Norrbäck i Lycksele kommun.

Påverkan på renskötsel i området samt påverkan på en flyttled norr om etableringen har inte bedömts medföra påtaglig påverkan på rennäringen som därmed inte har hindrat tillstånd till vindkraftparken.

+

MÖD 2019-04-01 – Fjällberg, Lycksele, Åsele

M 9258-17

Tillstånd till vindkraft. Frågor om påverkan på riksintressen vindbruk, rennäring, naturvård med mera, kumulativ påverkan, försiktighetsmått.

Bolaget ansökte om 48 verk. MPD gav tillstånd till 25, MMD upphävde allt, MÖD gav tillstånd enligt MPD:s beslut (25) med vissa villkorsändringar.

Avvägningar mellan olika riksintressen.

Vid bedömningen av kumulativa effekter bör parker som ännu endast är planerade inte beaktas, dock ska tillståndsgivna men ännu inte startade verksamheter beaktas.

Uttalanden om att renar påverkas på 3-5 km men att påverkan varierar beroende på hur centralt i ett betesområde verken ligger.

Fråga om tider på året när anläggningsarbeten ska göras och samebyns inflytande på att stoppa anläggningsverksamheten.

Exempel för visst område när riksintresset rennäring/naturvård ges företräde och för andra områden när riksintressen vindbruk ges företräde.

+

MÖD 2018-05-03 Tornäs, Krokom

M 1802-17

Boxmodell med 10 verk, fem verk vardera i två delområden.

Nu begränsad storlek på delområdena och påverkan på motstående intresse (rennäring) kan bedömas ändå. Den fria placeringen var inget hinder mot att pröva verksamheten.

Ansökan avser två mindre etableringsområden för vindkraftverk med fri placering inom ett område där rennäring bedrivs. Ansökan avser område 1,5 km från ett rastbete som är utpekat som ett riksintresseområde förrennäring och ett område utpekat som ett s.k. kärnområde av riksintresse finns ca 500 m därifrån. Rennäringen kommer att påverkas. Hänsyn ska tas till kumulativa effekter av vindkraft, ledningar, vägar mänsklig närvaro mm. Byggskedet klaras genom att perioden 1 december till 31 maj undantas från byggande. Det är endast 10 verk och de ligger utanför utpekat riksintresseområde för rennäring. Finns studier som visar att vindkraftverk är avhållande och finns andra studier som visar annat. Det går inte att sätta upp fast avstånd som ska respekteras. Sammantagen bedömning är att rennäringen inte påtagligt skadas. Tillstånd gavs.

+

MÖD 2018-04-13 Storhöjden, Kramfors

M 3648-17

36 verk

Ca 2,7 km från området fanns riksintresseområde för rennäringen. I domen glörs en lång rad bedömningar av vindkraftens påverkan på rennäringen. MÖD gör bedömningen att det inte medför påtaglig skada för rennäringen. Tillstånd gavs.

 

+

MÖD 2018-04-05 – Ava Nordmaling

M 10984-16

Lokaliseringsbedömningar, avvägningar rennäring/vindkraft. Jfr 2017-11-24 i mål nr

M 10882-16 och 10878-16). Länsstyrelsen (MPD) gav tillstånd, MMD upphävde MÖD höll med MMD.

Ansökan om sex verk i direkt anslutning till befintlig park på Gabrielsberget med 40 verk. Riksintresse vindbruk men inte utpekat riksintresse rennäring. Goda förutsättningar för vinterbete för ren. Bedömningen är att vindkraftverken påverkar förutsättningarna för renskötsel. Studier som anger att detta gäller inom 3-5 km nämns. Erfarenheter från Gabrielsberget som visar försvårande vägs in. Störningar under byggskedet skulle gå att lösa med försiktighetsmått/skyddsåtgärder. Under driftskedet är det svårare med skyddsåtgärder. Området är ett kärnområde för rennäring. Påverkan på rennäring blir påtaglig. Intresseavvägning vind/rennäring ska göras. Genom befintlig park Gabrielsberget har rennäringen redan fått tåla intrång. MÖD konstaterar att det är risk för att en ytterligare utbyggnad av vindkraft kan medföra att det inte längre är möjligt att bedriva traditionell rennäring inom vinterbetesområdet.

+

MÖD 2018-03-13 Hornmyran, Lycksele

M 6328-16

Rennäringsfrågor.

