Ansökan om registrering som elintensiv industri

Du ansöker om registrering som kvotpliktig elintensiv industri via Energimyndighetens e-tjänst Mina sidor. Det är frivilligt att registrera sitt företag som kvotpliktig elintensiv industri.

Ansökan om registrering som kvotpliktig elintensiv industri görs via  Mina sidor.

Mina sidor

För att ansöka om registrering som kvotpliktig elintensiv industri behöver du:

 • Logga in på Mina sidor med BankID.
 • Ansök om behörighet för e-tjänsten Elcertifikat och ursprungsgarantier (Eugen).
 • Välj hur du vill ansluta till e-tjänsten. Fyll i uppgifter om ditt företag och skicka in.
 • När du fått besked via e-post om att du har behörighet behöver du logga in på Mina sidor och klicka dig vidare till e-tjänsten för Elcertifikat och ursprungsgarantier (Eugen) för att ansöka om registrering som kvotpliktig elintensiv industri.

Instruktion: Så ansöker du om behörighet för e-tjänsten för elcertifikat och ursprungsgarantier (pdf)

Anlita ett ombud

Du som är kvotpliktig har möjlighet att utse någon som ska företräda dig gentemot Energimyndigheten. Om du anlitar ett ombud behöver denne styrka sin behörighet genom en fullmakt. Ombudet behöver även ansöka om behörighet i Eugen och Cesar.

Mall för fullmakt finns på sidan för formulär.

+

Vilka uppgifter ska ingå i ansökan?

Ansökan om registrering ska göras med ledning av resultatet för de tre år som föregår ansökan. Om företaget har räkenskapsår som överensstämmer med kalenderår betyder det att du räknar tre år tillbaka i tiden från det år ansökan görs. Om företaget har brutet räkenskapsår sker ansökan utifrån de tre senaste räkenskapsåren.

Ansökan ska innehålla uppgifter om bland annat vilken typ av verksamhet som företaget ansöker för, företagets totala elanvändning och elanvändningen för de elintensiva processerna.

+

Certifikatkonto i Cesar

Som kvotpliktig i elcertifikatsystemet måste man ha ett certifikatkonto i Energimyndighetens kontoföringssystem Cesar. På certifikatkontot kontoförs de inköpta elcertifikaten och hämtas även för annullering.

Kontoföringssystemet Cesar

När du registrerat företaget som kvotpliktig aktör öppnas ett certifikatkonto automatiskt. Företag och organisationer behöver dock alltid anmäla vem i organisationen som ska få behörighet att logga in på certifikatkontot eftersom inloggningsmetoden är via BankID.

För att kunna logga in i Cesar behöver du:

 1. ha behörighet att använda e-tjänsten för elcertifikat och ursprungsgarantier (Eugen). Saknar du behörighet ansöker du om det. 

  Instruktion: Ansökan om behörighet för e-tjänsten för elcertifikat och ursprungsgarantier (pdf)

 2. logga in i e-tjänsten för elcertifikat och ursprungsgarantier (Eugen) och anmäla att du vill ha behörighet till Cesar.

  Logga in på Mina sidor och klicka därefter på ”Skapa ärende” i vänsterspalten. Klicka på Elcertifikat och ursprungsgarantier. Under rubriken Anmäl behörighet i Cesar klickar du sedan på ”Skapa ärende”.

  Mina sidor

Du får en bekräftelse samt en instruktion via e-post när du kan logga in med BankID. Bekräftelsen kan dröja två till tre veckor. 

+

Hur räknas företagets förädlingsvärde ut?

Förädlingsvärdet är skillnaden mellan företagets sammanlagda omsättning och företagets sammanlagda inköp.

Sammanlagd omsättning

 • Intäkter från försålda varor och utförda tjänster, inräknat egna uttag, som ingår i företagets normala verksamhet (nettoomsättningen),
 • förändring av varulager, aktiverat arbete för egen räkning och övriga rörelseintäkter samt ränteintäkter.

Sammanlagda inköp

 • Alla rörelsekostnader, inräknat avskrivningar och nedskrivningar på tillgångar samt räntekostnader, dock inte personalkostnader.

