Industri med lägre elintensitet

Företag som inte kommer upp i en elintensitet om minst 190 MWh per miljon kronor förädlingsvärde kan ändå registreras som elintensiv industri om de bedriver vissa specifika verksamheter.

Dessa verksamheter är:

  • Metallurgisk process
  • Mineralogisk process
  • Elektrolys eller kemisk reduktion
  • Tillverkning av energiprodukter
+

Metallurgisk process

Gjutning av metall är ett exempel på en metallurgisk process, men i den här kategorin ingår även all uppvärmning av metaller i syfte att ändra deras fysikaliska eller kemiska egenskaper, såsom härdning och åldring.

+

Mineralogisk process

Även här gäller det att processen ska syfta till att förändra det ingående materialets egenskaper fysikaliskt eller kemiskt genom uppvärmning. Ett exempel på detta är tillverkning av bränd kalk.

+

Elektrolys eller kemisk reduktion

För att få göra undantag från kvotplikten krävs att elen i huvudsak förbrukats för elektrolytisk process eller kemisk reduktion, men det ställs inget krav på uppvärmning. Exempel: Förzinkning och tillverkning av vätgas.

+

Tillverkning av energiprodukter

Elförbrukning vid tillverkning av energiprodukter är skattebefriad enligt 6a kap 1 § 6 lagen (1994:1776) om skatt på energi. Det gäller även i fråga om kvotplikt för elcertifikat. Vad som menas med energiprodukter i lagen framgår av 1 kap. 3 §:

3 §   Med energiprodukter förstås produkter enligt

1. KN-nr 1507-1518, när produkterna är avsedda att förbrukas som bränsle för uppvärmning eller som motorbränsle,

2. KN-nr 2701, 2702 samt 2704-2715,

3. KN-nr 2901 och 2902,

4. KN-nr 2905 11 00, som inte är av syntetiskt ursprung, när produkterna är avsedda att förbrukas som bränsle för uppvärmning eller som motorbränsle,

5. KN-nr 3403,

6. KN-nr 3811,

7. KN-nr 3817,

8. KN-nr 3824 90 99, när produkterna är avsedda att förbrukas som bränsle för uppvärmning eller som motorbränsle.

Lag (2006:1508).

En sammanställning över vilka produkter som innefattas finns i Skatteverkets handledning för punktskatter. 

Skatteverkets webbplats

Om ditt företags produkter finns med här är det därmed möjligt att företaget registreras som elintensiv industri av Energimyndigheten.

Gemensamma regler för alla kategorier ovan

För alla processer som räknas upp i texten ovan gäller att det endast är den el som används i själva processen som är undantagen kvotplikt. Det innebär att elförbrukning i annan tillverkning, som till exempel slipning, målning, svarvning, avgradning, montering, blästring, kompressorer för tryckluft, kylning, torkning, transport, kranar, traverser, truckar samt all övrig mekanisk bearbetning och hantering är kvotpliktig.

En stor skillnad gentemot att registrera sig enligt reglerna om 190 MWh el per miljon kronor förädlingsvärde är alltså att det endast är elförbrukning i någon av de specifika processerna som nämns i 11 kap 9 § 2,3 eller 5 som får undantas kvotplikt. All övrig elförbrukning är kvotpliktig.