Bedömning av riksintresse för vindkraft och riksintresse för rennäring varvid vindkraften bedömts ha företräde.

Samrådsskyldighet med samebyn om arbeten och tidplan under anläggningsfasen.

Inga omfattande anläggningsarbeten under tiden 15 december-30 april om inte bolaget och samebyn är överens om det.

Årligt samrådskrav med samebyn under driftfasen.

Bolaget ålades att vidta kompensationsåtgärder för samebyns renskötsel motsvarande högst 1 350 000 kr. Viss delegation till tillsynsmyndigheten avseende kompensationsåtgärder.

+

MÖD 2017-11-24 – Gabrielsberget Nordmaling

M 10882-16

Tidigare tillståndsgiven park (40 verk). Nu uppskjuten fråga ang. begränsning av påverkan på rennäringen. Endast bolaget klagade till MÖD.

Området används för vinterbete. Det är svårt att beräkna områdets kapacitet för renbete (enheten renbetesdygn används= antalet renar x antalet dygn). Blir istället skälighetsuppskattning.

Många faktorer påverkar renarnas rörelsemönster men tillräckligt talar för att vindkraftverken, anlagda vägar och ökad mänsklig närvaro – är den viktigaste orsaken till de störningar som uppkommit i renskötseln och den ökade arbetsbelastningen för renskötarna. Utgångspunkten är att villkor ska föreskrivas så att vinterbetesmarkerna förblir beteskraftiga på lång sikt. Följande frågor var tvistiga i MÖD.

Utfodringshage ska anläggas för att motverka negativa effekter på rennäringen. Kostnaden 1-1,7 Mkr och sedan 50-60 tkr/år är inte oskälig. Invändning om att kostnaden(inkl övriga villkor) är 1,9 % av bolagets intäkter första året ändrade inte det.

I fråga om undvikande nämner MÖD äldre domar där undvikandezonen angetts till 5 km, i nu aktuell dom anger MÖD att betesbortfallet ska bestämmas på det sätt den utsedde sakkunnige angett (se sid 51 i MMD Umeås dom där anges 100 % bortfall i parkområdet och 50 % bortfall inom 3 km rån parkens centrum)

20 GPS-sändare ska bekostas av bolaget. Ca 50 000 kr.

Arvode för en extra renskötare (viss tid) ska bekostas av bolaget, 185-280 tkr/år.

Bolaget ska tillhandahålla en snöskoter, 80-115 tkr/år.

Bolaget ska stå för bränsle, motsvarar 50-70 tkr/år (ev ngt lägre>). Villkoret ska alltså inte upphävas.

+

MÖD 2017-11-24 – Gabrielsberget Nordmaling

M 10878-16

Ansökan om 6 verk på 200 meter, (utöver de 40 verk på 150 meter som redan finns). MPD gav tillstånd till sex verk, MMD upphävde tillståndet vilket MÖD instämde i.

Området är inte av riksintresse för rennäringen men har stor betydelse såsom vinterbetesmarker för renskötseln.

Den befintliga parken (40 verk) inverkar negativt på möjligheterna att bedriva renskötsel i området genom den betesförlust som uppkommer och renarnas ändrade rörelsemönster.

Samebyn har invänt att ytterligare etablering av vindkraft inom området leder till att det inte länge kan användas för vinterbete. MÖD har inte ansett att det finns anledning att ifrågasätta den beskrivningen. Bolagets invändning att påverkan kan lösas med en ny uppsamlingshage har inte ansetts tillräckligt. Påverkan från de sex verken tillsammans med de 40 befintliga innebär att platsen inte kan anses vara en lämplig lokalisering för tillkommande vindkraftverk.

+

MÖD 2015-09-25 – Blakliden, Åsele

M 11588-14

Tillstånd har i länsstyrelsen (MPD) givits till vindkraftpark (50 verk) på Blakliden i Åsele kommun. Bara bolaget klagade vidare. I MÖD var fråga om verksamhetsområdets utbredning bl.a. med avseende på påverkan på rennäringen.

En korridor mellan två verksamhetsområden (Granliden och Blakliden) har ansetts vara av betydelse för rennäringen och skulle därmed inte ingå i verksamhetsområdet.