Personalkostnader, inräknat arbetsgivaravgifter och kostnader för inhyrd personal får inte tas med som del av förädlingsvärdet när du räknar ut företagets elintensitet.

Du ska inte inkludera bokslutsdispositioner i uträkningen av förädlingsvärdet.

Vid omprövning av registrering som kvotpliktig elintensiv industri kan Energimyndigheten komma att be er skicka in underlag med beskrivning av hur uträkning av företagets förädlingsvärde har tagits fram.

+

Kan endast en del av företaget registreras?

En kvotpliktig elintensiv industri kan antingen vara ett företag i sin helhet eller en del av ett företag som utgör en egen verksamhet eller verksamhetsgren. Vid denna uppdelning ska företagsdelen bland annat kunna driva sin verksamhet eller verksamhetsgren med egna medel, ha egen ledning och personal. Hänsyn tas även till verksamhetens art, placering och omfattning.

En ansökan om registrering som kvotpliktig elintensiv industri kan därmed göras på basis av en del av företagets verksamhet. Om detta sker och denna del uppfyller kraven för registrering kommer Energimyndigheten att registrera företaget som kvotpliktig elintensiv industri. En sådan registrering innebär att företaget berättigas undantag för den el som används i tillverkningsprocessen i den verksamhet eller verksamhetsgren som ansökan avser. Däremot är företaget kvotpliktigt för resterande elanvändning inom företaget (den juridiska personen).

+

Hur fungerar det för företag som startar en ny elintensiv verksamhet?

Företag med nystartad verksamhet som inte har historiska värden för tre år bakåt i tiden kan ansöka baserat på prognosticerade värden. Om företaget då uppfyller kraven på elintensitet kommer det att bli registrerat i ett år. Nästföljande år kommer en ny bedömning att göras på det faktiska utfallet från det föregående året och även då med en registreringsperiod om ett år. När företaget har historiska värden för de senaste tre åren kan en ansökan om registrering för en period på tre år göras.

+

Vilka undantag finns det från deklarationsskyldigheten?

Grundregeln i elcertifikatsystemet är att det företag som är registrerat som kvotpliktigt också är skyldigt att årligen deklarera sin elanvändning och att den 1 april annullera elcertifikat utifrån deklarerad kvotplikt. Möjlighet för undantag från skyldigheten att deklarera och att annullera elcertifikat finns om den ”övriga elanvändningen” är högst 60 MWh/år. Beslut om undantag fattas av Energimyndigheten i samband med registrering som kvotpliktig elintensiv industri.

+

Vilken el är kvotpliktig för ett företag som är registrerat som kvotpliktig elintensiv industri?

För företag som är registrerade för att de använder minst 190 MWh per miljon kronor förädlingsvärde är all elanvändning utanför tillverkningsprocessen att betrakta som "övrig".

Exempel på sådan är i:

 • lokaler för färdigvarulager, inklusive förbrukning för varmhållning, kyllagring och fryslagring av de färdiga varorna
 • lokaler för huvud- och försäljningskontor
 • utbildnings- och konferenslokaler
 • personalutrymmen, till exempel omklädningsrum, fika-/lunchrum och träningslokal
 • personalrestaurang
 • lokaler för företagshälsovård
 • lokaler för grundforskning (driftslaboratorier för löpande tester av produkten är undantagen kvotplikt)
 • motorvärmare
 • laddstolpar
 • kontor
 • personalutrymmen
 • lager för färdiga produkter
 • motorvärmare
 • grundforskning (produktionslabb för löpande tester av produkten är undantagen kvotplikt)
 • övrig administrativ verksamhet

För företag som bedriver metallurgiska eller mineralogiska processer, elektrolys, kemisk reduktion eller tillverkar energiprodukter, är övrig elanvändning all annan elanvändning än sådan som nämns i 11 kap 9 § 2, 3 eller 5 lagen (1994:1776) om skatt på energi. Exempel på sådan elanvändning är (utöver listan ovan):

 • slipning
 • målning
 • svarvning
 • avgradning
 • montering
 • blästring
 • kompressorer för tryckluft
 • kylning
 • torkning
 • transport
 • kranar och traverser
 • truckar
 • all övrig mekanisk bearbetning och hantering
 • belysning
 • uppvärmning av lokaler