Skuggbildning

Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har i flera avgöranden slagit fast att fast praxis är att faktisk skuggbildning inte får överskrida 8 timmar per år. Om det finns risk för fler timmar än så ska verken styras så att villkoret kan hållas.

+

MÖD 2009-12-07 Essunga

M 9960-08

Utformning av villkor om skuggbildning. Länsstyrelsen angav följande villkor för skuggbildning: Den verkliga skuggtiden ska begränsas, som riktvärde, till högst åtta timmar per år och 30 minuter per dag vid närliggande bostäder.

En av huvudfrågorna i målet var avstånd till bostäder vilket var 360-370 m och de störningar som befarades. Villkoret stod sig både i MD och MÖD. Det konstaterades att eventuella överskridanden av tiden för skuggning kunde begränsas med skuggreducerande utrustning.

+

MÖD 2005-11-01 Hunnebostrand MÖD 2005-09-20 Hog Stenungsund

M 2966-04

M 9959-04

Utformning av villkor om skuggbildning. Tillstånd gavs av MÖD, avslag i underinstanserna. MÖD angav följande villkor för skuggbildning:

Befintliga uteplatser eller, om sådana saknas, ett område om 5x5 meter intill befintliga bostadshus får inte belastas med en faktisk skuggbildning överstigande åtta timmar per kalenderår.

 

+

2004-07-05 Lund/Eslöv

M 9178-02

Skuggbildning Tillstånd gavs av MÖD, avslag i underinstanserna. MÖD angav följande villkor för skuggbildning:

Befintliga uteplatser, eller, om sådana saknas, ett område om 5 x 5 meter intill beskuggade bostadshus får inte belastas med en faktisk skuggbildning överstigande åtta timmar per kalenderår.