Grunden i energiplanering

Genom att kartlägga sina förutsättningar kan kommunen identifiera nödvändiga förflyttningar och förstå sitt handlingsutrymme.

Att kartlägga sina förutsättningar handlar om att identifiera användbara verktyg, viktiga beroenden och energisystemets utveckling på lokal nivå. Förståelsen behöver ta sin utgångspunkt i det lokala och regionala sammanhanget med såväl geografiska förutsättningar som förutsättningar kopplade till samhällsstrukturen och näringslivet. Det behöver sedan ses i relation till framtida behov av energi- och samhällsutveckling.

Sveriges 290 kommuner ser mycket olika ut när det kommer till yta, befolkning, befolkningstäthet och näringslivsstruktur. En geografiskt liten kommun med hög befolkningstäthet har helt skilda möjligheter och utmaningar jämfört med en kommun som är stor till ytan och har liten befolkning. Kommunernas skilda förutsättningar återspeglas också av vilka resurser som finns för energiplanering.

Viktiga frågor att besvara innan kommunen börjar energiplanera

  • Vilka tillgängliga verktyg har kommunen för att möjliggöra energiomställning? Ta vara på och använda er av ert handlingsutrymme.
  • Vilka beroenden av andra aktörer finns det? Var finns det behov av samverkan?
  • Vilka stora förflyttningar behöver göras för att möta framtida behov mot bakgrund av näringslivs- och befolkningsutveckling? När behöver de vara genomförda?
  • Hur ser energisystemet ut idag? Hur vill ni att energisystemet ska se ut i framtiden?

En hållbar energiomställning

Energiomställningen påverkar inte bara dagens samhälle utan kommer även påverka framtida generationer. Därför är det viktigt att perspektiv kring ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet finns med i energiplaneringen. I energiplaneringsarbetet bör finnas en medvetenhet om hur man ser till att olika grupper har möjlighet att bidra och föra fram sina perspektiv.

I Agenda 2030 finns mål 7: ”Hållbar energi för alla”. Detta mål beskriver grundläggande aspekter för utveckling av energiförsörjning och är därmed en utgångspunkt för innebörden av en hållbar energiomställning.