Ett område benämnt Sockerberget har goda vindförhållanden. Av miljökonsekvensbeskrivningen och rennäringsutredningen framgår att Sockerberget utgör ett av de viktigaste betesområdena för rennäringen inom området. Där finns tallbackar med lavförekomst som är särskilt viktiga för renbetet. Området har även historiskt sett varit viktigt för denna näringsverksamhet. Av rennäringsutredningen framgår att det sannolikt är ett hundratal renar som använder området under några veckor. En anläggning kan störa renarna och påverka betesförhållandena. Det finns risk för kumulativa effekter av vindkraftsparker, skogsbruk och vattenskötsel i området som tillsammans försvårar samebyns förutsättningar att bedriva renskötsel. Lokalisering på Sockerberget var olämplig och tilläts inte.

+

MÖD 2011-11-23 Strömsund, Ragunda, Sollefteå

M 847-11 Bodhögarna
M 825-11 Ögonfägnaden
M 824-11 Björkhöjden

Tillstånd har i länsstyrelsen (MPD) givits till tre vindkraftparker (80, 40 och 240 verk). Besluten överklagades av en sameby och sen anslutningsvis av bolaget.

Tillämpningen av miljöbalkens regler tillgodoser de åtaganden Sverige har enligt ICCPR (Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter).

Rennäringen omfattas av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken.

Av 3 kap. 5 § miljöbalken framgår att mark- och vattenområden som har betydelse för rennäringen så långt som möjligt ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra rennäringens bedrivande. Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar för energiproduktion ska enligt 3 kap. 8 § miljöbalken så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten av sådana anläggningar. Om ett område är av riksintresse för flera oförenliga ändamål ska enligt 3 kap. 10 § miljöbalken företräde ges åt det ändamål som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt.

I viss utsträckning saknas forskning rörande vindkraftverks s.k. regionala och långsiktiga påverkan på domesticerade renar. Forskningsläget är relativt tydligt när det gäller vägars och tekniska installationers regionala påverkan på ren och att nuvarande forskning entydigt tyder på att vindkraftsparker kan ge upphov till undvikelseeffekt på betydande avstånd från vindkraftverken. MÖD menade att detta forskningsläge kunde utgöra utgångspunkt även för en bedömning på vindkraftverks påverkan på domesticerad ren.

Undvikelseeffekten får sådan omfattning att påverkan på renpopulationen leder till att bedrivandet av rennäring tydligt påverkas (med beaktande av försiktighetsprincipen) vid ett avstånd som uppskattas till cirka 5 km. Ett uppsamlingsområde för ren som behövdes för att nå vintebetesområde låg på 5 km avstånd, detta ansågs förenligt med vindkraftsetableringen.

Verken skulle omöjliggöra användningen av en flyttled för renar. Det gick att flytta renarna med lastbil och villkor om stödutfodring. När detta var reglerat var flyttleden inget hinder för vindkraftstillståndet.

+

MÖD 2010-10-14 – Glötesvålen

M 10316-09

Tillstånd till 30 vindkraftverk. Området var av riksintresse både för vindkraft (3:8 MB) och för rennäringen (3:5 MB).

Berörd sameby ansåg att påverkan på rennäringen var för dåligt utredd. MÖD ansåg att befintlig utredning var tillräcklig. MÖD konstaterade vidare att om ett område utpekats som riksintresse innebär det att området bör skyddas från sådana förändringar som förhindrar ett utnyttjande för det ändamålet. Vad gäller riksintresse för rennäringen ansåg MÖD att utredningen i målet inte visade annat än att den planerade etableringen endast kunde komma att inskränka renbetet på Glötesvålen på ett begränsat sätt. Vid en avvägning enligt 3 kap. 10 § miljöbalken (två riksintressen mot varandra) ansåg MÖD att företräde, mot bakgrund av riksdagens utbyggnadsmål, skulle ges till vindkraftens intressen som på bästa sätt anses främja den långsiktiga hushållningen med marken i området och innebär en från allmän synpunkt god hushållning enligt 3 kap. 1 § miljöbalken.

I underliggande MPD-beslut fanns inskrivet att kontrollprogrammet skulle innehålla undersökningar av påverkan på rennäringen.

+

Regeringen 2010-03-04 Markbygden

M2009/1517/F/M

Tillåtlighetsbeslut från regeringen för 1 101 vindkraftverk. Regeringen avgjorde genom beslutet tillåtligheten som sen blev bindande vid efterkommande tillståndsprövning som ska ske av länsstyrelsen (MPD). Tillåtligheten förenades med att antal villkor.

