För dig som kvotpliktig

Efterfrågan på elcertifikat skapas genom kvotplikt. Kvotpliktiga aktörer är skyldiga att inneha en viss mängd elcertifikat i förhållande till försäljning eller användning av el. 

Kvotplikten ska deklareras årligen till Energimyndigheten.

Kvotpliktiga är:

  • Elleverantörer som yrkesmässigt levererar el i en elanvändares uttagspunkt.
  • Elanvändare som använder el som de själva producerat om mängden använd el uppgår till mer än 60 megawattimmar per beräkningsår och har producerats i en anläggning med en installerad effekt som är högre än 50 kilowatt.
  • Elanvändare i den utsträckning de har använt el som de har importerat eller köpt på den nordiska elbörsen.
  • Elproducenter som producerar el i ett nät som används utan stöd av nätkoncession, om mängden levererad el uppgår till mer än 60 megawattimmar per beräkningsår och om elen yrkesmässigt levereras vidare till användare som tar ut elen på samma nät.
  • Elintensiva industrier som har registrerats av Energimyndigheten.

Elintensiva industrier kan registrera sig som kvotpliktiga hos Energimyndigheten. Registreringen är frivillig.

Registrera ditt företag som elintensiv industri

+

Särskilt om ekonomiska vindkraftföreningar

En ekonomisk förening som producerar el från vindkraft och levererar den elen till sina medlemmar ska enligt Energimyndighetens bedömning betraktas som en elleverantör och därmed kvotpliktig.

 Medlemmarna i den ekonomiska föreningen är därför normalt sett inte kvotpliktiga och anses inte använda el som de själva producerat när de använder el som levereras från föreningens vindkraftsanläggning.

Som kvotpliktig aktör behöver du:

  1. Anmäla om kvotplikt inom 14 dagar
  2. Deklarera kvotplikten senast 1 mars
  3. Inneha rätt mängd elcertifikat senast 31 mars inför annulleringen som sker 1 april
  4. Hålla dina uppgifter uppdaterade