Vanliga frågor om ursprungsgarantier

Här finns svar på vanliga frågor relaterat till systemet med ursprungsgarantier.

Frågorna finns under följande rubriker:

Allmänt

+

Vad är ursprungsgarantier?

Ursprungsgarantier är elektroniska dokument som används för att garantera ursprunget på el. Syftet är att elanvändaren ska få kunskap om vart elen kommer ifrån. Ursprungsgarantier gör det möjligt att säkerställa att det har producerats lika mycket el från en viss kraftkälla som en elanvändare efterfrågat genom sitt elavtal.

+

Kostar det något att ha ursprungsgarantier?

Från och med 1 januari 2024 är ett ursprungsgarantikonto förenat med en årsavgift på 200 kronor.

Avgifter för ursprungsgarantier

+

Vad gör jag om jag flyttar?

Om du flyttar är det viktigt att du anmäler detta, annars kommer du även fortsättningsvis att bli fakturerad årsavgiften om du står kvar som anläggningsinnehavare i våra system. Antingen återkallar du anläggningens godkännande för ursprungsgarantier och så får den nya ägaren inkomma med en egen ansökan om ursprungsgarantier om hen så önskar. Alternativt kan du skicka in en anmälan om ägarbyte om du redan pratat med den nya ägaren och hen vill fortsätta få ursprungsgarantier utfärdade för anläggningens produktion. Du gör anmälan via Mina sidor.

Mina sidor

+

Vad händer om en anläggningsinnehavare avlider?

När Energimyndigheten får information om att en anläggningsinnehavare avlidit skickar vi information till dödsbot om att vi behöver veta vad som ska ske med utfärdandet av anläggningens ursprungsgarantier. Med informationen medföljer en blankett för att återkalla anläggningens godkännande för ursprungsgarantier samt en blankett för att registrera ägarbyte. Samtliga dödsbodelägare måste skriva under, alternativt lämna fullmakt.

Inloggning

+

Hur kommer jag in i e-tjänsten Eugen?

Logga in på Mina sidor på Energimyndighetens hemsida med hjälp av de valbara inloggningsalternativen. Du kommer nu in till det som kallas anslagstavlan. I mitten på sidan under rubriken ”Mina övriga e-tjänster” visas länken till e-tjänsten för ”Elcertifikat och ursprungsgarantier” (Eugen).

Mina sidor

Har du ännu inte ansökt om behörighet till Eugen visas inte länken. Du kan ansöka om behörighet via knappen under rubriken ”Mina notiser” och sedan följa instruktionerna. 

Guide: Så ansöker du om behörighet till Eugen (pdf)

+

Varför kommer jag inte vidare från Mina sidor till e-tjänsten Eugen?

Det kan bero på att du ännu inte har ansökt om behörighet. För privatpersoner beviljas behörighet på ungefär 15 min medan det för företag kan ta längre tid. Har du inte behörighet behöver du under rubriken ”Mina notiser” klicka på ”ansök om behörighet” och sedan följa instruktionerna.

Guide: Så ansöker du om behörighet till Eugen (pdf)

+

Varför kan jag inte klicka på mitt ärende på Mina sidor?

Under menyvalen för pågående och avslutade ärenden på mina sidor visas endast en sammanfattning av dina ärenden. För att hantera dina ärenden gällande ursprungsgarantier behöver du gå till e-tjänsten Eugen. När du på mina sidor har anslagstavlan vald i vänstermenyn ser du i mitten på sidan en rubrik som heter ”Mina övriga e-tjänster”, under denna finns länken för ”Elcertifikat och ursprungsgarantier” som tar dig vidare till Eugen.

Ansökan om ursprungsgarantier

+

Måste jag ansöka om ursprungsgarantier för att få betalt för min el?

Nej. Du kan sälja din överskottsel utan ursprungsgarantier.

+

Är det lönsamt för mig att ha ursprungsgarantier?

Lönsamheten beror på olika faktorer såsom hur mycket din anläggning producerar, hur stor del av elen ni använder själva och vad du får för ersättning av köparen av dina ursprungsgarantier. Vi har en kalkyl du kan ta hjälp av för att se om det kan vara lönsamt för dig.