Av MKB:n framgick att rennäringen är areellt sett en mycket betydelsefull markanvändning i Markbygden. Nästan hela utredningsområdet utgör vinterbetesmarker. Sametinget, samernas riksförbund och företrädare för samebyar har avstyrkt att tillstånd ges. Begränsad del av området var riksintresse för rennäringen (3:5 MB) och delar av området var riksintresse för vindkraft (3:8 MB).

I fråga om rennäringen uttalade regeringen följande. Kunskaperna om hur storskaliga vindkraftsanläggningar påverkar rennäringen är små. Hur stort intrånget kommer att bli är mycket svårt att för-utse. Med villkor om att bolaget ska kompensera för det intrång som verksamheten medför för rennäringens bedrivande, bedömer regeringen i likhet med miljöprövningsdelegationen, att rennäringen i de områden som bedömts vara av riksintresse inte kommer att påtagligt försvåras och att hinder för tillåtlighet därmed inte föreligger. Kravet på kompensation för intrång och även skadeförebyggande åtgärder gäller hela utredningsområdet och omkringliggande områden.

För tillåtligheten föreskrevs (villkor 2) att den inom utredningsområdet närmare placeringen och utformningen av vindkraftverk och vägar skulle, i samråd med Länsstyrelsen i Norrbottens län och berörda samebyar, ske så att påverkan på rennäringens bedrivande så långt möjligt begränsas. Bolaget skulle vidare vidta åtgärder i syfte att kompensera för det intrång som verksamheten förorsakar rennäringen i utredningsområdet och omkringliggande områden.

Vidare skulle (villkor 3), i samråd med bland annat samebyarna, påverkan på rennäringen undersökas.

+

RegR 2010-05-27 Sjisjka, Gällivare

RÅ 2010 not 52

1989-08

MÖD 2009:38, 2009-08-25, M 5256-08

Regeringen, 2007-12-19, M2007/1617/F/M

30 vindkraftverk på lågfjället Sjiska i Gällivare kommun. Regeringen gav tillåtligheten. Den rättsprövades av Regeringsrätten (numera HFD) som förklarade att regeringens beslut skulle stå fast. Tillståndet prövades sen slutligen av MÖD so då var bunden av regeringens tillåtlighetsbeslut.

Rennäringen nämns i regeringsbeslutet men argumenten utvecklas inte.

En sameby har (vid tillståndsprövningen i miljödomstol) förklarat att man inte har något att erinra mot att tillstånd ges.

+

MÖD 2008-11-19 Taka Aapua

M 2210-08

Tillstånd till 14 vindkraftverk.

Sametinget angav att riksintresset för rennäringen skulle bedömas fristående från uppgörelser med företrädare för rennäringen.

Området är riksintresse för rennäringen samt för flyttled för ren. Delar är riksintresse för vindkraft. Det ha enligt MÖD inte framkommit några omständigheter som talar för att de sökta vindkraftsetableringen påtagligt skulle försvåra bedrivande av rennäring i området. Någon avvägning av oförenliga riksintressen enligt 3 kap. 10 § MB behövde därför inte göras.

+

RegR 2008-06-26, MÖD 2007-10-25 Gabrielsberget

RegR 2008-06-26, 3181-07, 3183-07

MÖD 2007-10-25, M 300-07

Tillstånd till 40 vindkraftverk.

Beträffande verksamhetens eventuella inverkan på rennäringen enades bolaget och samebyn om ett villkor (villkor 7) och att frågan om åtgärder för att minska eventuell inverkan på rennäringen sätts på prövotid.

Riksintresse för vindkraft, inga konkurrerande riksintressen.

Påverkan på rennäringen ska kontrolleras vilket ska anges i kontrollprogrammet.

Detaljplanen prövades av regeringen och rättsprövades av Regeringsrätten (numera HFD).

+

MÖD 2007-10-18 Vilhelmina

M 5074-07

Vindmätningsmast.

Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. En sameby fick inte föra talan mot ett beslut om samråd enligt 12 kap. 6 § MB då beslutet i sig inte innebar någon rätt att förfoga över marken för att uppföra en vindmätningsmast.

+

MÖD 2005-06-10 – Suorvadammen

M 8153-04

Vindmätningsmast.

Dispens från nationalparksföreskrifter. Att sätta upp en 40 meter hög vindmätningsmast i en nationalpark under en begränsad tid och i syfte att undersöka möjligheterna att etablera vindkraft i området har inte ansetts utgöra särskilt skäl för att dispens från nationalparksföreskrifterna ska meddelas.