Tillsyn elcertifikat

Energimyndigheten är tillsynsmyndighet inom elcertifikatsystemet. Genom tillsynen ska medborgare och företag vara säkra på att deras intressen tas till vara.

Energimyndigheten ansvarar för tillsyn av aktörer som är kvotpliktiga samt för anläggningar godkända för elcertifikat. Energimyndigheten ska kontrollera att aktörerna agerar i enlighet med lagstiftningen och säkerställa att de krav som anges i regelverket (lag och rätt om elcertifikatsystemet) uppfylls.

Tillsyn för att förhindra överträdelser av regelverk

Tillsynen är till för att förebygga och förhindra överträdelser av de regelverk som elcertifikatsystemet bygger på och kan vara antingen planerad eller händelsestyrd.

Planerad tillsyn är den tillsyn som Energimyndigheten på förhand planerat att genomföra under en bestämd tidsperiod.

Händelsestyrd tillsyn är icke planerad tillsyn som kan inledas när myndigheten via externa kontakter eller i den egna verksamheten uppmärksammar uppgifter som innebär att tillsyn bör inledas. 

Tillsynen sker antingen på plats eller per brev, telefon eller e-post. Om tillsynen ska genomföras på plats informerar Energimyndigheten normalt tillsynsobjektet i förväg om tid för besök.

Om regelverket inte följs kan Energimyndigheten fatta beslut om återkallelse, föreläggande, nedsättning, sanktionsavgift eller kvotpliktsavgift.