Är ursprungsgarantier något för mig?

+

Hur ansöker jag om ursprungsgarantier?

Du ansöker genom e-tjänsten Eugen som du når via Energimyndighetens Mina sidor. 

Mina sidor

Ansökan om ursprungsgarantier

+

Vad är Eugen?

Eugen är namnet på e-tjänsten för ursprungsgarantier och elcertifikat. I Eugen hanterar du din anläggning. Där kan du bland annat skicka in ansökningar och anmälningar om förändringar. I Eugen kan du även återkalla din anläggning och begära avslut av dina konton i kontoföringsregistret Cesar.

+

Hur ansöker jag om behörighet till e-tjänsten Eugen?

Du ansöker om behörighet till e-tjänsten Eugen genom att logga in på Energimyndighetens Mina sidor. Under Anslagstavla finns rubriken ”Ansök om behörighet” där du kan välja vilka behörigheter du vill ansöka om. För ursprungsgarantier ska du trycka på ”Elcertifikat och ursprungsgarantier”.

Mina sidor

+

Vad gör jag om jag angivit fel uppgifter i min ansökan?

Du uppdaterar dina uppgifter i e-tjänsten Eugen som du når via Energimyndighetens Mina sidor. Beroende på var i handläggningsprocessen ditt ärende befinner sig kan du behöva kontakta oss via e-post eller telefon för att uppdatera uppgifter.

Mina sidor

+

Hur kompletterar jag min ansökan?

Du kompletterar ansökan i e-tjänsten Eugen som du når via Energimyndighetens Mina sidor. När du loggat in klickar du på det gulmarkerade fältet under ”Senaste händelserna” mitt på sidan.

Mina sidor

+

Hur kan jag ansöka om jag inte har ett svenskt personnummer?

Har du inget svenskt personnummer kan du få hjälp att skapa en SMS-inloggning till Mina sidor. Skicka ett mejl till regist...@energimyndigheten.se och be att få en SMS-inloggning, så hjälper de dig vidare med aktuella blanketter som behöver fyllas i.

+

Vad är det för skillnad mellan kW och kWh?

En solcellsanläggning har både en installerad effekt som anges i kW och en beräknad normalårsproduktion som anges i kWh (eller MWh, 1000 kWh = 1 MWh).

  • Kilowatt (kW) är ett mått på effekt som talar om hur mycket energi som omvandlas i varje ögonblick.
    1000 W = 1 kW
  • Kilowattimmar (kWh) är ett mått på energi och anger hur mycket el som används eller produceras över tid.

1000 Wh = 1 kWh. 1000 kWh = 1 MWh.

Den installerade effekten på en solcellsanläggning kan du få fram genom att multiplicera antal solpaneler med effekten per panel. Till exempel 30 paneler x 400 W = 12 000 W = 12 kW. Anläggningens installerade effekt kan även skrivas som kWt (kilowatt-topp) eller kWp (kilowatt-peak).

Mängden producerad el över tid påverkas av både anläggningens installerade effekt och yttre påverkansfaktorer såsom solinstrålning, skuggning och eventuell snö på panelerna. Produktionen kan därför variera mellan olika år.

+

Hur omvandlar jag kWh till MWh?

1000 kWh = 1 MWh
Har du exempelvis en anläggning som producerar 12 000 kWh/år är detta samma som 12 MWh/år.

+

Vad ska jag ange som anläggningsnamn?

Det är helt valfritt vad anläggningen ska heta. Namnet används för att identifiera anläggningen i Energimyndighetens register och vid kontakt med er. Observera att det namn du väljer kommer att visas i publika listor på Energimyndighetens webbplatser över godkända anläggningar.

+

Vad är ett anläggnings-ID?

