Energiutvinning i havsplanerna

Nya havsplaner med fler områden för energiutvinning ska tas fram till december 2024. Det första steget, att identifiera var i havet det finns potential för vindkraft, rapporterades till regeringen 31 mars 2023.

I de befintliga havsplanerna för Västerhavet, Östersjön och Bottniska viken finns redan utpekade områden för energiutvinning, men de bedöms endast räcka till 20–30 TWh elproduktion per år. Nya havsplaner med fler områden för energiutvinning ska därför tas fram av Havs- och vattenmyndigheten till december 2024.

Energimyndigheten fick i februari 2022 tillsammans med åtta andra myndigheter i uppdrag att peka ut nya områden som har potential att bidra med ytterligare 90 TWh årlig elproduktion från havsbaserad vindkraft.

De utpekade områdena är en viktig utgångspunkt för Havs- och vattenmyndighetens arbete med att ta fram ett förslag på nya havsplaner till regeringen. I det arbetet ingår att göra konsekvensbedömningar och ha dialog med berörda aktörer.

+

Utpekade områden

I rapporten redovisas motiv för utpekandet av de enskilda områdena och hur de olika intressena påverkas vid en vindkraftsetablering, liksom behovet av anpassningar och kvarstående osäkerheter. I anslutning till detta presenteras även ett antal åtgärdsförslag som kan bidra till att underlätta för en hållbar utbyggnad av havsbaserad vindkraft. Huvuddelen av de nya områdena som föreslås är lokaliserade i Västerhavet och Östersjön. Men hela det svenska havsplaneområdet har analyserats i arbetet och även nya områden i Bottniska viken har pekats ut.

Det har inte gått att hitta områden utan konflikter eller med förutsättningar för anpassning i den omfattning som krävs för att nå uppdragets målsättning, att hitta 90 TWh årlig elproduktion främst i Västerhavet och Östersjön. Därför har även områden som anses mindre lämpliga av en eller flera andra uppdragsmyndigheter behövt pekas ut. Att fortsätta arbeta för att utveckla nya lösningar för ökad samexistens blir därmed viktigt. Men Energimyndigheten bedömer också att det, för en så omfattande utbyggnad, kommer behövas göras avvägningar där energiintresset prioriteras framför andra intressen.

Jämförelse mellan beslutade havsplaner och planeringsunderlag för nya havsplaner

Havsplaneuppdraget kartor-12.svg

De utpekade områdena är en vägledning att överväga i arbetet med nya havsplaner. Det betyder inte att alla områden kommer nyttjas för vindkraft. Klicka på bilden för att se den större. 

+

Kartmaterial

De kartmaterial som tagits fram finns som bilagor i rapporten Förslag på lämpliga energiutvinningsområden för havsplanerna (ER 2023:12). Du kan även ladda ned det kompletta GIS-materialet.

Ladda ned GIS-filerna med områden som kan bli aktuella för energiutvinning (shape-fil)