Varje anläggning har ett individuellt anläggnings-ID. Information om anläggningens anläggnings-ID kan inhämtas hos din nätägare och/eller rapporterande företag. Anläggnings-ID består vanligtvis av 18 siffror. Observera att anläggningar har två anläggnings-ID, ett som är kopplat till produktionen, dvs inmatningen på nätet och ett som är kopplat till konsumtionen (egenanvändningen). Det är ID-numret som kopplas till produktionen som ska anges på ansökan om ursprungsgarantier.

+

Vad menas med beräknad normalårsproduktion?

Så mycket som din anläggning förväntas producera på ett år, angivet i megawattimmar (MWh). 1 MWh = 1 000 kWh. Observera att detta inte är samma som anläggningens effekt. Du hittar denna uppgift i slutdokumentationen för din anläggning eller genom att kontakta din installatör.

+

Vad är ett ediel-ID?

Det ID-nummer på fem siffror som rapportören tilldelats för kommunikation med Svenska kraftnät avseende mätvärden. Fråga din nätägare/rapportör om du är osäker.

+

Vad menas med koncessionspliktigt nät?

I normalfallet rapporteras/mäts elproduktionen till koncessionspliktigt nät om mätaren finns i anslutning till elnätet. Fråga din nätägare/rapportör om du är osäker på om produktionen rapporteras/mäts i anslutningspunkt till koncessionspliktigt nät.

Företag som vill bygga och använda el- och naturgasledningar måste ansöka om tillstånd, så kallad koncession, hos Energimarknadsinspektionen. Nätkoncessionerna delas in i koncession för område (lokalnät) och linjekoncession (berör främst stamnät och regionnät).

Nätkoncession för område är i princip en ensamrätt att distribuera el till kunder inom området.

Koncessioner, Energimarknadsinspektionen

+

Vad menas med icke-koncessionspliktigt nät?

Vissa typer av starkströmsledningar är automatiskt undantagna från koncessionsplikten. Om mätaren finns i anslutning till anläggningen sker vanligtvis mätningen i icke koncessionspliktigt nät (IKN). Om mätaren istället sitter i anslutning till elnätet rapporteras/mäts elproduktionen i anslutning till koncessionspliktigt nät.

Fråga din rapportör om du är osäker på om produktionen rapporteras/mäts i anslutningspunkt till icke koncessionspliktigt nät.

Undantag från kravet på nätkoncession (IKN), Energimarknadsinspektionen

+

Vad menas med investeringsstöd?

Med investeringsstöd avses både skattereduktion för installation av grön teknik och det stöd man kunde få av Länsstyrelsen för investering av solceller och som fanns till och med december 2020.

+

Vad är ett nätområdes-ID?

Beteckning på tre bokstäver för det nätområde som anläggningen tillhör. Information om anläggningens nätområdes-ID kan inhämtas hos nätägaren/rapportören.

+

Vad menas med produktionsenheter?

Om delar av anläggningen driftsatts vid olika datum ska dessa anges som olika produktionsenheter. Om anläggningen består av olika kraftslag ska dessa anges som olika produktionsenheter. Bifoga bilaga PE UG om anläggningen består av fler produktionsenheter.

+

Vad är skattereduktion för Grön Teknik?

En typ av investeringsstöd. Observera att detta inte är samma sak som skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el.

Grön teknik, Skatteverket

+

Hur vet jag om min anläggning har kvartsvis eller timvis mätning?

Information om anläggningens elproduktion mäts per kvart eller timme får du från din nätägare i de fall anläggningen ligger i koncessionspliktigt nät. Endast kvartsmätta anläggningar har rätt att få ursprungsgarantier för el. Till utgången av 2024 tillåts även timmätning. För icke-koncessionspliktigt nät ansvarar innehavaren för att elproduktionen mäts per kvart.

Observera att din anläggning kan ha kvarts- eller timvis mätning oavsett om du har ett elhandelsavtal för konsumtion som debiteras per timme eller annan avtalsform.

+

Vad menas med nätägare/rapporterande företag?

Nätägare/rapporterande företag är det företag som ska rapportera anläggningens mätvärden till Energimyndigheten. I de flesta fall är rapportören densamma som din nätägare. Det elhandelsföretag som du säljer och köper el ifrån är inte nödvändigtvis densamma som nätägaren/rapportören.

EECS-ursprungsgarantier

+

Vad är EECS-ursprungsgarantier?

EECS står för European Energy Certificate System och är gemensamma regler som används för att överföra ursprungsgarantier mellan länder. Internationellt överförbara ursprungsgarantier kallas därför EECS-ursprungsgarantier.

EECS-ursprungsgarantier

+

Vad är Association of Issuing Bodies (AIB)?

Association of Issuing Bodies (AIB) är en organisation för de myndigheter och företag som utfärdar ursprungsgarantier i EU:s medlemsstater samt Norge, Island, Schweiz och Serbien. Energimyndigheten representerar Sverige inom AIB. AIB tillhandahåller även en datahubb för internationell handel med EECS-ursprungsgarantier (European Energy Certificate System).

Association of Issuing Bodies (AIB) (aib-net.org)

+

Vilka länder kan jag överföra EECS-ursprungsgarantier till och från?

EECS-ursprungsgarantier kan exporteras och importeras mellan länder som är medlemmar i Association of Issuing Bodies (AIB). EECS-ursprungsgarantier utfärdade från el som producerats i Schweiz och Serbien är dock inte tillåtet att använda för ursprungsmärkning i Sverige. Det beror på att ursprungsgarantier för el producerad utanför EU och EES bara kan erkännas om det finns ett särskilt avtal mellan landet och EU.

Handel med ursprungsgarantier

+

Till vem ska jag sälja mina ursprungsgarantier?

Ursprungsgarantier kan säljas och köpas på en öppen marknad. Du behöver själv hitta en köpare av ursprungsgarantierna. Framför allt kan elhandelsföretag vara intresserade av att köpa dina ursprungsgarantier då de använder ursprungsgarantier för att ursprungsmärka elen de säljer till sina kunder. Ett tips är att kontakta ditt aktuella elhandelsföretag i första hand. När du kommit överens med någon som vill köpa dina ursprungsgarantier behöver du också överföra dem till köparens konto i kontoföringssystemet Cesar.

+

Vad är ett forwardkontrakt?

Det är ett köpeavtal avsett att verkställas vid en bestämd tidpunkt i framtiden till ett pris som fastställs när avtalet träffas.

+

Vad är ett spotpriskontrakt?

Det är ett avtal som upprättas till marknadspris och där ursprungsgarantierna överförs från säljaren till köparen inom en vecka.

Annullering

+

Vad innebär annullering av ursprungsgarantier?

Annullering innebär att en ursprungsgaranti tas bort från ursprungsgarantisystemet. Det kan ske av två anledningar, antingen för ursprungsmärkning (för att garantera ursprunget på såld el till slutkund), eller 12 månader efter ursprungsgarantin utfärdats och då förfallit. I de fall då ursprungsgarantin har använts för ursprungsmärkning är det elhandelsföretaget som är ansvarigt för att rätt antal och rätt sorts ursprungsgarantier annulleras.

Annulleringen garanterar att det inte säljs mer el av ett visst ursprung än vad det producerats och att ursprungsgarantier som nått sitt förfallodatum tas bort. Annulleringen sker i kontoföringssystemet Cesar.

Annullering av ursprungsgarantier

+

Ursprungsgarantier som annulleras från januari till mars, vilket års ursprungsmärkning ingår de i?

För ursprungsgarantier som annulleras januari till mars, finns möjlighet att välja om de ska ingå i ursprungsmärkning för föregående år eller innevarande år.

Annullering av ursprungsgarantier

+

Kan jag annullera en ursprungsgaranti i Cesar för elförbrukning i ett annat land?

Nej, i Cesar kan ursprungsgarantier bara annulleras för elförbrukning i Sverige. Vill du annullera ursprungsgarantier för användning i ett annat land så måste du först överföra ursprungsgarantierna till ett konto i det landets register för ursprungsgarantier. Överföringen måste ske via AIBs datahubb och kan endast göras till och från register som också är anslutna till samma datahubb.

Annullering av ursprungsgarantier

+

Kan jag annullera en ursprungsgaranti i ett register utanför Sverige för elförbrukning i Sverige?

Energimyndigheten hanterar enbart det svenska registret. Om ursprungsgarantierna inte importeras utan annulleringen sker i register hos andra medlemsstater inom EU, till förmån för aktör i Sverige, kallas det ex-domänannullering. Energimyndigheten ser inte annulleringsbevis från ex-domänannulleringar som ursprungsgarantier.

Annullering av ursprungsgarantier

Anläggningar

+

Vad är en hybridanläggning?

En hybridanläggning är en anläggning som producerar el med olika energikällor bakom samma mätpunkt, exempelvis vind och sol. Hybridanläggningar måste göra enhetsdeklarationer för respektive energikälla innan ursprungsgarantier kan utfärdas.

+

Vad är en industriell mottrycksanläggning?

En industriell mottrycksanläggning är en kraftvärmeanläggning inom industrin som används för att samtidigt producera processånga (värme) och el.

+

Vad är kraftvärme?

Kraftvärme är en värmeprocess, till exempel i en ångpanna, används för kombinerad produktion av el och värme.

Aktörer och roller

+

Vilken roll har Energimyndigheten inom ursprungsgarantisystemet?

Energimyndigheten är den myndighet som ansvarar för systemet med ursprungsgarantier och dess tillhörande nationella register.

Det här gör Energimyndigheten:

  • prövar ansökningar om rätt till tilldelning av ursprungsgarantier
  • utövar tillsyn enligt lagen om ursprungsgarantier
  • ger löpande information om ursprungsgarantier
  • utfärdar ursprungsgarantier
  • tilldelar ursprungsgarantikonto i Cesar
  • publicerar löpande information om antalet utfärdade, omsatta och annullerade ursprungsgarantier
+

Vilken roll har Energimarknadsinspektionen inom ursprungsgarantisystemet?

Energimarknadsinspektionen (Ei) har tillsynsansvar över att elhandelsföretag följer reglerna för ursprungsmärkning, det vill säga att elhandelsföretag informerar sina kunder om på vilket sätt den el de levererar är producerad. Inom ramen för tillsynen kontrollerar Ei att ursprungsmärkningen baseras på ursprungsgarantier som har annullerats för att garantera ursprunget på elen, eller på residualmix.

+

Vad gör Svenska kraftnät?

Svenska kraftnät (Svk) sköter stamnätet för elkraft och har systemansvaret för den svenska elförsörjningen. Aktörer på elmarknaden behöver teckna ett avtal med Svk för att kunna använda det så kallade Ediel-systemet. Systemet används bland annat för att rapportera mätvärden och ett ediel-avtal är något som krävs av en nätägare/rapporterande företag som sköter mätvärdesrapporteringen som tilldelningen av ursprungsgarantier baseras på.

Använda Ediel, Svenska kraftnät

+

Vilken roll har nätägare/rapporterande företag?

Rapportörens uppgift är att sköta mätningen och rapporteringen av elproduktionen till Energimyndigheten. I de flesta fall är rapportören densamma som din nätägare. Det elhandelsföretag som du säljer och köper el ifrån är inte nödvändigtvis densamma som nätägaren/rapportören.

+

Vilken roll har elhandelsföretag inom ursprungsgarantisystemet?

Elhandelsföretag köper och säljer el. Har du en produktionsanläggning är det ett elhandelsföretag som du säljer din överskottsel till. Du kan sälja överskottselen till ett elhandelsföretag utan att ha din anläggning godkänd för ursprungsgarantier. Endast enstaka elhandelsföretag kräver ursprungsgarantier.

Elhandelsföretag kan vara intresserade av att köpa ursprungsgarantier, men vissa aktörer väljer att endast köpa från större producenter. Vill du sälja dina ursprungsgarantier till ett elhandelsföretag är det därför viktigt att du tar reda på vilka möjligheter som gäller för dig att teckna avtal gällande försäljning av ursprungsgarantier.